Indirecte en directe openbaringen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 204 / 246 »»
[1] IK zeg: "Helemaal niet! Het goede en ware, dat een mens door gestaag zoeken ontdekt, is evenveel waard als dat, wat hem door God rechtstreeks wordt geopenbaard. Want het zelf vinden van een waarheid is eveneens een openbaring van boven, maar een indirecte, en het middel daartoe was het gestage zoeken.
[2] Door dit zoeken maakt de ziel zich losser van de grove banden der materie en wekt daardoor op bepaalde momenten de goddelijke geest in zichzelf op, waardoor zij meer in het levenscentrum van haar hart kan komen. Daarheen stroomt ononderbroken Gods licht en erbarming en brengt de ziel op gelijke wijze tot leven en geestelijke groei, als het licht van de zon dat in de voren der aarde dringt en het leven der planten verwekt, bewaart en bevordert tot de plant een vrije, zelfstandige en daardoor volkomen rijpe vrucht geeft, wiens eigen leven niet meer van de plant afhankelijk is, maar zelfstandig bestaat.
[3] Als de ziel tijdens de echte momenten van levensactie in het genoemde levenscentrum in het hart komt, heeft zij daardoor ook de openbaring van Gods geest bereikt, die zich in ieder hart bevindt en zij kan daar niets anders dan alleen maar de eeuwige, onveranderlijke waarheid uit God in zichzelf vinden. Dat is dan een - indirecte openbaring en het onderscheid met de directe is slechts, dat God, wanneer er grote duisternis onder de mensen heerst, geschikte mensen buiten hun toedoen opwekt en hun ziel eveneens naar hun levenscentrum leidt, om van daaruit de andere blinden het licht weer te brengen dat hun de ogen opent.
[4] En er is nóg een verschil tussen de indirecte en de directe openbaring, namelijk: De indirecte openbaring geeft de zoekende mens alleen maar dáár het juiste licht, waar hij het speciaal wilde hebben en het lijkt op een goede lamp, waarmee men een donker vertrek helder kan verlichten. De directe openbaring maakt echter alles zichtbaar en lijkt daarmee op de zon midden op de dag, die met haar machtige licht de gehele wereld in al haar grote en kleine voren verlicht.
[5] Deze directe openbaring geldt niet alleen voor de mens die haar krijgt, maar voor alle mensen, en wel vooreerst voor het volk waaruit de profeet voortkomt. Omdat er echte en ware door God geroepen profeten zijn, is het goed denkbaar dat er ook valse zullen zijn en wel om de volgende eenvoudige en begrijpelijke redenen:
[6] Een echte profeet moet door zijn medemensen op een bepaalde manier geëerd worden, want zijn voorspellingen en soms ook zijn daden, als bewijs van het goddelijke van zijn roeping, moeten de gewone, alledaagse mens toch een zeker respect inboezemen, - of de profetieën hem bevallen of niet en of zij met zijn aardse interessen overeenstemmen of niet.
[7] Bij goedwillende mensen groeit een profeet echter uit, zonder dat hij dat wil, tot een onbereikbare reus en hij kan zich niet verweren tegen die bepaalde, vrome hoogachting en eerbied, hoe deemoedig hij overigens ook is en moet zijn.
[8] Wel, dat zien andere, wereldse mensen, waarvan het verstand vaak erg inventief is, want aan slangensluwheid heeft het de kinderen van de wereld nog nooit ontbroken. Deze wereldse mensen willen óók aanzien en daarbij, zoals gemakkelijk te begrijpen is, aards gewin.
[9] Zij beginnen daarover na te denken en vinden niet zelden met hulp van de satan bepaalde zaken en zij houden wijs lijkende toespraken, waardoor de mensheid, die leek is op het gebied van alle kennis, tenslotte het verschil niet meer kan bepalen tussen wat waar en echt is en wat onwaar en slecht is.
[10] Maar hoe kan men dan tóch een valse van een echte profeet onderscheiden? Heel gemakkelijk: namelijk aan de vruchten!
[11] Want van dorens en distels oogst men geen druiven en vijgen!
[12] De echte profeet zal nooit of te nimmer zelfzuchtig zijn en iedere vorm van hoogmoed is hem vreemd. Hij zal wel dankbaar aanvaarden wat goede en edele harten hem schenken, maar nooit zal hij iemand iets berekenen, omdat hij weet dat God dat verafschuwt en omdat God Zijn dienaars goed kan verzorgen!
[13] De valse profeet zal zich echter laten betalen voor iedere stap die hij doet en voor iedere zogenaamde, godsdienstige handeling terwille van het voorgewende en voorgelogen welzijn der mensheid. De valse profeet zal donderpreken houden over de gerichten van God en zelfs in Gods naam te vuur en te zwaard oordelen. De echte zal niemand veroordelen en zal alleen maar, zonder er enig belang bij te hebben, de zondaren tot boetedoening manen en hij zal geen verschil maken tussen klein en groot en tussen wel of geen aanzien. Want voor hém geldt alleen maar God en Zijn woord, -al het andere is voor hem een dwaasheid zonder inhoud.
