Vervulling van de belofte van Jesaja.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 225 / 246 »»
[1] Na deze veelbetekenende woorden liep MUREL op Mij toe en snikte en huilde van vreugde. Bij Mij gekomen, riep hij naar Stahar en Floran: "Komen jullie ook hierheen en open je mistroostig kijkende ogen! In de voorhof van de tempel waren jullie weliswaar eerder dan ik en toen , hebben jullie mij daarheen meegenomen waar jullie reeds waren maar hier is meer dan jullie voorhof, hier is het echte allerheiligste!"
[2] IK zeg: "Laat zijn wat het is, hier, neem de beker en drink! Want je hebt nu veel gesproken en daardoor heb je een tamelijk droge keel gekregen. Bevochtig daarom je borst met de wijn der waarheid en liefde zodat je sterk wordt en een geducht werktuig om de nacht en haar gevolgen te bestrijden!
[3] Kijk, hier is de nacht wel veranderd in de helderste dag, maar om ons heen rust over de zielen van de mensen de diepste nacht en daar zal veel en helder licht nodig zijn om de duisternis van de nacht te verjagen; en jij moet een heldere fakkel voor Mij zijn!"
[4] Dan neemt MUREL met een opgewekt hart de volle beker en drinkt hem tot op de laatste druppelleeg. Vol verbazing over de buitengewone kwaliteit van de wijn zegt hij geestdriftig: "O, heerlijkste der wijnen ooit door mij gedronken! Je bent niet geperst uit druiven van deze aarde en hebt nooit gegist in een zak, maar je werd voor de Heer der heerlijkheden van alle hemelen uit de hemelen hierheen gebracht! O Heer, goede, heilige Vader, hoe heerlijk moet het in de hemelen zijn! O vertel mij toch, waar hebben wij het aan verdiend dat U Zelf ons zo'n onbegrijpelijk grote genade en liefde heeft waardig geacht?!"
[5] IK zeg: "Dat komt door de machtige aantrekkingskracht tussen de Vader en Zijn kinderen, die ook lijkt op de band tussen bruidegom en bruid!
[6] In Mijn eeuwige geest ben Ik van eeuwigheid reeds jullie Vader, maar in dit lichaam ben ik toch als een bruidegom en jullie allen zijn als Mijn lieve bruid -omdat jullie Mijn woord en Mijn leer aannemen, en oprecht in jullie hart geloven dat Ik het ben, de Beloofde, die komen moet om alle mensen te verlossen van de oude zonde, die een uitwas van de hel is, en om voor hen de weg open te stellen naar het eeuwige leven en naar het ware kindschap van God.
[7] Waarlijk Ik zeg jullie: "Wie in Mij gelooft en Mijn woord daadwerkelijk houdt, is in Mij een hemelse bruid en Ik ben in hem een ware bruidegom van het eeuwige leven. Wie in Mij is en Ik in hem, zal geen dood meer zien, voelen of smaken!
[8] Wie in Mij gelooft en Mij liefheeft en daardoor Mijn eenvoudige gebod van de zuivere liefde houdt, die is het, die Mij ook in het volle licht van zijn hart herkent als de Vader! En Ik zal altijd Zelf tot hem komen en Mij aan hem openbaren, en hij zal verder door Mij onderwezen en geleid worden en Ik zal zijn wil de kracht verlenen om in geval van echte nood alle elementen aan zich te laten gehoorzamen!
[9] In de eigenlijke wereld zullen de Mijnen geen schitterende triomfen vieren, want niet alle mensen van deze aarde zijn Mijn kinderen, er zijn ook kinderen van de vorst der leugen, nacht en duisternis. Die houden niet van Mijn licht en zullen diegenen niet liefhebben die Mijn licht bij hen zullen brengen. Maar daar moeten de Mijnen zich niet aan storen, want voor hen wacht de triomf in Mijn rijk!
[10] Ik zeg jullie, dat je terwille van Mijn naam altijd van de eigenlijke wereld vervolging en verachting te verduren zult krijgen. Maar daarna, ginds in Mijn rijk, zal het er net andersom uitzien, daarvan kunnen jullie verzékerd zijn, en de macht van jullie wil zal ook nog aan déze zijde de vijand met grote schande bedekken en jullie zullen in het geheim ter wille van Mijn naam juichen! Want jullie weten wie Ik ben en wat alleen Ik jullie kan geven. De wereld, de grote vijand van het licht en van Mijn liefde, weet het niet en zal het ook niet te weten. komen!
