Inleiding

Jakob Lorber - Geheimen der natuur

1 / 39 »»
[1] De tegenwoordige natuurwetenschappen zijn doorontdekkingen en uitvindingen bijna aan de grens gekomen van wat zich met de middelen der moderne techniek in het natuurgebeuren laat onderzoeken. Het indringen in de structuur van het atoom en zijn dynamiek voerde tot omverwerpende inzichten, waarvan het nuttige gebruik zich op alle gebieden van het menselijk leven uitstrekt.
[2] De toepassing van de atomaire en de elektronische energie kenmerkt een volledig nieuwe beschaving en laat de mensen over krachten beschikken, waarvan het juiste of verkeerde gebruik het verdere lot van de mensheid zal bepalen. Voerde de atoomfysica reeds tot een nieuwe beschouwing van de oerbouwstenen, die de hechte band tussen het kleinste en het grootste van de schepping vormen, de sprong in het wereldruim –al is het door de beginnende ruimtevaart of door de huidige radar-astronomie -schiep een uitgebreider beeld van het universum dat de veel te enge begrippen der vroegere theorieën deed springen en nieuwe geweldige kosmische dimensies opende.
[3] Het is verbazingwekkend in welke mate de wetenschap daarbij steeds dichter bij het wereldbeeld van Jakob Lorber komt. Steeds vaker bevestigen haar ontdekkingen de waarheid van zijn natuurbeschrijvingen, die reeds meer dan honderd jaar geleden vooruitliepen op veel van wat tegenwoordig tot de diepste inzichten van het onderzoekswerk wordt gerekend.
[4] Het geschrift van Jakob Lorber -geïnspireerd door het 'innerlijke Woord', de Goddelijke Stem in de geest -vormt juist in de natuurgeestelijke geschriften de voor het gemoed en het verstand zo bevredigende synthese van religie en wetenschap, waarnaar de tegenwoordige mens nu pas langzaam tastend doordringt. Het heeft niet de opgave van de exacte wetenschappen om de gevonden onderzoeksresultaten religieus of filosofisch te verklaren. Maar de vraag omtrent het innerlijk wezen van al deze aan de natuur ontworstelde ontdekkingen verlangt een duidelijke verklaring die alleen maar vanuit de geest kan worden gegeven, daar het juist de geest is, die de hele natuur belevendigt, bezielt, en zich door de zichtbare vormwereld van de natuur aan de mensen openbaart.
[5] Tegelijk met deze vraag komt ook de andere vraag naar de zin en het nut van al het geschapene naar voren, evenals de vraag naar het doel waarnaar al het geschapene streeft. Op deze elementaire vragen geeft het gezamenlijk werk van Lorber, dat een religieusgeestelijke levensleer zonder leemten aanbiedt, vanaf de oorsprong der schepping tot aan haar voltooiing, een overtuigend antwoord. De basis van deze scheppingsleer vormt het 'Grote Evangelie van Johannes', dat uitelf delen bestaat, waarin de allesomvattende licht en levensleer van Jezus Christus is vastgelegd. Lorber ontving echter ook (naast andere grote werken met religieuze inhoud) enkele kleinere werken over het natuurgebeuren. In dit boek zijn stukken opgenomen uit 'Himmelsgaben’, 'Die Fliege', 'Der Grossglockner' en 'Naturzeugnisse'.
[6] De daarin vastgelegde natuur wetenschappelijke beschrijvingen krijgen tegelijkertijd een natuur geestelijke uitleg en leiden de lezer naar het volledig vergeestelijkte wereldbeeld, zoals de grote werken van Lorber uit een onuitputtelijke volheid schetsen.
[7] Dit boek zal hopelijk een wegwijzer zijn naar dat hooggeïnspireerde geestesgoed, dat de naar inzicht en waarheid strevende mens de liefde en wijsheid van God en de wonderen van Zijn scheppingsideeën op een verhelderende wijze openbaart!
[8] Viktor Mohr
1 / 39 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.