De vorming van de zielen van de roofmoordenaars.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 133 / 263 »»
[1] IK zeg: "Je hebt je verhaal over datgene watje zelfbeleefd hebt, heel goed verteld. De dierlijke vorm van de zielen van de bewuste zeven grote misdadigers vindt haar oorzaak in een zekere vrije ordening. Deze bestaat echter alleen daarin, dat de in een lichaam werkzame specifieke zieledeeltjes zich opnieuw samenvoegen of van plaats verwisselen. Je kunt het vergelijken met een kluwen wormen, die allemaal door elkaar krioelen en kronkelen en in zekere zin op zoek zijn naar een steeds beter rustplekje. Afhankelijk van de wijze waarop zij dat vinden, op een goede of op een slechte wijze, zal de uiterlijke vorm steeds overeenkomen met iets goeds of iets slechts.
[2] Hier staan verscheidene planten; daar een geneeskrachtige, daar een giftige! Let eens bij het dagheldere licht van onze lichtbol op hun vorm! Zie eens hoe meegaand, lieflijk, zacht en bescheiden de vorm van de geneeskrachtige plant is en hoe hoekig, gespleten en hier en daar ook verdacht glad daarentegen de vorm van de gifplant eruit ziet, en toch bestaan beide soorten uit één en dezelfde oersubstantie, staan in dezelfde aarde, nemen dezelfde dauw op, exact dezelfde lucht en hetzelfde licht! En toch is in de geneeskrachtige plant alles geneeskrachtig en in de gifplant alles geheel en al gif! De oorzaak ligt alleen in het veranderen van de structuur.
[3] Jullie hebben immers gezien hoe daarnet uit de geheel gelijkvormige vuurtongen of rondzwevende vuurslangen, die zo klein zijn dat je ze met je lichamelijke ogen niet zou kunnen zien, een volmaakte, gemoedelijke ezel ontstond. Geloven jullie dat daaruit, door een andere structuur van de oersubstanties bij het zich samenvoegen tot een complete organische vorm, niet even goed een tijger, een kameel, een os of olifant of wat dan ook had kunnen ontstaan? O heel zeker! En een anders geordende samenvoeging zou dan ook een volkomen andere aard en eigenschap hebben, die heel vijandig tegenover een andere zou kunnen staan, omdat in iedere anders georganiseerde, karakteristieke vorm voortdurend de wens overheerst en grotendeels ook blijft, om al het andere en mogelijk zwakkere in zijn eigen structuur te veranderen.
[4] Uit deze eigenschap ontstaat de liefde, de innerlijke warmte, het streven, de begeerte, de honger en de dorst. Als deze begeerte, die op heerszucht lijkt, zo nu en dan te groot is en teveel aanpakt om in zijn oorspronkelijke ordening onder te brengen, dan wordt het binnengebrachte niet zelden te machtig, tast de eerdere in het wezen reeds aanwezige organische ordening van de ziel aan en trekt deze in de eigen ordening, die goed of beter, maar ook heel gemakkelijk slecht, slechter en uiteindelijk zelfs zeer slecht kan zijn!
[5] Maar wat gebeurt daardoor? Mathaël, kom nu met de door jou geziene op tijgers lijkende zielen van de misdadigers! Deze zijn een gevolg van de ziele-oersubstanties, die niet bij hun eigen ordening pasten en te gulzig en te overmatig werden opgenomen. Die hebben vervolgens de zielen veranderd in hun eigen oerslechtheid en zo van mensenzielen echte tijgerzielen gemaakt, en op dezelfde wijze ontstond ook al het ongedierte, datje massaal uit de angstige misdadigers hebt zien komen. Maar zeg mij nu allen of je deze nogal uitgebreide les wel door en door begrepen hebt!"
[6] De MEESTEN zeggen: "Ja, Heer, wij begrepen deze les in ieder geval redelijk; maar als wij er ons op zouden beroemen er nu alles van af te weten dan zouden wij onwaarheid spreken. Uit de vorming van de ezelin daarstraks hebben wij wel waargenomen en gezien hoe uit de geestelijke oersubstanties een ding of een wezen ontstaat. Wij zagen immers gewoonweg het gras groeien en hoe zich een ezelin in zekere zin vanzelf uit de vuurtongen geschapen heeft. Ja, wij weten door Uw goedheid en genade zelfs, wat, wie en waarvandaan deze vuurtongen zijn en hoe zij zich samen kunnen voegen tot een duidelijk herkenbare idee en vorm. Wij beseffen heel goed dat deze talloze oergedachten van U waar de gehele oneindigheid vol van is, hoewel zij er uiterlijk hetzelfde uitzien, op zichzelf toch zeer verschillend zijn, lichter en zwaarder al naargelang hun doel hoger, ernstiger en degelijker is, en dat aan elkaar verwante oergedachten zich ook het eerst samenvoegen en een bepaald orgaan beginnen te vormen.
[7] Zoals gezegd, dat alles begrijpen wij nu heel goed; maar iets is daarbij voor ons toch nog een groot raadsel dat U, o Heer, als U dat zou schikken en zou aanstaan, wel voor ons zou kunnen oplossen. Wij allen behoeven U beslist niet te vertellen waaraan het nog wat schort bij ons, want U kent al onze leemtes en zult deze zeker nog vullen met Uw genade, als U dat noodzakelijk vindt! Mocht het voor ons van niet zo'n groot belang zijn, dan zijn wij ook met datgene wat wij bezitten en begrijpen meer dan tevreden."
[8] IK zeg: "Om het geheim van het rijk van God in alle diepte der diepten te begrijpen, moeten jullie allen eerst in de geest wedergeboren zijn, hetgeen voor jullie nu nog onmogelijk is. Pas als de Mensenzoon daarheen teruggekeerd zal zijn vanwaar Hij is gekomen, zal Hij de geest van alle waarheid, die heilig is, naar jullie zenden; dIe zal jullie pas volledig opwekken enjullie harten vervolmaken en de geest van alle waarheid in jullie opwekken, dat wil zeggen in het hart van jullie ziel, en jullie zullen door die daad dan wedergeboren zijn in de geest, en alles wat de hemelen in hun diepten bevatten in het helderste licht zien en begrijpen.
[9] Dat wat Ik jullie nu laat zien en aan jullie uitleg is slechts een voorbereiding op datgene wat de geest jullie overvloedig zal geven. Ik zou jullie nog heel veel te zeggen hebben, maar jullie zouden dat nu niet kunnen verdragen; wanneer echter de geest der waarheid zal komen, zal deze jullie binnenvoeren en begeleiden in alle wijsheid! Laten wij, nu jullie dat weten, op deze plaats meteen weer aan een belangrijke en verdere voorbereiding beginnen, en onze Mathaël met zijn vele ervaringen zal ons een ander verhaal uit zijn belevenissen vertellen.
[10] Mathaël, doe dus weer je best en vertelons de geschiedenis die jij in Bethanië hebt gezien en meegemaakt! Wij hebben nog vier uur tot zonsopgang en kunnen daarom nog veel te weten komen en als het ware meebeleven, en jij, Mathaël kunt nu meteen met je verhaal beginnen."
«« 133 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.