Voorwoord

Jakob Lorber - De geneeskracht van het zonlicht

1 / 13 »»
[1] Dit werk, dat meer dan honderd jaar geleden door het innerlijk woord werd ontvangen, is heden actueler dan ooit. Cultuurziekten bedreigen in steeds sterkere mate de mensheid, die door technische overcivilisatie, door de hardheid van de strijd om het bestaan, door slechte voeding en levenswijze de band met de bronnen der natuur praktisch geheel heeft verloren. Geen wonder dat ook de gevestigde medische wetenschap deze weg volgt en met meer dan duizend chemische preparaten probeert te vervangen wat de goddelijke kracht in de natuur de mensen zo overvloedig tot genezing aanbiedt.
[2] Alle geneeskracht in de natuur is afkomstig van het zonlicht, dat met zijn straling de levenwekkende werking veroorzaakt van lucht, water en in 't algemeen van alle factoren waarvan de natuurgeneeskunde zich bedient tot nut van de lijdenden. Als de zon zelf, als de moeder van al het natuurlijk geschapene, die genezende werking tot stand kan brengen, die onvervangbaar is voor het herstel van de gezondheid, waarom deze genezende werking dan overdragen aan andere krachten?
[3] Dit boekje De geneeskracht van het zonlicht geeft verschillende wegen aan waarop de zonne-energie direkt aan stoffen van het mineraal-, planten en dierenrijk kan worden gebonden, stoffen, die daardoor tot niet te overtreffen geneesmiddelen worden tegen ziekten, wier bestrijding zelfs de moderne medische wetenschap vaak voor onoverwinnelijke problemen stelt. Volgens de geestelijke leer ontstaat elke ziekte vanuit een of andere zwakte in het menselijk zielecomplex, een waarheid, die de begenadigde arts Paracelsus al in de middeleeuwen verkondigde. Doordat de natuurlijke zon als draagster van geestelijke zonnekracht met haar straling gelijktijdig opbouwende zielepotenties afgeeft, werken de in de zonnegeneesmiddelen opgeslagen energieën rechtstreeks versterkend in op de ziele-elementen van de mens. Het herstel van de spankracht van de ziel veroorzaakt echter eveneens een daarop volgende lichamelijke genezing, zoals een verzwakking van de ziel ook lichamelijke ziekten tot gevolg heeft.
[4] Het vervaardigen van de beschreven zonnelichtstoffen werd reeds tientallen jaren geleden door vrienden van deze geopenbaarde geneeswijze ondernomen en de daarmee behaalde successen rechtvaardigden volledig de verwachtingen, die men koestert nadat men over de geestelijke zijde is voorgelicht. Na een lange onderbreking vanwege de tijdsomstandigheden, keert de belangstelling voor de bereiding en het gebruik van deze zonnegeneesmiddelen in hoge mate terug.
[5] In het licht van deze geneeskundige raadgevingen wordt ook duidelijk dat men in de oude volksgeneeskunde, geheelonbewust, de zon als drager van de geneeskracht toepaste. Bovendien kan men zeggen dat dit geschrift in vele opzichten bijdraagt tot een beter inzicht in de oude alchemie, die immers steeds tot doel had een universeel arcanum te vervaardigen ofwel een algemeen geneesmiddel dat de levenskracht versterkt.
[6] Jakob Lorber heeft deze aanwijzingen tot genezing in het jaar 1851 aan zijn trouwe vriend Anselm Hüttenbrenner gedicteerd, zoals hij het zelf als een goddelijk dictaat in zijn hart heeft vernomen. Om het oorspronkelijke van dit geschrift te bewaren heeft de uitgever van een bewerking afgezien. De heden ongebruikelijke uitdrukkingen, maten en gewichtseenheden werden verklaard waar het nodig bleek.
[7] Moge de vertaling van dit werk velen die hulp nodig hebben die geestelijke en lichamelijke gezondheid geven, die volgens de eeuwige ordening wordt geschonken bij het liefde vol opnemen van het goddelijk woord.
[8] De uitgever.
1 / 13 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.