Algemene beschouwing over de geneeskracht van de zon

Jakob Lorber - De geneeskracht van het zonlicht

«« 2 / 13 »»
[1] Bij deze zaak komt het niet zozeer aan op maat en gewicht, maar uitsluitend op het juiste geloof en het volste vertrouwen waarin men zich tot Mij wendt; want jullie weten, dat Ik wel degelijk in staat ben iemand in enkele druppels water te verdrinken en een ander die in de oceaan is gevallen, in leven te houden.
[2] De materiële middelen hebben hier* (* Bij de zonnegeneeswijze ) als zodanig geen werking; ze nemen alleen maar onder de aangegeven omstandigheden de zonnestralen op en houden ze vast. Hebben deze materiële middelen aan dit doel voldaan en worden ze in ziektegevallen met het aangegeven dieet en met het juiste geloof in de aangegeven hoeveelheid gebruikt, dan zullen zij hun werking niet missen.
[3] Vóór alles behoort hierbij -in het bijzonder van de kant van de helper -een onbaatzuchtige, goede wil en een vast geloof om een lijdende door de kracht van Mijn naam te kunnen helpen met de hem door Mij geopenbaarde genade. Want van de lijdende kan men niet altijd een vast geloof verwachten. Is echter de lijdende ook vol geloof, dan zal het geneesmiddel des te zekerder en eerder zijn werking bewijzen.
[4] Reeds de eerste mensen die deze aarde bewoonden, wisten de zon te benutten wanneer zij ergens onbehagen in hun lichaam bespeurden, dat wil zeggen ze gebruikten haar licht en haar warmte als het enige geneesmiddel tot herstel van hun gezondheid.
[5] Zij legden hun zieken in de zon en ontblootten geheel die delen van het lichaam, waarin de zieke een krachteloosheid, een onbehaaglijkheid of pijn bespeurde en het ging al gauw beter met de zieke.
[6] Had de zieke last van zijn maag dan moest hij, naast het eerst een tijdlang blootstellen van zijn maagstreek aan het zonlicht, water drinken uit een zuivere bron die ook aan het zonlicht was blootgesteld en dan ging het spoedig beter met hem.
[7] Over het algemeen dronken de eerste bewoners van deze aarde niet gauw water dat niet van tevoren een korte tijd aan het zonlicht was blootgesteld geweest.
[8] Diepe en bedekte bronnen waren hun vreemd en niemand dronk water uit een bron, waarin het licht van de zon niet kon binnendringen; want zij wisten en zagen wel, dat zich in zulk water zó lang grove en zelfs boze geesten ophielden, totdat deze door de kracht van het hemelse zonlicht werden uitgedreven.
[9] Kijk, in het tot nu toe aangehaalde ligt een diepe waarheid; want het licht van de zon voert, zoals men zich gemakkelijk kan indenken, de meer zuivere geesten met zich mee. Deze geesten hebben de grootste verwantschap met de substantiële delen van de ziel van de mens. Wanneer door de inwerking van zulke zuivere geesten de ziel een zekere krachtige versterking wordt toegediend, dan zal de zo gesterkte ziel een bepaalde in haar lichaam ontstane zwakte gemakkelijk en snel kunnen overwinnen, daar de gezondheid van het lichaam enkel en alleen van een voldoende krachtige ziel afhangt.
[10] Want waar ook oorspronkelijk ergens een zwakte optreedt in de ziel, dat wil zeggen in haar substantiële delen, en de ziel zichzelf niet op de normale weg in haar verzwakte delen kan versterken, dan wendt zij zich tot haar eigen zenuwgeest* en trekt uit hem het haar ontbrekende aan. Daardoor ontstaat dan, zoals in ontladen elektrische flessen, in de zenuwen een kennelijk tekort aan dat levensfluïdum, dat nodig is om hen in de juiste spanning te houden.
[11] De zenuwen, daardoor als het ware hongerig, zuigen dan een nog te weinig zuivere voeding uit het bloed op en waar zoiets * Levenslichaam of etherisch lichaam gebeurt, ontstaat heel natuurlijk een onnatuurlijk levensproces in het lichaam; alle mogelijke ziekten kunnen dan elk op hun eigen manier ontstaan. Volgens een diepe afweging van de ziel komen die lichamelijke ziekten overeen met een of ander deel dat in de ziel zwak is geworden.
