Waar men de waarheid moet zoeken.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 219 / 246 »»
[1] IK zeg: "Vriend, als je iets hebt verloren, en het dan gaat zoeken op een vreemde plaats waar je niets hebt verloren, en daar zonder het verlorene te vinden blijft, en je dan verwondert dat je ondanks je lange en vlijtige zoeken toch niets hebt gevonden, -dan was je, ook al ben je een verstandig en nuchter man, dat in dit opzicht toch echt niet!
[2] Kijk, je vond meteen bij het begin van je waarnemingen Mozes en al de profeten leeg, geestloos en zonder waarheid, je hield ze zoals alles voor een ijdel mensenmaaksel, je nam ook nooit de moeite in de geest van de Schrift door te dringen, je hebt liever tijd en goud verspild om de waarheid dáár te zoeken waar deze nooit te vinden kon zijn!
[3] Het was daardoor onvermijdelijk dat je je overal bedrogen en om de tuin geleid voelde en niets vond dan leugen, huichelarij en dik opgelegd bedrog. Je vele ervaringen waren daarom natuurlijk ook bitter en brachten je tot op heden niets, behalve dat je daardoor zelfs het leven ging haten en je alle liefde en achting en eerbied voor God verloor .
[4] Als je de waarheid echter op de juiste plaats gezocht zou hebben, zou je haar ook beslist allang hebben gevonden, zoals zeer velen haar vóór jou reeds hebben gevonden!
[5] Geloof Mij, de waarheid vereist geen geloof op de manier die jij geloven noemt, ook geen lege hoop zonder voorbehoud, maar zij schept in je levenscentrum een zonneklaar vertrouwen en laat over het toekomstige leven niet de geringste twijfel bestaan! De volle en tastbare overtuiging leeft in je geest wanneer deze ontwaakt door de liefde tot God en je naaste!
[6] Maar natuurlijk is zoiets niet in de heidense school van Karnak in Egypte en nog minder bij de oude dwazen in Indië te vinden!
[7] Het bevindt zich allemaal veel dichter bij de mens en is voor iedere ijverige zoeker heel gemakkelijk te achterhalen. Maar hij moet het daar zoeken waar het te vinden is, -anders is ledere moeite en ieder werk voor niets! Van dorens en distels oogst men nooit druiven en vijgen en in de plassen en moerassen groeit geen tarwe.
[8] Je zei ook, dat je God niet liefhebt of vreest of dank verschuldigd bent, omdat je Hem nooit gevraagd hebt je een bestaan te geven! Als je geest al wakker zou zijn, zou hij je heel duidelijk aangegeven hebben wat je God, de Vader van alle mensen, schuldig bent. Je vlees en je bloed weet daar natuurlijk net zo min iets van, als je jas weet dat je maag honger heeft.
[9] Maar hier aan deze tafel vind je een zekere Philopold uit Kana in Samaria. Een paar weken geleden dacht hij er net zo over als jij op dit ogenblik, en zijn woorden leken ook op jouw woorden. Praat eens met hem, dan zal het wel wat lichter voor je worden. Pas daarna zal Ik je alles uitleggen en dan zal wel blijken of God van jouw kant een ware en trouwe liefde waard is of niet! Daar, juist tegenover Mij zit die man met wie je eerst moet praten! Ga en volg Mijn raad op, hij zal zeker nuttiger voor je zijn dan de school in Karnak!"
[10] MUREL gaat nu, om de lange tafel heenlopend, naar Philopold en zegt: "De meester heeft mij naar jou verwezen om van jou in de zaak die mij zo zeer bezig houdt een eerste, waar vonkje licht te ontvangen. Zeg mij daarom iets goeds en waars!"
[11] PHILOPOLD zegt: "Vriend, ik heb alles gehoord wat je in het bijzijn van ons allen tot de Heer hebt gezegd! Ik besefte daardoor dat ik vroeger niet veel anders heb gedacht en gesproken, maar de reden daarvoor lag bij mijzelf. Ook ik zocht op plaatsen waar ik nooit iets verloren had, maar daar waar ik iets had verloren, zocht ik niet en daarom vond ik ook niets. Pas toen deze Heer en Meester van boven en van eeuwigheid tot ons kwam, werden mij de ogen geopend! Ik herkende wie ik ben en waarom, en ik herkende ook wat de mens eigenlijk is en waarom hij er is! En nu, vriend, is alles licht in mij en geen duistere twijfel verspreidt nog ergens schaduw in mijn helverlichte wezen! Dat zal zeker binnenkort ook met jou het geval zijn!"
«« 219 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.