Het vriendelijke antwoord van Cyrenius.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 11 / 263 »»
[1] CYRENIUS zet grote ogen op bij deze bedenkingen en zegt halfluid tegen Mij: "Die man is echt niet op zijn achterhoofd gevallen en schijnt een goede inborst te hebben. Hij zou geholpen moeten worden! Wat denkt U, o Heer, moet de man en eventueel ook zijn gevolg voor ons gewonnen worden?"
[2] IK zeg openlijk: "Met één slag valt geen enkele boom die een beetje stevig is! Maar met een zeker geduld kan een mens veel bereiken. Ook moet men degene die men naar het licht wil brengen, niet in de volle middagzon laten kijken. Want als men hem in één keer teveellicht geeft, wordt hij voor geruime tijd blind; als men hem echter langzamerhand aan het licht went, zal hij ook in het felste licht alles heel duidelijk kunnen zien zonder blind te worden.
[3] Deze man heeft Mij nu een goede dienst bewezen omdat hij als oog en oorgetuige Mijn leerlingen nauwgezet beschreven heeft hoe Mijn voorloper Johannes, die in de omgeving van de Jordaan heeft gepredikt en gedoopt, door Herodes werd gevangen genomen en om het leven werd gebracht. Niet voor Mij, maar voor Mijn leerlingen moet hij nog vertellen waarom Herodes Johannes dan eigenlijk liet vangen en in de gevangenis werpen. Stel jij hem deze vraag!"
[4] CYRENIUS zegt, terwijl hij zich tot Zinka wendt: "Vriend, ik wil niet dat mijn oordeel zo uitgelegd wordt, als zou ik de dienaren en knechten van een tiran ook dan willen laten straffen wanneer zij het in hun hart in de verste verte niet met hem eens zijn. Dat gebeurt alleen als zij het wel met hem eens zouden zijn en onverzettelijk en in zekere zin reeds zelfstandig het slechte voornemen van hun heerszuchtige tiran zouden voltrekken! Maar mensen zoals jullie, die het onmenselijke van hun onmenselijke heerser maar al te goed inzien en het in hun hart diep verafschuwen, zal ik steeds naar recht en billijkheid weten te behandelen!
[5] Waarom God echter niet zelden de zonde op deze wereld Iaat triomferen, terwijl de deugd vaak lijdt en tot stervens toe verdrukt wordt, daar is toch ook wel een heel goede reden voor, maar die ligt voor je tegenwoordige begripsvermogen nog veel te verborgen om hem nu te kunnen begrijpen, en dat geldt ook voor je metgezellen, die een nog veeloppervlakkiger verstand schijnen te hebben dan jij. Maar er zal nog wel een tijd komen -misschien al binnenkort waarin je helemaal zult begrijpen, zelfs met je hele hart, waarom er ook Herodessen moeten zijn!"
[6] ZINKA zegt: "Heer, u die mij zoëven de genade bewees mij met het woord 'vriend' aan te spreken, Iaat dat veelbetekenende woord geen lege klank zijn, zoals het nu onder de mensenjammer genoeg maar al te vaak gebruikelijk is! Als u het echter in de ware zin van het woord heeft gebruikt, bewijs mij dan uw vriendschap en Iaat ook mijn negenentwintig metgezellen bevrijden van de zware boeien! Dat noch ik noch zij zullen vluchten, daarvoor zorgt ten eerste de sterke wacht en ten tweede, als voornaamste reden, uw vriendelijke woord. Geloof mij -ik spreek nu ongedwongen en openlijk -:"Wij allen zijn met de grootste tegenzin dat wat we helaas zijn! Als u ons van dit juk zou kunnen bevrijden, zou u een groot menswaardig en rechtvaardig werk hebben verricht!"
[7] CYRENIUS zegt: "Dat komt wel in orde, daar zorg ik wel voor! Kijk om je heen, dan zien jullie niets dan mensen die uit de klauwen van het verderf gered zijn! Er zullen er maar weinig onder zijn die niet volgens onze Romeinse strengheid hetzij de scherpe bijl door de hals of zelfs het kruis verdiend zouden hebben. Zie ze nu eens als ware mensen als puur goud voor ons staan en geen van hen wenst ons gezelschap te verlaten! Ik hoop dat het binnenkort met jullie ook zo zal gaan, want bij God zijn naar mijn vaste overtuiging alle dingen zonder meer mogelijk.
[8] Maar sta mij nu toe nog een belangrijke vraag aan je te stellen en wel de volgende: "Je hebt ons allen een grote dienst bewezen door ons openlijk te vertellen waardoor en hoe de waardige ziener Gods door Herodes om het leven is gebracht. Wel, je was zeker ook wel bij zijn gevangenneming aanwezig? Zou je mij dan ook nog kunnen vertellen waarom, en naar aanleiding waarvan Herodes nu eigenlijk Johannes, die hem zeker geen kwaad had gedaan, gevangen heeft laten nemen? Want hij moet daarvoor toch de een of andere reden hebben gehad!"
«« 11 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.