Leiding van mensen en volkeren.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 168 / 246 »»
[1] Door Mijn almachtig woord zou Ik weliswaar alle mensen in één ogenblik kunnen herscheppen, maar wat zou er dan terechtkomen van de door hun geest zelf te veroveren levensbekwaamheid en vrijheid?!
[2] Jullie zien dus, dat het niet eenvoudig is doeltreffend op te treden tegen de bij de volken ingeslopen dwalingen, zonder de vrijheid van hun wil en hun geestelijk noodzakelijke zelfbestemming aan te tasten.
[3] Maar even zo moeilijk is het te voorkomen dat zulke dwalingen om zich heen grijpen. Het geestelijke deel van de mens moet namelijk met echt en onecht en goed en kwaad in aanraking komen om vrij te kunnen onderzoeken, herkennen en kiezen, daar hij anders nooit aan het denken gezet zou worden.
[4] Hij moet altijd strijd voeren, omdat hij anders in zou slapen. En zijn leven moet steeds opnieuw gelegenheid krijgen om zich in dat leven te oefenen en daardoor ook zichzelf in stand te houden, te sterken en zo zijn voltooiing te bereiken.
[5] Als Ik niet toe zou laten dat er ooit dwalingen onder de mensen zouden komen, maar als Ik slechts de waarheid met haar zekere en geheel noodzakelijke gevolgen zou toelaten, zouden de mensen lijken op een rijke zwelger en wellusteling, die uiteindelijk totaal afgestompt voor niets anders meer zorgt dan dat zijn buik op de juiste momenten wordt gevuld!
[6] Zouden wij alle mensen alleen maar lichamelijk uitstekend verzorgen, dan kun je er van op aan dat er al gauw geen priester, geen koning, geen soldaat, maar ook geen burger, geen landman en geen arbeider en handwerker meer zal zijn. Want waarom zou men werken of ergens mee bezig zijn, als men toch al voor zijn hele leven meer dan voldoende heeft?!
[7] Daarom moet er nood en ellende onder de mensen zijn en smart en leed, omdat de mens anders vergaat in zijn passieve traagheid!
[8] Hier zien jullie nu uit hoe alles onder de mensen moet zijn opdat ze steeds worden aangespoord tot allerlei activiteiten. En deze voornaamste grond voor het leven maakt het dan ook net zo ondoenlijk om het insluipen van dwalingen te verhinderen, als om de insluipsels tenslotte te elimineren.
[9] En de kwalijke gevolgen, die altijd op de dwalingen volgen, zijn uiteindelijk ook de geschiktste middelen om de dwalingen uit te bannen en de waarheid te verbreiden.
[10] De mensheid moet door nood en ellende, die uit de leugen en uit allerlei bedrog ontstaan, de bittere noodzaak van de waarheid éérst diep en levendig gaan voelen en deze serieus gaan zoeken, zoals de oude Ouran uit Pontus die gezocht heeft, dan zal de mensheid de waarheid ook weldra vinden, zoals Ouran haar heeft gevonden. Dan pas zal de waarheid, die onder allerlei noodzakelijke ongemakken met veel moeite is gevonden, de mensheid echt helpen. Als de mens deze echter net zo gemakkelijk zou vinden als hij met zijn oog de zon aan het firmament vindt, zou deze maar al te gauw geen waarde meer voor hem hebben en dan zou hij voor zijn vermaak de leugen narennen, zoals een wandelaar in de hitte van de dag zoveel mogelijk de schaduw opzoekt en deze meer waardeert naarmate zij dieper is.
[11] De mens van deze aarde is bijgevolg iemand die de mógelijkheid in zich heeft om eventueel een mens te worden. Maar dan moeten ook al zijn uiterlijke omstandigheden zo zijn en zich zo aandienen, dat de mens daardoor wordt gedwongen een echt mens te worden!
[12] De gehele, naakte waarheid kan in het algemeen ook door Mij nu niet aan de mens worden gegeven. Dat kan slechts versluierd in gelijkenissen en beelden gedaan worden, opdat de mens pas met behulp van zulke beelden al zoekende de waarheid kan ontdekken. Alleen met jullie, die maar met weinigen zijn, spreek Ik nu zonder voorbehoud. Degenen, waaraan jullie het echter verder vertellen, moet je het ook niet onverhuld vertellen, maar ook nog wat bedekt, opdat hen de gelegenheid blijft om vrij na te denken en vrij te handelen. En opdat jullie zelf niet lauw zullen worden, zeg Ik ook tegen jullie:
[13] Ik zou jullie nog heel veel hebben mee te delen, maar jullie zouden het nu niet kunnen verdragen. Wanneer echter de geest der waarheid over jullie en jullie kinderen zal komen, zal hij jullie in alle waarheid leiden. Zo zullen jullie dan voor deze aarde in volkomen waarheid zijn en in háár pas de sleutel in handen krijgen tot de eindeloos vele waarheden van de hemelen, welke door hun steeds verdere en diepere onthulling, jullie in eeuwigheid ook steeds meer en meer te doen zullen geven!
[14] Maar nu roept Marcus ons aan tafel, dat is ook een waarheid en daar willen wij gevolg aan geven!
«« 168 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.