Voorbereidingen voor de naderende storm.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 186 / 246 »»
[1] Intussen ging HERME, de boodschapper en zanger uit Caesarea Philippi, op de berg eens zien, hoe het er met de afgebrande stad bijstond en hij zag dat hier en daar nog geweldige branden woedden. Maar hij ontdekte tevens, dat er juist in de richting van de stad een geweldig onweer snel kwam opzetten dat naar zijn mening niet zo lang meer op zich zou laten wachten.
[2] Als een weerprofeet kwam hij nu de berg af en zei tegen de oude Marcus: "Beste buurman, er zijn zo veel gasten hier en binnen een half uur zitten we allemaal in een razende storm met onweer! Heb je wel voldoende onderdak om ons allen voor mogelijke ongemakken te beschermen? Want bij zo'n storm is het niet veilig om buiten te blijven! De wind en de regen zijn nog niet het ergste, maar hagelstenen en bliksem zijn niet zo prettig om in de open lucht mee te maken! Als je soms te weinig onderdak hebt, moeten wij voorzorgsmaatregelen treffen!"
[3] MARCUS zegt: "Zolang de Ene, die hier is, niets zegt of opdraagt, is er beslist ook geen gevaar! Deze Ene is onze beste en betrouwbaarste veiligheid. Als Hij echter vindt dat er voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden, zullen ze ook zo snel mogelijk getroffen worden! Beste vriend en buurman, maak je dus maar geen zorgen, alles zal best in orde komen!"
[4] IK roep de beiden en zeg tegen Marcus: "De storm die ons weldra zal bereiken, zal ons behoorlijk veel ongemak bezorgen! Daarom vond Herme dat een paar afdakjes geen kwaad zouden kunnen, maar daar is hier helemaal geen materiaal voor! Waar kun je die in zo'n korte tijd vandaan halen?"
[5] MARCUS zegt: "Heer, zolang U bij en met ons bent, zeg ik, zoals ik al eerder tegen vriend Herme heb gezegd: U bent onze beste bescherming en wij hebben eeuwig geen betere en sterkere nodig!"
[6] Vele omstanders herhalen deze woorden van de oude Marcus luid en vol vertrouwen en IK zeg: "Goed dan! Maar als er nu eens een harde hagelbui zou komen met daarbij bliksem en een wolkbreuk?"
[7] ALLEN zeggen: "Heer, ook al zou daarbij een ongehoorde aardbeving alle bergen op een hoop gooien en zouden alle sterren van de hemel vallen dan zouden wij in Uw tegenwoordigheid toch nog uitbundig lachen. Wat kan ons deren als Uw machtige hand ons beschermt..
[8] IK zeg: "Zoals nu, moeten jullie ook in de storm en het gevaar niet alleen met je mond spreken, maar ook met je hart, dan zul je door je geloof en door je levende vertrouwen Mijn bescherming genieten. Maar als je in het gevaar zou beginnen te versagen, zou Mijn bescherming je niet zo erg veel baten!"
[9] ALLEN zeggen: "O Heer, wie zal er wankelen in het geloof en het vertrouwen op U?! Vóór alles verlaten wij ons op Uw liefde en Uw almachtige wil, want als U, o Heer, op zou houden te willen, zou het er voor ons met al ons geloof en vertrouwen slecht uitzien! Maar U bent zeer goed en rechtvaardig en U zult ons vertrouwen niet te schande maken!"
[10] IK zeg: "O, zeker niet, - jullie zullen juist op deze avond Gods macht en heerlijkheid leren kennen en voelen! Bovendien móet deze storm komen terwille van de nog brandende stad, omdat zij anders nog een paar dagen zou blijven branden. Wel zal.die storm ongeveer drie uur duren en het zal een storm zijn zoals jullie nog nooit beleefd hebben, maar hij zal toch meer baten, dan schaden.
[11] Maar laten wij nu naar de zee gaan, want daar zal onze aanwezigheid het meest noodzakelijk zijn! Ook zullen jullie daar de woedende elementen het best kunnen zien en de heerlijkheid Gods zullen jullie daar ook beter ondervinden dan onder een dak!"
[12] Na deze woorden trekt iedereen naar de zee, die heel rustig is. Maar daar ziet men ook al de zwarte wolken dichterbij komen en ook over de oostelijke en zuidelijke bergen torenen de wolken massaal omhoog en het wordt allen nu duidelijk dat er een geweldige storm op komst is. Boven zee zijn een massa stormvogels te zien.
[13] Ouran begint daarom bezorgd te worden voor zijn mooie kostbare tenten. Hij komt naar Mij toe en vraagt Mij, of Ik dit reisattribuut ook zou willen beschermen, want bij zo'n reuzestorm zouden de tenten er wel eens slecht af kunnen komen!
[14] IK zeg: "Zei Ik dan niet tegen jullie dat de heerlijkheid van God zich juist hier het duidelijkst zou openbaren? Hoe kun je dan ondanks dat nog zo bezorgd zijn om jouw armzalige tenten, alsof het heil van de wereld daar maar enigszins van zou afhangen?! Kijk, de tenten zijn groot en zeer ruim. Laat, als de storm in alle heftigheid. over ons..los zal barsten, alle vrouwelijke gasten daarin gaan, en ook die mannelijke, die misschien toch door een te grote vrees bevangen zouden worden! Want de storm zal zeker niet om mee te spotten zijn, maar met jouw statietenten zal niets gebeuren, behalve dat ze wat nat zullen worden."
[15] OURAN zegt: "Ik dank U voor deze belofte, die nu al bijna geheel in vervulling is gegaan. Mijn tenten, die zelfs bij de grootste wolkbreuk geen druppel water doorlaten, staan nu allen ten dienste die daarvan gebruik willen maken. Zelf zal ik echter ook bij U, o Heer, bulten blijven.
[16] IK zeg: "Ben je dan niet bang voor de hagel?"
[17] OURAN zegt: "Ik heb daarnet al samen met alle anderen mijn mening gezegd en zeg het nu nog eens met de wijze spreuk van de Romeinen: Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae!" (* Als het hemelgewelf instort, zullen de puinhopen een onversaagde aantreffen; hij zal zich door niets laten afschrikken!)
[18] IK zeg: "Goed zo, maar nu beginnen de stormwolken van beide zijden elkaar de vochtige handen te reiken en het zal dus wel gauw losbarsten! Ook op zee vertonen zich al hier en daar grote rollers en het is dus voor de vreesachtigen tijd om het droge op te zoeken!"
[19] Vissen springen uit het water om de laagvliegende muggen te vangen; Ook vermeit zich een steeds groeiende zwerm zeemeeuwen en zwaluwen boven de wateroppervlakte en helpt de vissen om het aantal muggen te verminderen. Het water wordt op verschillende plaatsen erg onrustig en hoog in de lucht dwarrelen de wolken steeds dichter en wanordelijker door elkaar. In het westen is ononderbroken het rollen van de donder te horen en de stormvlagen boven de volle zee beginnen met hun vreesverwekkende razende en loeiende strijd.
«« 186 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.