De voorspellingen over de menswording van de Heer.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 167 / 246 »»
[1] Ik had dat nog maar net gezegd, of Marcus was er al en zei, dat het middagmaal klaar was en of hij het nu op zou laten dienen, want het was intussen al het negende uur van de dag (drie uur 's middags ).
[2] En IK zei: "Laat het maar opdienen want de verwachte gasten zijn er al en iedereen is aanwezig!"
[3] Dan roept CORNELIUS de oude Marcus en zegt: "En, oude wapenbroeder, ken je me nog? Weet je niet meer, dat je in Illyrië en Pannonië bij mij was? Wel was ik toen nog meer een knaap dan een krijgsman, maar sinds die tijd zijn er reeds 45 jaar voorbijgegaan en ik ben al bijna 60!"
[4] MARCUS zegt: "O, geëerde gebieder, dat ligt me nog vers in het geheugen! Er moest daar behoorlijk streng opgetreden worden om die twistzieke en ruziezoekende mensen redelijk in toom te houden. Aan de Boven-Ister (Donau) in de omgeving van het gehucht Vindobona (Wenen) ging het in begin ook met zo goed met ons, maar na een paar jaar was de zaak in orde en wij beleefden daar heel gezellige uurtjes.
[5] De zeden en gebruiken van die Germanen waren voor ons Romeinen wel wat ruw. Toen wij hun echter langzaam maar zeker een wat vrijere, geestelijke ontwikkeling bijbrachten, was het er best uit te houden. De door hen gemaakte wijn was wel waterig en zuur, maar hij was wel te drinken als je er eenmaal aan gewend was.
[6] Maar niet ver van het gehucht Vindobona, stroomopwaarts van de Ister, waar wij een everjacht hielden en er ook, geloof ik, veertig stuks neerlegden, vonden wij een Germaanse ziener en priester met een lange baard, die gedurende onze everjacht op een eik zat en toekeek bij ons gevecht met de evers. Deze man sprak een beetje Romeins en zei tegen ons beiden, toen wij onder zijn eik een ever doodden:
[7] 'Onthoud dit goed, moedige jongens! In Azië, in het land achter de wateren, wachten grote dingen op jullie! Daar zullen jullie iets zien dat nog geen sterveling heeft gezien! Hier heerst slechts de dood. Zoals de machtige ever gedood werd door het scherp van jullie lansen en zwaarden, zo vergaat hier alles in het land van de dood! Maar in Azië bloeit het leven, wie daar zal zijn, zal eeuwig geen dood zien!'
[8] Daarna hield hij op en toen wij verder bij hem aandrongen, gaf hij ons geen antwoord meer en wij gingen verder, op zoek naar meer evers. -Maar kijk, de oude heeft toen toch werkelijk geprofeteerd en wij beleven nu, wat de oude Germaan ons heeft voorspeld!"
[9] CORNELIUS zegt: "Kijk eens aan, die oude Germaan zou ik bijna vergeten zijn! Warempel, je hebt gelijk! Daarover moeten we met elkaar nog eens verder praten!"
[10] De oude Marcus zette, geholpen door de bedienden van Cyrenius en Julius, de spijzen op de tafels en Cornelius zei tegen Mij: "Heer, wat vindt U van de voorspelling van de Germaan die mij en de oude Marcus, die misschien tien jaar ouder kan zijn dan ik, zo vele jaren geleden in Europa werd gedaan?"
[11] IK zeg: " Alle volken, die ergens op de wijde aarde wonen, bezitten een reeks aan de eerste mens gedane en gegeven profetie over Mij en Mijn huidig afdalen naar de mensen van deze aarde. Hun priesters zagen steeds kans om door sagen en door de innerlijke drang in hun harten een zekere weg te banen naar een geestelijke aanschouwing en zij deden voorspellingen in beelden die natuurlijk zeer duister waren en die zij zelf ook niet begrepen.
[12] Slechts bij herhaalde geestvervoeringen kwamen sommigen zo nu en dan tot een beter inzicht en verklaarden dan hun eerder ontvangen gezichten wat nader .
[13] Zo was het ook bij de Germanen. En de betreffende Germaan bevond zich juist in een helderziende extase op zijn eik, waarvan de uitwaseming, samen met de angst voor jullie lansen en speren, hem hielp in extase te komen, -en hij deed jullie een voorspelling. Toen hij na de voorspelling weer ontwaakte, wist hij niets meer van wat hij tegen jullie had gezegd en kon daarom op jullie verdere vragen geen antwoord geven.
[14] Kijk, daaruit bestaat het wezenlijke van zulke voorspellingen! Geloof Mij of niet, maar de heks van Endor was indertijd óók in een helderziende extase toen Saul haar opdroeg de geest van Samuël voor hem op te roepen, hoewel zij overigens slechts in kontakt stond met onnatuurlijke, slechte geesten en daardoor slechts leugens, arglist en bedrog voorspelde.
[15] Geen mens is zo dood en slecht dat hij op een bepaald moment niet een juiste voorspelling zou kunnen doen, maar die staat dan niet meteen borg voor al zijn gedane voorspellingen, maar is alleen als zodanig waar.
[16] Zo heeft het orakel te Dodona en dat te Delphi heel vaak een zeer wijze voorspelling gedaan. Maar op één waarachtige volgden dan vele valse en leugenachtige.
[17] Zo kan ook niet ontkend worden dat bepaalde helderzienden en profeten zelfs wonderen hebben gedaan. Maar daar staat tegenover, dat anderen door inblazing van de kwade geesten en door hun daardoor geprikkelde, wereldse verstand veel namaakwonderen hebben uitgedacht en daarmee gehele volken jarenlang om de tuin hebben geleid. Zij leefden daarbij goed en zorgeloos, tot dan door ware zieners een eind gemaakt werd aan hun lage praktijken.
[18] Maar dat ging niet altijd zo gemakkelijk. Een eenmaal beetgenomen volk laat zich zonder meer niet zo gemakkelijk op het goede spoor zetten en diens leugenachtige priesters nog veel minder, omdat daardoor hun grote, wereldse profijten op het spel komen te staan.
[19] Jullie allen hebben nu de gelegenheid, je ervan te overtuigen hoe zwaar dat zelfs Mij afgaat. Toch gebruik Ik een taal die vóór Mij nog nooit een ziener heeft gebruikt en Ik doe daden, waarvan men vóór Mijn komst nog nooit had gehoord! De gehele hemel staat open, engelen dalen af en dienen Mij en getuigen over Mij. Ondanks dat, zijn er zelfs leerlingen, die nu steeds bij Mij zijn en alles zien, horen en meemaken, bij wie het geloof nog altijd op een windvaan lijkt en op een zwakke rietstengel die door de wind, waar die ook vandaan mag komen, in iedere richting wordt gedraaid! Nu, hoe moet het dan wel met de andere, wereldse mensen staan!"
«« 167 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.