Antwoord van het Jezuskind op de toespraak van de hogepriester. Over de missie van de zoon van Zacharias en over de wonderbare macht van de timmermanszoon.

Jakob Lorber - Drie dagen in de tempel

«« 7 / 33 »»
[1] De rechter zei tegen Mij: 'Nu, beste jongen, wat heb jij nog tegen deze toch wel zeer steekhoudende redenering van de hogepriester in te brengen?'
[2] Ik zei: 'Wat zou Ik anders kunnen opmerken dan dit: of hij heeft gelijk en dan is de profeet dus een leugenaar die geen gelijk heeft, of het ongelijk valt terug op de hogepriester en dan heeft de profeet gelijk! Ze kunnen niet beiden gelijk hebben, want de hogepriester heeft precies het tegendeel beweerd van wat de profeet over de komst van de Messias heeft voorspeld !
[3] Als de profeet zegt: 'Ziet, een maagd -dus niet een getrouwde vrouw -is zwanger en zal een Zoon baren; zij zal Hem Emanuel noemen, 'God-met-ons' ', hoe kan de hogepriester dan beweren dat de Messias 'uitsluitend vergezeld van geweldige tekenen aan het firmament' op aarde zal kunnen komen, als ware Hij een gevestigde en gekroonde koning over alle volkeren der aarde, rechtstreeks afdalend vanuit de Hemel, met alle denkbare hemelse pracht en praal. Of als ware hij een soort almachtige oorlogsheld? Als het zó zou moeten gaan, wat zouden arme zwakke mensen daar dan beter van worden? Zouden die niet al halverwege versmachten van angst vanwege de dingen, die zij dan te verwachten zouden hebben?
[4] Ik maak me trouwens sterk, dat zelfs voor de grote heren van de tempel een dergelijke komst bijzonder ongelegen zou komen, en dat het hen per saldo ook aangenamer zou zijn geweest als de komst van de Messias toch maar zou hebben plaatsgevonden op de bescheiden en pretentieloze wijze, zoals die door de profeet Jesaja is beschreven!
[5] Eerder gaf de hogepriester als zijn mening te kennen dat die min of meer wondere geschiedenis met de zoon van Zacharias, die nota bene door priesterhanden tussen het grote offeraltaar en het Allerheiligste is gewurgd, nu wel volledig voltooide tijd zou zijn, en dat daar nu niemand meer aan denken zou.
[6] Maar ik beweer dat die geschiedenis nog lang niet zo ten einde is als die heren zich dat voorstellen, en dat al heel spoedig de tijd zal aanbreken, waarop diezelfde Johannes als een machtige bliksemschicht tussen hen door zal schieten om een groot strafgericht over hen te vellen. Zijn woorden zullen bij u scherper aankomen dan de scherpste pijlen!
[7] En zo, maar dan als een nog veel erger oordeel dan dat van Johannes, zal ook die wonderjongen uit Nazareth over u te keer gaan! Hij zal Zijn volledige goddelijke Heerlijkheid tonen, maar dat dan niet tot Uw opstanding, maar juist tot Uw val!'
[8] De ogen van de hogepriester schoten vuur van toorn, en hij beet Mij toe: 'Hoe kan jij dat nu allemaal weten, waanwijze knaap?! Wie heeft jouw kop zo op hol gebracht, en wie ben jij dan wel helemaal, dat je het waagt ons zo brutaal dergelijke dingen voor de voeten te werpen?'
[9] 'Ik ben Die Ik ben. En waar Ik vandaan kom, dat hebt u zelf op schrift staan. ..Waarom vraagt u dan andermaal wie Ik ben en waar Ik vandaan kom? Bovendien heb Ik het u nog gezegd ook: Ik kom uit Galilea en zelfs uit Nazareth, en Ik ken Die Jongen waarover het hier gaat daardoor heel goed. Ik ben heus niet zo dom dat Ik de verrichtingen van een magiër -zelfs al komt die uit India -niet zou kunnen onderscheiden van die van die wonderjongen!
[10] Laat maar eens iemand van u uit klei twaalf mussen maken, en die dan door een simpel woord tot leven brengen, zodat ze kunnen opvliegen, als andere mussen voedsel kunnen zoeken en in leven blijven!
[11] Of is er onder u misschien iemand die het klaarspeelt om een doodgevallen en totaal verpletterde jongen van het ene ogenblik op het andere door een simpel woord het leven terug te geven en hem weer volkomen gezond te maken?
[12] Wie van u vermag het de bliksem te gebieden in te slaan, en een hyena te doden, die het bos in rende met het enig kind van een moeder dat hij geroofd had?
[13] Wie van u is bij machte opdrachten te geven aan de storm, zoals die jongen eens deed tijdens een absolute windstilte in de nacht? Dat was in een geval waarin enkele steden en dorpen werden bedreigd door een groot gevaar, doordat een bende van wel tweehonderd rovers en moordenaars, die tot de tanden gewapend waren, op een groot schip Kapérnaum naderden!
[14] Die bewuste jongen dan, Die toen toevallig met Zijn Vader te Kapernaiim vertoefde, heeft die hele plaats gered! Op Zijn woord stak toen namelijk op het meer plotseling een verschrikkelijke storm op, die dat schip pijlsnel van de kust naar open water dreef, waar het door enorme golven werd stukgeslagen en met al zijn tweehonderd rovers ten onder ging!
[15] Dit en nog veel meer van dergelijke staaltjes heeft Die jongen al verricht en Hij deed dat telkens weer ten gunste van lieden, die op een of andere wijze in grote moeilijkheden verkeerden; en nog nooit heeft iemand kunnen constateren dat Hij daarvoor van wie ook een beloning verlangde! En dat dit van Mij geen verzinsels zijn, daartoe kunt U omwille van de waarheid heel Nazareth en heel Kapérnaum als getuige oproepen!
[16] En als dit dus de feiten zijn, zou die jongen dan toch maar simpelweg een tovenaartje zijn, dat zichzelf een en ander heeft aangeleerd, of doet Hij dat alles uitsluitend door middel van de goddelijke kracht, die in alle volheid in Hem woont? Anders moet u Mij maar eens uitleggen wat die jongen voor middelen gebruikt om dergelijke dingen tot stand te brengen, volgens uw kennis en wijsheid op dit gebied!
[17] Mijn openingsvraag hebt u erg slecht beantwoord. Wij zijn benieuwd welk antwoord u gaat geven op deze hoofdvraag; daarna zullen we nog eens terugkomen op de openingsvraag, en daarvan ook de hoofdvraag maken! Maar nu moet u wel wat vlotter gaan spreken, want de dag loopt al ten einde, en we beginnen trek te krijgen in een avondmaaltijd!'
«« 7 / 33 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.