Het advies van een jonge leviet. Verachtelijke tegenspraak van de hogepriester over de timmermanszoon van Nazareth.

Jakob Lorber - Drie dagen in de tempel

«« 6 / 33 »»
[1] Een jonge farizeeër, eigenlijk nog maar een leviet, deed nu een stapje naar voren met het verzoek ook iets te mogen zeggen. De rechter stond hem dat toe met de bemerking dat hij vooral rustig en verstandig spreken moest.
[2] Nu nam die leviet het woord en begon als volgt; 'Ik ben uit Galilea geboortig en wel uit de omgeving van Nazareth, en ik kan mij nog herinneren dat ik over die wonderjongen allerlei gehoord heb, zoals hij hier heel zinnig naar voren heeft gebracht. Ik kan weliswaar niet beweren, dat ik ooit persoonlijk kennis met hem heb gemaakt, maar ik heb wel vee lover hem horen vertellen.
[3] Ik heb ook nog, zo goed en kwaad als dat ging, naar zijn ouders geïnformeerd, en ik begreep dat zijn vader een timmerman moet zijn geweest die Jozef heet, en dat diens tweede vrouw Maria heet, en dat die twee allebei in direkte lijn afstammen van David. Wat dat betreft zou het dus kunnen kloppen met de voorspellingen van de profeten!
[4] Naar mijn mening zou het dus de moeite lonen om deze, met name voor ons joden specifieke aangelegenheid aan een nader onderzoek te onderwerpen. Alhoewel, Ik heb hierin niets te verordenen, ik heb slechts in alle deemoed mijn mening te geven, want dat zie ik toch wel als mijn plicht; voor de rest is het uitsluitend iets dat de Hoge Tempelraad aangaat. Dit was wat ik in alle nederigheid wilde zeggen'.
[5] Nu stond er een hogepriester op, die zei: 'Wat moet de tempel aan met uitspraken van zo'n onzinnige jongen? Daar zijn bij de tempel zwaarder wegende gegevens voor nodig. Dergelijke praatjes hebben wij in het joodse volk al vaak gehoord; er zijn zelfs al onmiskenbare wonderen gebeurd en toch was er naderhand geen spoor van enige Messias te ontdekken!
[6] Hoe lang is het nu al geleden, dat Zacharias als hogepriester voorzitter van de tempelraad was? Diens vrouw Elisabeth baarde hem, hoewel zij reeds oud was, een zoon, hetgeen hem in de tempel was aangekondigd door een engel, toen hij een offer aan het opdragen was. Zacharias kon aan deze aankondiging geen geloof hechten, omdat zijn vrouw daar reeds te oud voor was. Niet temmin werd hij daarvoor met stomheid geslagen totdat zijn vrouw baarde. Maar toen op een dag de boodschap tot hem in de tempel kwam, dat zijn vrouw hem een zoon gebaard had en men hem vroeg, hoe de zoon genoemd zou moeten worden, werd hem de tong losgemaakt en hij sprak: 'Johannes'. En kijk, dit was juist de naam, die de engel des Heren hem tien manen tevoren had opgegeven!
[7] Zacharias vroeg aan de engel: 'Wat zal er uit de jongen worden? Laat mij de wil des Heren kennen.”
[8] De engel sprak toen: 'Deze is het over wie Jesaja heeft voorspeld: 'Hij zal zijn de Stem van een roepende in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren en effent Zijn paden. leder dal moet worden opgevuld en alle bergen en heuvels moeten geslecht worden. Wat krom is moet recht worden en wat oneffen is een vlakke baan. Dan zal alle vlees het Heil Gods aanschouwen'.'
[9] Die zaak is toen verder uitgezocht en men vond al gauw, dat de heerszuchtige Zacharias, met de hulp der Essenen op de achtergrond, een erfelijke geestelijke dynastie zou hebben willen vestigen. Hij is toen dus door de arm der gerechtigheid gegrepen en voor die afschuwelijke misdaad met de dood gestraft.
[10] En wat is er ten slotte van die grote Messiasverwachting terecht gekomen? Geen mens denkt er meer aan. Voor de tempel, die door Jehova voor alle tijden der tijden werd geheiligd, is dat alles als een ijle schuimvlok in de felle kracht van de zon vervlogen. En dat, terwijl die hele zaak door de hogepriester zelf was opgezet! Maar omdat deze onzuiver was en Gods Heiligdom dreigde te verontreinigen, heeft de Heer niet geaarzeld dat kwaad te rechter tijd af te straffen!
[11] En als reeds deze geschiedenis, die zo heuglijk aandeed, zó eindigde, hoe zal dan wel die Messias-geschiedenis van de timmerman Jozef uitpakken tegenover de tempel, waar immers ook niets anders achter steekt dan een of ander bedrog van Essenen en Indische magiërs! De knaap hoeft slechts zijn wonderen voor onze allesziende ogen te produceren en wij zullen het domme volk dan zijn vermeende Messias wel weten te duiden en onthullen !
[12] Als de tijd van de komst van de Messias gaat aanbreken, zullen er tevoren ten aanschouwe van de hele wereld grote tekenen aan het firmament verschijnen! Daarna pas zal de Grote Verwachte komen, toegerust met alle Hemelse Macht, om Zijn volk uit de macht van de heidenen te verlossen, waarna Hij de Heer zal worden en de Koning van alle landen der aarde. Dan zullen de kinderen van Abraham Zijn volk zijn, en zij zullen dat blijven in eeuwigheid!
[13] Wie zich dit heeft eigen gemaakt uit de boeken van oude voorspellingen over de aankomst van de Verlosser als een der onzen, zal toch zeker onmogelijk kunnen geloven, dat God -Die altijd Zijn Komst telkens weer voor de ogen der mensen en voor heel de schepping op grootse wijze placht te bewerkstelligen -nu op dergelijke onheuse wijze op deze wereld zou verschijnen? En dan nota bene ook nog als een buitenechtelijk kind, als zwak mens -net als wij -aan de dood onderhevig!
[14] Wij weten immers dat Maria, Joachims dochter, reeds zwanger was vóórdat zij in de tempel aan Jozef tot echtgenote werd gegeven! Aanvankelijk was dat meisje namelijk als pleegkind aan die bekende bouwkundige van de stam David toevertrouwd, en -uitsluitend om hem niet ten gronde te richten -heeft men hem toen vriendelijk aanbevolen dat meisje te trouwen en daarmee die smet uit te wissen voordat het volk erachter zou komen !
[15] Maar, hoe dan ook, die jongen is en blijft een buitenechtelijk kind, en dat maakt de mogelijkheid dat hij ooit de beloofde Messias zóu zijn nog onwaarschijnlijker, zelfs al zou hij met zijn aangeleerde toverkunsten alle bergen kunnen verzetten!
[16] Hierdoor zal hopelijk iedereen -hoe achterlijk eventueel ook! -kunnen concluderen wat reëel tot de mogelijkheden behoort, en dat dát hier, de hele situatie in aanmerking genomen, ten enenmale onmogelijk is en onmogelijk moet zijn!'
«« 6 / 33 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.