[12] Daar zich echter in de zuivere geesten* (* Zonnelichtgeesten) al de zielesubstanties bevinden waaruit de ziel zelf bestaat, is het voor de ziel heel gemakkelijk om uit deze zielesubstanties datgene te nemen wat haar ontbrak en dat als een versterking tot zich te nemen. Daardoor wordt dan weer de vroegere orde in haar zenuwgeest hersteld en hierdoor wordt in de zenuwen en in het bloed de juiste natuurlijke levensspanning verkregen.
[13] Juist om deze reden is ook in zeer veelopzichten een goede homeopathie te verkiezen boven de allopathie. Want door de homeopathie wordt meteen het geestelijke dat aan de ziel verwant is naar de ziel toegevoerd, en wanneer van de ziel zelf ergens iets verloren is gegaan of verzwakt is door iets wat ze van buiten af heeft opgenomen, dan wordt de ziel de arts van haar eigen lichaam.
[14] Bij de allopathie echter wordt het lichaam gedwongen tevoren een arts van haar ziel te worden. En als deze in het gunstigste geval door de grote ellende van het lichaam gezond is geworden, dan eerst kan zij zich terugwerkend bezighouden met het herstel van het lichaam. Dit is zeker de meest ongeschikte weg om weer volledig lichamelijk gezond te worden, wat ieder uit de langdurige slopende reconvalescentie van het lichaam -en ook van de ziel gemakkelijk kan inzien.
[15] Zoals gezegd is dus de homeopathie een goede geneesmethode; maar Iet wel, er zijn twee soorten homeopathie, namelijk:
[16] Ten eerste een speciale**, (**de door Hahnemann gegrondveste) waarvan het resultaat uiteraard meer onzeker is, daar zelfs een nog zo bekwame arts niet steeds met zekerheid herkennen kan welke delen van een ziel verzwakt zijn en waar. Hij kan daardoor dan ook het juiste zielespecificum niet toepassen. Een in de geest wedergeboren arts kan dat echter wel; maar voor een nog niet volledig of meestal geheel niet wedergeboren arts is zo iets moeilijk of geheel niet mogelijk al is hij verstandelijk ook nog zo bekwaam.
[17] Om deze reden verdient de tweede vorm van homeopathie, die Ik, slechts om hem van de eerste te onderscheiden de algemene noem, de volledige aandacht, daar door haar geen arts kan falen, als hij maar enigszins bekwaam is.
[18] En juist deze soort homeopathie is het die Ik jullie al eerder op 16 juli 1851 heb aangekondigd en die handelt over de geneeskracht van de zonnestralen.
[19] Van jullie kant komt nu heel natuurlijk de vraag: Hoe kunnen wij zoiets uitvoeren?
[20] Eén manier heb Ik jullie al in het begin getoond. Deze manier is of zou meer dan voldoende zijn, als de mensen van deze tijd die levenswijze zouden volgen, die door de vroegere mensen trouw in acht werd genomen.
[21] Voor de tegenwoordige levenswijze zou de manier van de vroegere mens om van het zonlicht gebruik te maken, te zwak zijn. Want door die levenswijze worden door allerlei verfijnde spijzen eerder delen aan de ziel onttrokken dan aan haar toegevoegd en degene die haar nog gegeven worden zijn doorgaans slecht te noemen.
[22] Om die reden wil Ik jullie verschillende manieren bekend maken, zoals ook het daartoe vereiste dieet .Wanneer dit tezamen met de aangewezen zonlichtgeneesmiddelen precies wordt opgevolgd -echter wel te verstaan: zeer precies! -dan kunnen jullie daarmee elke ziekte, van welke aard zij ook is en wat voor naam zij ook heeft, zeker genezen.
[23] Zelfs uiterlijke beschadigingen van het lichaam kunnen zo bij juist gebruik van deze medicijnen het makkelijkst geheeld worden. Het overige volgt weldra.
[24] Wij willen nu de bijzondere soorten en manieren uiteenzetten waarop de zonnelicht-gezondheidsstof op een gemakkelijke manier aan de een of andere subtiele materiële stof gebonden kan worden en hoe ze dan te gebruiken is bij voorkomende ziektegevallen.
[25] Dat de zonnelichtstof zich met de meest verschillende soorten materie verbindt, is voor iedereen duidelijk als hij zijn blik laat gaan over een weideveld.
[26] Men behoeft het eerste het beste plantje maar te plukken, te ruiken en te proeven, en zowel de reuk als de smaak zullen zeggen: Wij stammen uit het licht en de warmte van de zon!
