De juiste wijsheid verschaft de juiste middelen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 124 / 246 »»
[1] HELENA zegt: "Dat was een waar woord en ik heb het goed begrepen, maar ik begrijp alleen niet hoe je zo wijs bent geworden!"
[2] JARAH zegt: "Denk daar maar niet aan, want dat is een zaak van de Heer, die de mensen afhankelijk van hun mogelijkheden verschillende genadegaven.geeft en net als een zaaier de tarwe bij hen op een geploegde akker uitzaait. Daar waar het zaad op een goede bodem valt, brengt het ook gemakkelijk en snel, veel vrucht voort. Ik geloof dat jouw hart ook een goede akker is!?"
[3] HELENA zegt: "Dat zou wel zo moeten zijn, maar ik leefde te lang in het blinde heldendom, dat nog steeds in mij nagalmt als een slecht gestemde snaar op een windharp! Ik ken nu wel de waarheid en die is nu mijn leven geworden, maar denk eens aan mijn grote volk thuis, dat nog muurvast verbonden is met het heidendom en zijn afgoden! Hoeveel moeite zal het ons kosten het volk op een andere wijze voor te lichten en van het bijgeloof te bevrijden! Als de almachtige wil van de Heer ons daarbij niet geweldig ondersteunt, zullen we weinig of niets kunnen bereiken!"
[4] JARAH zegt: "Maar jij en je vader waren toch ook heiden en ondanks dat kostte het echt niet zoveel moeite en werk om je tot de zuivere waarheid over te halen!"
[5] HELENA antwoordt: "Weliswaar kan ik het bij puur geestelijke zaken niet tegen jouw wijsheid opnemen, maar er zijn op de wereld ook nog heel andere zaken en wel vooral in samenhang met de verschillende religies van de mensen, die veel moeilijker uit de weg te ruimen zijn dan de fouten van een dwaalleer zelf.
[6] Eerst krijg je met de priesters te maken, die de godsdienst zo ingericht hebben dat zij daar het meeste profijt van trekken en er goed van kunnen leven. De tempels vragen veel aandacht en geven werk aan veel kunstenaars en handwerkers en verder zijn er nog dienaren en knechten. Al deze mensen leven van de tempels en verliezen bij het opheffen daarvan hun inkomen en hun brood. Wat zullen die wel zeggen!?
[7] Als men deze mensen mogelijk een ander inkomen zou kunnen geven, zou een en ander misschien beter en gemakkelijker gaan, maar waar moet je in een land dat niet zo groot is, zo snel voor duizenden een nieuwe bron van inkomsten vinden, en waar voor zoveel mensen brood vandaan halen!? Voor een paar dagen zouden wij dat nog wel kunnen, maar voor jaren achtereen! Waar moet je het vandaan halen, als je ook nog goed en redelijk wilt blijven!?
[8] Bovendien bezit het priesterdom het grootste vertrouwen van het volk en staat daarbij hoog in aanzien. Boze priesters hoeven daarom het volk alleen maar te zeggen dat de goden ons vervloekt hebben en dan staat het maar te bezien of we nog heelhuids uit ons land kunnen komen. -Kijk, vriendin, dat zijn zo zaken die ons erg aan het denken zetten! Zoals gezegd, slechts de wonderbaarlijke hulp van de Heer kan raad schaffen!
[9] Het zal moeilijk zijn om hier in het Joodse rijk dit zuivere licht uit de hemelen te verbreiden, omdat de oude leer van Mozes al te veel ondergesneeuwd is met onwaarheden en bedriegerijen, waardoor het priesterdom te rijk is geworden en nu te goed leeft. Tevens speelt het priesterdom het altijd heel goed klaar om gemene zaak met de machthebbers te maken en zich vanwege allerlei politieke redenen onontbeerlijk te maken.
[10] De machthebbers geven de priesters daarvoor gewoonlijk teveel vrijheden en privileges, waarmee zij dan het blinde volk door allerlei trucjes al gauw voor zich innemen en waardoor de machthebbers uiteindelijk het spel mee moeten spelen om niet alles te verliezen. Onder deze omstandigheden is het moeilijk om hoofd van een volk te zijn. Uiteindelijk moet men zelfs blij zijn dat men nog voor hoofd kan en mag spelen, hoewel men het in werkelijkheid allang niet meer is.
[11] Geloof mij maar, reeds lang zijn de priesters de eigenlijke gebieders van het volk en van de volkeren, en de keizers, de koningen en vorsten zijn slechts hun heimelijk zeer geërgerde handlangers. Velen van hen zouden alles anders en beter willen ordenen en al de vette en doorvoede godsdienaren de laan uitsturen, als dat mogelijk was! Maar het is niet mogelijk en zeker niet op een humane manier. Wel, als ik daar nu aan denk, rijzen me de haren ten berge! -Begrijp je die moeilijkheden wel?"
[12] JARAH antwoordt: "Zeker, en ik weet ook dat men niets forceren kan. Maar waar je ook terdege rekening mee moet houden is, dat ons mensen heel veelonmogelijk is, wat bij God en met Zijn hulp heel goed mogelijk kan zijn!
[13] Doe jij daarom maar zoveel als je kunt en laat al het andere over aan de Heer, dan zal alles wel het gewenste goede doel bereiken!
[14] Daarbij heb je Mathaël, die door de Heer voorzien is van veel wijsheid, kracht en macht, en zijn bijna even wijze en machtige metgezellen. Zij allen zullen mettertijd ook wel wat bereiken en daarom kun je nu ook wel gerust zijn!
[15] En als Mathaël zijn lessen in je land net zo begint als bij jou, zal het hem echt niet zo moeilijk vallen zelfs de priesters als eersten aan zijn kant te krijgen, die hij dan hun nieuwe opdracht kan geven. En zij zullen het volk op dat wat daarop volgt weten voor te bereiden. En wat dan verder de kunstenaars en handwerkers betreft, die zullen door de totaal veranderde priesters wel voor andere doelen gebruikt kunnen worden!
[16] Maar als jij, liefste vriendin, als je nu weer thuiskomt, al het oude omver zou willen werpen, dan is het wel duidelijk dat die inspanning en dat werk beslist zeer slecht beloond zou worden.
[17] De ware wijsheid uit God moet ook overal de juiste middelen weten te gebruiken. Als zij dat niet weet, is zij nog lang geen ware wijsheid uit God. Wat bij één mens mogelijk is, moet ook bij duizenden mogelijk zijn, alleen vraagt dat natuurlijk meer tijd en geduld, maar alles gaat, als je de tijd en de daarvoor geëigende middelen gebruikt. Met één slag wordt geen boom geveld en met één emmer water is de bron niet droog. En zo gaat het overal: goede wil, tijd en de juiste middelen kunnen bergen verzetten en een zee droogleggen!
[18] Niets is bij God onmogelijk; waar Hij geestelijk en natuurlijk helpt gaat alles! Maak je dus helemaal geen zorgen en vertrouw vast op de Heer en dan zal alles wel veel beter gaan dan jij het je nu voorstelt! -Beste Mathaël, heb ik nu gelijk of niet!"
«« 124 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.