Schabbi en de Messias.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 206 / 246 »»
[1] " Jawel, jawel!" zeg IK en vraag hem dan: "Wel, beste vriend, omdat je naar de mening van de mensen, in ieder opzicht zeer intelligent schijnt te zijn en veel dingen heel juist en scherp beoordeelt, zeg Mij dan eens naar eer en geweten, wat je je dan van de Messias, die je nu in Mij ziet, voorstelt! Welk doel beoogt nu eigenlijk het huidige optreden van de Messias?!
[2] SCHABBI zegt: " Ja, verheven vriend, dat is een bijzonder netelige vraag, d.w.z. niet volgens mijn eerdere, geheel onjuiste, uit voorzichtigheid voortkomende mening dat u door onbegrijpelijke wonderen en sluwe vragen mij een mogelijke vijandigheid tegenover de Romeinen wilde ontlokken, maar zuiver ten opzichte van de mystieke persoonlijkheid van de Messias zelf, over wie juist Jesaja heel merkwaardige dingen getuigt, waar geen mens uit wijs kan worden. Want de ene keer is de Messias een koningszoon, dan weer een sterke en machtige held, dan weer een zoon van God, dan weer een zoon van een maagd! Eén keer zegt Jesaja (Jes. 25: 6-9):
[3] 'De Heer Zebaoth zal op deze berg voor alle volken een rijke maaltijd bereiden, een maaltijd bestaande uit zuivere wijn, vet, merg en wijn zonder bezinksel. En Hij zal op deze berg het omhulsel wegdoen, waarmee alle volkeren omhuld zijn en de bedekking, die de heidenen het zicht belet. Hij zal de dood verzwelgen en de Heer zal de tranen van alle gezichten wissen en de smaad van Zijn volk in alle landen te niet doen, want de Heer heeft het zo gezegd. In die tijd zal men zeggen: 'Zie, dat is onze God waarop wij wachten, Hij zal ons helpen! Dat is de Heer op wie wij wachten om ons te verheugen in Zijn heil!'
[4] Kijk, verheven heer en meester, dat zijn de veelbetekenende woorden van de profeet. Maar wat moet je daar nu uit opmaken? Welke en waar is de berg, waarop de Heer ons een heel vreemd uitziend vet maal zal bereiden uit zuivere wijn, vet, merg en nogmaals uit wijn zonder droesem? Wie dat lekker zal vinden, moet wel een erg gezonde maag hebben!
[5] Een natuurlijke betekenis kan deze maaltijd niet hebben, maar alleen een geestelijke. Maar wie ontdekt die? Wie is de berg en wie dat vreemde vette maal? Ik vind, dat de mensheid daar eigenlijk mee voor de gek gehouden wordt! Op dezelfde berg zal de Heer, naar ik aanneem dus de Messias, het omhulsel dat de volken omhult, verwijderen en de bedekking van de gezichten der heidenen wegnemen. Dat zou nog te begrijpen zijn, maar de berg, de berg, waar is die dan en wat is hij?
[6] Dat Hij de dood kan en zal verslinden en ook de smaad van Zijn volk in alle landen, dus ook in ons Perzië, zal opheffen, is mij tenminste nu duidelijk, omdat ik heb gezien hoe U de doden in het leven hebt teruggeroepen.
[7] Maar vervolgens laat Jesaja het gelukkige volk op de berg roepen: 'Dat is onze God, onze Heer!' Is dat de God van Abraham, Isaäk en Jacob? Zo ja, dan bent U dus Dezelfde, die op de Sinaï aan Mozes de wetten gaf en die daar donderde: 'Ik alleen ben jouw God en jouw Heer, buiten Mij zul je geen andere God geloven of dienen!'
[8] Als Jesaja het eens was met de wet van Mozes, dan kon hij onmogelijk met de Messias nóg een God op laten duiken. Maar omdat Jesaja zo heel eenduidig Hem als God laat verschijnen, moet U wel dezelfde God zijn, die op de Sinaï al met Mozes heeft gesproken!
[9] Wat kunt U mij nu naar aanleiding van de uitspraak van de profeet zeggen, als ik nu voor U neerkniel en U luid begin te aanbidden als de God van Abraham, Isaäk en Jacob?!"
«« 206 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.