De ware wijsheid en het levende eerbetoon aan God.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

1 / 263 »»
[1] Wanneer Ik Mij heb opgericht en allen, die samen met Mij gedurende meer dan drie uur heerlijk hebben gesluimerd, dat ook hebben gedaan, roep Ik meteen de drie bij Mij en vraag hun waarom ook zij zich niet gedurende die drie uur aan de versterkende slaap hebben overgegeven.
[2] MATHAËL antwoordt: "Heer! Verhevene, Allerwijste! Wie kan er nu slapen als hij door Uw woord zo'n overmaat aan energie heeft gekregen! Wij zijn alle drie zo fit alsof wij de gehele nacht heerlijk hebben geslapen! Wij hebben die drie uren zo goed mogelijk in Uw naam besteed, en dank zij Uw welwillende toestemming hebben wij dingen meegemaakt waar waarschijnlijk nog nooit een mens ook maar van gedroomd heeft. Daarvoor danken wij U nu dan ook uit de grond van ons hart. U bent de Heer en overal bent U alleen alles in alles. U alleen zij daarom ook al onze liefde en onze diepste eerbied!"
[3] IK zeg: "Goed, Ik weet wat jullie allemaal besproken en meegemaakt hebben voor de voor jullie daartoe bestemde tijd! Maar nu jullie dat eenmaal hebben beleefd, moet je het voorlopig voor jezelf houden en er ook naderhand geen verkeerd gebruik van maken. De kinderen van deze aarde begrijpen dat niet, omdat zij niet daarvandaan komen waar jullie vandaan komen. Jullie zullen echter nog iets veel belangrijkers meemaken. Dat zal zijn als de Heilige Geest over jullie zal komen die Ik eenmaal uit de hemelen over jullie zal uitstorten. Die zal jullie pas met de gehele waarheid bekend maken! Dat zal de Geest van de liefde zijn, de Vader Zelf, die jullie zal opvoeden en leren opdat jullie allen daar kunnen komen waar Ik zal zijn.
[4] Want waarlijk, Ik zeg jullie: Niemand zal bij Mij komen als de Vader hem niet bij Mij zal brengen! Om bij Mij te komen, moeten jullie allen door de Vader, dus door de eeuwige liefde in God, onderwezen zijn! Jullie allen moeten dus volmaakt zijn zoals de Vader in de hemel volmaakt is! Kennis of ervaring, hoe groot ook, zal jullie daar niet brengen, maar slechts de levende liefde tot God en in gelijke mate tot de naaste! Daarin ligt het grote geheim van de wedergeboorte van jullie geest uit God en in God.
[5] Iedereen zal echter eerst met Mij door de nauwe poort van de volstrekte zelfverloochening moeten gaan, om te worden zoals Ik ben. Ieder moet ophouden met zelf iets te zijn, om in Mij alles te kunnen worden.
[6] God boven alles liefhebben, betekent: Geheel in God op en ingaan, -en de naaste liefhebben, betekent eveneens: ingaan in de naaste, omdat men hem anders nooit kan liefhebben. Een halve liefde baat noch degene die liefheeft, noch degene die men liefheeft.
[7] Als je vanaf een hoge berg naar alle kanten volledig uitzicht wilt hebben, moet je in ieder geval zijn hoogste top beklimmen, want vanaf een lager standpunt zal er steeds een deel van het totale uitzicht onzichtbaar blijven. Zo moet dan ook alles in de liefde worden gedaan en het uiterlijke vanuit het innerlijke voortkomen, opdat haar vruchten aan jullie zichtbaar worden.
[8] Jullie hart is een akker en de daadwerkelijke liefde is de levende zaadkorrel; de behoeftige broeders zijn de mest voor de akker. Wie van jullie veel zaadkorrels in de goed bemeste akker zal zaaien, zal ook een rijke oogst hebben. Hoe meer armen jullie zullen gebruiken als mest voor de akker, des te krachtiger zal deze mest zijn; en hoe meer goede zaadkorrels jullie zullen zaaien, des te rijker zal de oogst uitvallen. Wie rijkelijk zal zaaien, zal ook rijkelijk oogsten; wie weinig zal zaaien, zal echter ook weinig oogsten.
[9] De hoogste wijsheid is daarin gelegen, dat jullie wijs worden door de vurigste liefde. Alle kennis heeft geen zin zonder de liefde! Doe daarom niet zoveel moeite om veel kennis te vergaren, maar om veelliefde te geven, dan zal de liefde je geven wat geen kennis je ooit kan geven! Het is goed dat jullie drieën die drie uur zo ijverig hebben besteed aan de veelzijdige verrijking van jullie kennis en ervaring, maar als zodanig zou je ziel daar weinig aan hebben. Maar als jullie in het vervolg net zo ijverig je tijd zullen offeren aan de liefde voor je naaste, zal één dag al van groot nut zijn voor jullie zielen!
[10] Wat baat het jullie voor Mij, als jullie haast buiten jezelf zouden raken van verbazing over Mijn macht, grootheid en ondoorgrondelijke heerlijkheid, terwijl er voor jullie deur arme broeders en zusters zouden schreien van honger, dorst en kou? Hoe rampzalig en zonder enig nut zou een luidkeels jubel en lofgezang ter ere en tot roem van God zijn, als daardoor de ellende van de arme broeder overstemd zou worden! Wat baten alle kostbare en schitterende offers in de tempel, als voor haar deur een arme broeder van honger omkomt?
[11] Daarom moet jullie weetgierigheid vóór alles gericht zijn op de ellende van je arme broeders en zusters; breng hun hulp en troost! Dan zullen jullie in één broeder die je hebt geholpen, meer vinden, dan wanneer je alle sterren zou zijn afgereisd en Mij met engelentongen zou hebben geprezen!
[12] Waarlijk, Ik zeg jullie, alle engelen, alle hemelen en alle werelden met al hun wijsheid kunnen jullie in der eeuwigheid niet geven wat je kunt bereiken als je een broeder die in nood verkeerde, met al je kracht en al je middelen echt hebt geholpen! Niets is hoger en staat Mij nader, dan alleen maar de ware daadwerkelijke liefde!
[13] Als je tot God bidt en tijdens het bidden de klacht van je arme broeder niet hoort die tijdens je gebedsuur bij je om hulp is komen vragen, laat dan je nodeloos misbaar vervloekt zijn! Want Mijn eer bestaat uit de liefde - en niet uit holle klanken uitje mond!
[14] Jullie moeten niet zijn zoals Jesaja heeft gesproken: 'Zie, dit volk eert mij met de lippen, maar zijn hart is verre van mij!' Als jullie tot Mij bidden, moet je dat in de geest en geheel waarachtig doen! Want God is een Geest en kan slechts in geest en waarheid aanbeden worden.
[15] Het werkelijke, Mij alleen welgevallige, geestelijke gebed bestaat daarom niet uit het bewegen van de tong, de mond en de lippen, maar alleen in de voortdurende uitoefening van de liefde. Wat baat het je, als je het graf van een profeet met vele ponden goud versierd hebt, maar daarbij de stem van je lijdende broeder hebt genegeerd?! Denk je, dat Mij dat zou bevallen? Dwaas! Je zult door Mij met vertoomde blikken aangezien worden, omdat je terwille van een dode, de stem van een levende hebt genegeerd!"
1 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.