De Heer legt het voorschrift van de Farizeeën uit.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 213 / 246 »»
[1] In plaats van Schabbi geef IK meteen antwoord en zeg: "Luister, vriend Jurah, je vraag is terecht en erg belangrijk. Je hoeft hem voor Mij niet te herhalen, want Ik weet toch wel waar bij jullie de schoen wringt!
[2] Kijk, het is waar dat er een gebod is, echter pas uit de tijd van de Richteren, waar bij monde van een ziener geboden wordt te luisteren naar degenen die op de stoelen van Mozes en Aäron zitten en te doen wat zij door Gods geest voorschrijven, maar slechts dan, als hun werken goed zijn. Als hun werken slecht zijn, moeten zij van de stoelen verstoten worden door de meest waardige nakomelingen van Levi.
[3] Maar degenen, die op de genoemde stoelen zaten, wisten hun werken zeer te verdoezelen. Er zaten en zitten nog, inplaats van waardige opvolgers van Mozes en Aäron, slechts verscheurende wolven in schaapskleren op de heilige stoelen en als zodanig hebben zij, onder het mom van Gods wil, wetten temidden van het volk geslingerd, waarvan zelfs de wereld moet huiveren!
[4] Maar herinner je eens, hoe vaak Ik deze valse afstammelingen van Mozes en Aäron door de mond van geheiligde profeten heel ernstig heb laten vermanen en hoe vaak Ik hen met de strengste roede heb getuchtigd! Wat heeft dat echter voor nut gehad? Het ging een poosje weer beter, maar daarna al gauw weer nog slechter dan vroeger, tot het nu zo slecht is geworden dat het wel nooit meer slechter kan worden. Zij hebben de maat van alle slechtheid vol gemaakt, nog slechts een paar druppels en dan zal het overlopen en allen, als een zondvloed van Noach, de ondergang brengen. Daar kun je volledig van verzekerd zijn!
[5] Zoals met veel andere, is het ook gegaan met het voorschrift van het offer in de tempel dat in de plaats is gekomen van het Mozaïsche voorschrift van de kinderplichten ten opzichte van de ouders. In het begin leek het heel goed en rechtvaardig en had het alleen betrekking op die kinderen waarvan de ouders, zoals vaak het geval is, echt uitvaagsel van de mensheid waren. Deze ouders hadden merkwaardig genoeg vaak heel goede en brave kinderen, die vertrouwend op God, het oerslechte van hun lijfelijke ouders zeer wel onderkenden en inzagen. De eisen die hun slechte ouders aan hen stelden, deden hun haren te berge rijzen, maar in het onbegrepen voorschrift van Mozes stond, dat de ouders vóór alles door gehoorzaamheid geëerd moesten worden!
[6] Op grond daarvan vroegen toen die ongelukkige kinderen, ten tijde dat de tempel nog goed was, wat ze moesten doen en zij zeiden: 'Het is waar dat Mozes op Gods bevel het gebod gaf de ouders te gehoorzamen en hen op die wijze een leven lang te respecteren en te eren, opdat men lang zal leven en men het goed zal hebben op aarde. Maar Mozes heeft ook geboden niet te doden, niet te stelen, niet te liegen, geen onkuisheid te bedrijven met maagden en nog minder de vrouw van de naaste te begeren. En juist dat moesten zij voor hun verdorven ouders doen! Op welke manier konden zij nu niet tegen de geboden van Mozes zondigen?'
[7] Toen sprak de door de geest van God vervulde hogepriester: 'Laat die lichamelijke ouders van jullie vallen, offer een gave in plaats van die verkeerde gehoorzaamheid en bid tot God, dat zal beter zijn voor jullie en, door de genade van boven, ook voor jullie ontaarde ouders!'
[8] En zo gebeurde het dus dat zulke kinderen hun slechte ouders verlieten de tempel voor zichzelf en hun slechte ouders een offer brachten en bij goede mensen een betrekking zochten, om daar een voor God welgevallig leven te leiden.
[9] Tot zover en tot dan was dit voorschrift geheel van goddelijke oorsprong. Maar in de loop der tijd hebben de boosaardige wolven, die in schaapsvel gehuld op de stoelen van Mozes en Aäron zaten, dit voorschrift een algemenere strekking gegeven en toen konden ook ontaarde kinderen van goede en brave ouders zich door offers loskopen van de gehoorzaamheid aan hun ouders, om daarn3: geheel vrij en gewetenloos te kunnen zondigen!
[10] Daardoor werd het dubbele gebod van God ook dubbel verdrongen en in plaats daarvan werd een puur hels menselijke bepaling ingevoerd, die natuurlijk voor God, omdat deze geheel tegen Zijn orde ingaat, een gruwel der gruwelen moet zijn. Want ook een maar enigszins zuiver denkend mens moet daar bij de eerste blik al zien dat zo'n bepaling nooit en te nimmer goddelijk, maar slechts van zuiver helse en satanische oorsprong kan zijn! Maar aan dit alles zal nu al gauw een eind komen en dan zal er niet veel meer overblijven om tegen te ageren.
[11] Overigens is het heel goed, als een zwakke zich door een sterke laat leiden! De ouders zijn toch altijd sterker dan hun kinderen en daarom is het normaal, dat de kinderen zich door hun ouders laten leiden. Maar als de zwakke merkt, dat de sterke hem in een verderfelijke afgrond wil storten, doet de zwakke er heel goed aan, zich van de sterke los te maken en een veilige plaats op te zoeken.
[12] Verder is het zo, dat alleen hij de wet van Mozes geheel vervult, die zich in alles zo gedraagt als Ik het eerder aan de oude koning Ouran heel duidelijk heb uiteengezet. -Hebben jullie dat nu goed begrepen?"
«« 213 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.