[27] Een glasruit, langere tijd aan het zonlicht blootgesteld, zal spoedig allerlei kleuren vertonen op haar buitenkant. Waarom ook niet aan de binnenkant? Omdat de binnenkant niet is blootgesteld aan het eerste contact met de zonnestralen!
[28] Zet een plant in een donkere kelder! Ook al zou zij bloeien, dan zal aan de bloem helemaal geen of hoogstens een matte kleur te ontdekken zijn.
[29] Hieruit blijkt, dat de kleuren van de bloemen evenals van de vruchten ook een daad van de werkzame lichtgeesten van de zonnestralen zijn.
[30] In die landen, die door jullie de warme worden genoemd, is het kleurenspel, zowel bij de planten als ook bij de dieren, nog veel levendiger en weelderiger dan zulks het geval is in een gematigde of nog meer in een koude luchtstreek, waar bijna alles in een meer algemeen grauw overgaat, en waar van een of andere sterkere aangename geur weinig sprake meer is en de smaak meestal wrang en bitter is, wat overeenkomt met de gerichte wrangheid en bitterheid van de in de aarde gebonden geesten.
[31] Hier zou iemand kunnen zeggen: Ja, als dus al die verschillende soorten planten, dieren en mineralen -vooral in de warme streken -zo veel van de lichtstof uit de zon in zich bevatten, dan is er geen behoefte aan deze kunstmatige voorzieningen, waarbij men uit de zon datgene opvangt, wat men langs een heel natuurlijke weg zonder veel moeite kan verkrijgen
[32] Deze opmerking is volkomen juist en tot nu toe heeft bijna elke geneeskunde zich daarop gebaseerd. Want wie op een of andere manier bekende geneeskrachtige kruiden gebruikt, zal zeker altijd een werking daarvan bespeuren; geen enkel kruid is echter zo geaard, dat het in staat is om de gezond makende lichtstof uit de stralen van de zon in zijn geheel op te nemen. ledere plant neemt alleen het met haar overeenstemmende op en kan verder niets opnemen, omdat haar bouw van dien aard is, dat zij alleen wat bij haar past en met haar overeenstemt uit het zonnelicht kan opnemen.
[33] Wanneer een arts bij een zieke ziel precies kon onderzoeken, welke levensspecifica in hem zwak zijn geworden of zelfs ontbreken, en daarnaast ook dat kruid kende, dat juist dezelfde levensspecifica in zich bevat, dan zou hij daardoor een zieke zielof -wat hetzelfde is -een ziek mens weer de volle gezondheid kunnen geven.
[34] Daar echter zulk een diepere kennis van de mens en zijn ziel voor een gewone arts meestal zo onbekend is als een nog niet ontdekt werelddeel, is en blijft zijn geneeskunde steeds meer een raden dan een weten.
[35] Met wat de mensen zich door ervaring en zelden goed gelukte proeven hebben eigen gemaakt uit de geneeskracht van planten, mineralen en dieren, genezen zij gewoonlijk ook hun zieken, en men zou bij de meeste artsen het spreekwoord uit de noordelijke landen kunnen gebruiken, waarbij zulk een arts met een knuppel wordt vergeleken: Treft de knuppel gelukkigerwijze de ziekte, dan gaat het beter met de patiënt; treft de knuppel echter de zieke mens in plaats van de ziekte, dan gaat de mens dood!
[36] Hier gaat het echter niet over het gebruiken van oude ervaringen of nieuwe pogingen om mensen te genezen, maar in zekere zin om een arcanum, dat de zieke mensheid, zolang de machine van het lichaam het toestaat, weer opnieuw kan doen opleven, zoals het steeds sterker wordende licht in het voorjaar planten en dieren opnieuw tot leven brengt, als tenminste hun organisme in staat is om zulk een nieuw leven op te nemen. Want wel te verstaan, voor een door veel wonderartsen gedroomd eeuwig leven van het lichaam op aarde tezamen met de ziel bestaat er geen arcanum. In zoverre het echter vanuit Mijn ordening de mens is gegeven zijn lichamelijk leven te rekken, kan hij bij een juist dieet en een juist gebruik van het arcanum een zo hoog mogelijke en gezonde ouderdom bereiken.
[37] Daar wij nu dit noodzakelijkerwijs vooropgesteld hebben, waardoor iedereen begrijpen kan hoe de verschillende soorten levensspecifica uit de zonnestralen zich met de natuur verbinden, kunnen wij overgaan tot zo'n manier om zonnestralen op te vangen.
«« 2 / 13 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.