[14] In hetgeen de ware profeet zegt, zal nooit een tegenstrijdigheid voorkomen. Maar houd de woorden van de valse profeet onder het licht, dan zal het daarin van tegenstrijdigheden wemelen. De echte profeet kan men nooit beledigen, als een lam zal hij alles verdragen, wat de wereld hem ook zal aandoen. Slechts tegen leugen en hoogmoed zal hij met vurige ijver opkomen en ze beide altijd overwinnen.
[15] De valse profeet is altijd een doodsvijand van elke waarheid en iedere gunstige vooruitgang in het denken en doen. Niemand buiten hem mag iets weten of een bepaalde ervaring hebben, zodat ieder genoodzaakt is zich altijd en vóór alles bij hem voor geld dure raad te halen.
[16] De valse profeet denkt alleen aan zichzelf. God en Zijn orde zijn voor hem lastige en belachelijke zaken, waarvan hij zelf niets gelooft. Daarom kan hij ook met een onbezwaard geweten een God uit hout en steen maken, als hem dat uitkomt. Dat dan zo'n God voor de ten enenmale door en door blind gemaakte mensen gemakkelijk via de handen van de valse profeet wonderen kan doen, zal toch wel heel begrijpelijk zijn!"
[17] SCHABBI zegt: "O, verheven vriend, ik en wij allen weten hoe die bedriegers dat doen en hoe zij wonderen doen; voor mij zijn dat beesten en geen mensen meer! Want voor mij bestaat er ter wereld niets schandaligers, dan dat zo'n geestelijke, deskundige mensenbedrieger zijn onwetende broeders iets opdringt te geloven, waarover hij zelf inwendig lacht. Terwijl hij zelf nauwelijks begrijpt, hoe de mensheid zo ontzettend dom kan zijn om zulke ontzettende onzin voor puur goud aan te nemen.
[18] O, verheven vriend, wat u nu heeft gezegd, weet ik en ken ik! Maar het verschil tussen een indirecte en een directe openbaring kon ik niet weten. Het verheugt mij echter dat datgene, wat een goedwillend mens door zijn actieve zoeken gevonden en ontdekt heeft, uiteindelijk toch ook een openbaring van boven is. Natuurlijk kan niet ieder mens een profeet zijn voor het gehele volk. Als echter de indirecte profeet in zijn speciale eigen sfeer iets zeer nuttigs heeft uitgevonden en ontdekt, ook al is het maar ten behoeve van het lichamelijke welzijn, zal dat later ook voor het welzijn van een geheel volk nuttig gebruikt gaan worden en daardoor kan ook de indirecte, op zichzelf staande profeet een algemene zijn en worden!
[19] Denk eens aan de uitvinding van de ploeg, die zeker al vóór de zondvloed is uitgevonden! Dit onschatbare, zeer nuttige landbouwwerktuig is zeker door een bezig en nadenkend mens langs de weg van de indirecte openbaring uitgevonden. Zijn naam is weliswaar niet bewaard in de geschiedenis, maar wat een onschatbaar nut heeft zijn uitvinding al voor de mensheid g~had! En zo zijn er een groot aantal van zulke algemene, nuttige uitvindingen van honderden verschillende werktuigen en gereedschappen, die een oneindige gebruikswaarde hebben. Hun uitvinders waren zeker bezige, bescheiden en eenvoudige mensen, omdat hun namen anders beslist nét zo vastgelegd zouden zijn als de namen van degenen, die over de volkeren hebben geheerst en over het algemeen maar heel weinig nut voor hen hadden.
[20] Ik ben van mening, dat die mensen de grootste weldoeners van de volkeren zijn, die hen leerden te denken volgens de orde der waarheid en hen verrijkt hebben met nuttige uitvindingen!
[21] Het nut van de algemene, zuiver geestelijke profeten is echter tot op heden nog erg onzeker. Zij laakten wel ingeburgerde gebreken van het volk en tuchtigden de slechte, moedwillige boosdoeners. Meestal verkondigden zij op zeer bedekte wijze God en Zijn leiding, Zijn wil en Zijn plannen. De mensen begrepen echter niet wat zij werkelijk bedoelden en deden daarom toch, wat zij wilden volgens hun wereldse lusten en lieten God en Zijn verheven profeten voor wat ze waren.
[22] Zo ontstond het onbegrijpelijke heidendom en daarnaast alle denkbare varianten van het meest duistere bijgeloof, maar de ploeg bleef een ploeg en de zaag een zaag en de bijl een bijl, -en zowel heiden als orthodoxe jood maken in gelijke mate gebruik van die nuttige uitvindingen!
[23] Uiteindelijk is het nog zeer de vraag, welke soort echte profeten een algemenere waarde voor de mensheid heeft!
[24] De mensen denken wel veel en begrijpen ook veel, maar om een Daniël helemaal te begrijpen of een Jesaja, of een Jeremia, of zelfs een hooglied van Salomo, - daar helpt geen menselijk denken, -dat is verloren moeite! Dat begrijpt slechts een God of een engelengeest, of een speciaal daarvoor geroepen profeet. Slechts deze drie soorten geesten zijn in staat het te begrijpen, voor iedere andere geest is dat totaalonmogelijk. De vraag is dan echter, wat grote wijsheid, die geen sterveling in zich kan opnemen en begrijpen, voor zin heeft!?"
«« 204 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.