[11] Maar jullie weten het en daarmee gaat hier op deze plaats in vervulling wat de profeet Jesaja heeft voorspeld: 'De Heer Zebaoth zal alle volken op deze berg een rijke maaltijd bereiden, een maaltijd bestaande uit zuivere wijn, vet, merg en wijn zonder bezinksel. En Hij zal op deze berg het omhulsel wegdoen waarmee alle volken omhuld zijn en de bedekking die de heidenen het zicht belet. Hij zal de dood verzwelgen voor eeuwig en de Heer zal de tranen van alle gezichten wissen en de smaad van Zijn volk in alle landen te niet doen, want de Heer heeft het gezegd. In die tijd en op deze berg zullen de Volkeren roepen: 'Zie, dat is onze God waarop wij wachten en Hij alleen zal ons allen helpen! Ja, waarlijk, dáár is de Heer waarop wij wachten om ons te verheugen en ons in Zijn heil te verblijden! De hand des Heren rust op deze berg!'
[12] Moab zal stukgeslagen worden, zoals het stro wordt stukgeslagen en het afval! Hij zal Zijn handen uitstrekken te midden van hen, zoals een zwemmer ze uitstrekt om te zwemmen en hij zal hun praal vernederen met de armen van Zijn handen (*zie hoofdstuk 180,5). Hij zal de hoge vesting van jullie muren buigen, vernederen en in het stof ter aarde werpen!' (Jes. 25: 6:12)
[13] Kijk, wat Jesaja toen hij naar Galiléa kwam, op déze plaats en op déze berg aan de zee heeft voorspeld, gaat hier nu voor jullie ogen geheel in vervulling! Tel alle volkeren die hier vertegenwoordigd zijn, en bij allen wordt het dikke omhulsel van de ogen weggenomen en ieder krijgt zuivere wijn zonder bezinksel en wie deze drinkt en de geest daarvan opneemt in zijn ziel, heeft het eeuwige leven in zich opgenomen, en dat gebeurt met allen die hier zijn en Mijn woord genieten als de zuiverste wijn uit de hemelen. En van degenen, die deze hierna van jullie te drinken krijgen en net als jullie met volle teugen zullen verslinden, zal door Mij ook de dood verslonden worden en zij zullen hem daarna niet meer voelen en smaken!
[14] Ja, deze wijsheid is heus een rijk maal, dat Ik hier door jullie voor de volkeren der aarde heb bereid, -ja, met het merg van de hoogste wijsheid en van de eeuwige waarheid worden jullie hier gevoed en verzadigd.
[15] Trek er daarom op uit nu het jullie nooit meer ontbreken zal aan de juiste en grote voorraad. Trek de gehele wereld in, naar de verlaten broeders en zusters en naar al de weduwen en wezen en droog de tranen van hun gezichten en geef hen rijkelijk te drinken van deze zuivere wijn, die Ik jullie allen hier in overvloed te drinken heb gegeven!
[16] Maar de tijd waarop jullie dat moeten doen, zal jullie allen door Mijn geest, die in jullie is, worden ingegeven. Als jullie dan waarachtig en getrouw in Mijn naam zullen handelen, zal Mijn geest, Mijn Ik, altijd en eeuwig bij jullie en in jullie zijn.
[17] Jullie zullen van nu af aan niet behoeven te denken wat je ergens in Mijn naam zult zeggen, want op het juiste ogenblik zal het jullie in het hart en in de mond gelegd worden.
[18] De geest van deze wijn, die Ik jullie te drinken heb aangereikt, zal nooit vervluchtigen uit jullie zielen, want hij heet 'eeuwige waarheid'. Daarom zal er in jullie ook geen onwaarheid kunnen wonen, want in deze wijn ligt de eeuwige waarheid. De onwaarheid is de dood, het verderf en een eeuwig gericht. De waarheid zelf is echter het leven en dat ben Ik Zelf in jullie, en Ik ben de eeuwige Waarheid, het Licht, de Weg en het Leven Zelf!
[19] Wie Mij dus in zijn hart heeft, heeft alles, want buiten Mij is er in eeuwigheid nergens waarheid en leven! -Zeg me nu, vooral jij, Murel, of dit alles begrijpelijk en duidelijk voor je is!"
«« 225 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.