Gods 'toorn' bij Adam en Eva.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 142 / 263 »»
[1] IK zeg: "Vriend, zoals jij nu gesproken hebt over Gods toorn en wraak, gerechtigheid en liefde, zo oordeelt ook een volslagen blinde over de harmonische schoonheid van de kleuren van de regenboog!
[2] Is het dan nog niet tot je doorgedrongen dat alle vijf boeken van Mozes en alle profeten, en de geschriften van David en Salomo alleen maar langs de weg van innerlijke, geestelijke analogie begrepen kunnen worden?!
[3] Denk je dan in alle ernst dat God Adam door een engel, die om hem te verjagen een vlammend zwaard als wapen in de hand droeg, uit het paradijs liet verdrijven? Ik zeg je: "ook al heeft Adam dit visioen gehad, dan was het toch alleen maar een beeld van wat eigenlijk in Adam zelf heeft plaatsgevonden, en hoorde als zodanig bij het proces van zijn opvoeding en bij de vestiging van de eerste godsdienst en oerkerk bij de mensen op aarde.
[4] Op aarde bevond zich nergens een stoffelijk paradijs waar de mens de gebraden vissen zo maar in de mond zwommen, maar hij moest ze -net als nu -eerst vangen en braden en dan pas met mate eten. Als de mens echter werkte en vruchten verzamelde die de aarde hem schonk en hij zich daardoor een voorraad had gevormd, dan was iedere aardse streek die de mens in cultuur gebracht had, een waar aards paradijs!
[5] Wat zou er van de mens en zijn geestelijke ontwikkeling terechtgekomen zijn, als hij zich in een waar paradijs van nietsdoen en eten om niets had hoeven te bekommeren en nergens voor had hoeven zorgen; als hem zogezegd de heerlijkste vruchten in de mond gelegd zouden zijn; als hij zich, liggend op heerlijk mals gras, maar iets had hoeven te wensen en alles er al geweest zou zijn, zodat hij slechts zijn mond had hoeven open te doen om de lekkerste hapjes daarin te laten schuiven? Wanneer zou bij deze opvoedmethode de mens dan de nodige zelfstandigheid verworven hebben om te leven?! Ik zegje dat als het paradijs zo was als jij dat dacht, de mens tot op dit uur niets anders zou zijn en zou weten dan een goed verzorgde gemeste os of een vraatzuchtige poliep op de bodem van de zee.
[6] Wat betekent het beeld van de engel met het vlammende zwaard dus? Wat zegt dit beeld? De mens was naakt, want tot op heden is er nog geen mens gekleed ter wereld gekomen. Ook al hoefde hij, evenals deze ezelin hier, lichamelijk geen jeugd door te maken omdat hij wat zijn lichaam betreft net zo ontstaan is als deze ezelin, en ook al was hij meer dan twaalf voet lang en Eva niet veel minder, hij was toch een kind wat betreft zijn oorspronkelijke kennis over de gesteldheid van de aarde en moest eerst voornamelijk door ervaring wijs worden.
[7] In het warme voorjaar, de zomer en de herfst kon hij het wel zonder kleding uithouden, maar in de winter begon hij de koude erg te voelen en in zijn gevoel, dat God steeds meer door geestelijke en natuurlijke ingeving deed ontwaken, vroeg hij zich af: 'Waar ben ik? Wat is er met mij gebeurd? Eerst had ik het zo prettig en nu heb ik het koud, en de koude winden doen mijn huid pijn!' Hij voelde zich genoodzaakt op zoek te gaan naar een tegen de wind beschutte woning, en zijn lichaam te bedekken met allerlei bladeren van de bomen. Door deze gedwongen bezigheid werd het denken actiever en ook weldra ordelijker.
[8] Maar hij kreeg ook honger, want heel veel bomen en struiken droegen geen vruchten meer aan hun takken. Hij trok er op uit en zocht voedsel, en vond nog volle bomen. Hij verzamelde de vruchten en bracht ze naar de grot die hem geschikt leek als woning. Toen gaf hem zijn hart, dat al meer ervaring opgedaan had, weer in: 'In deze tijd rust er een vloek op de aarde, en jij als mens kunt slechts in het zweet van je aangezicht je voedsel verzamelen! ,
[9] Maar nadat de eerste mens van deze aarde eenmaal had overwinterd in de grot op de hoogten die het noordoostelijke deel van het Beloofde Land begrenzen, waartoe ook ons Galiléa behoort, had hij de tijd om samen met zijn vrouw dieper over zichzelf na te denken. Toen kreeg hij ook behoefte aan meer gezelschap. In een droom werd hem uitgelegd wat hij moest doen om zo'n, dat wil zeggen grotere, samenleving te creëren en nadien begon hij Kaïn te verwekken en al gauw daarna Abel en Seth.
[10] Maar het was de vrouw die hem de eerste aanduiding gaf voor de verwekking, want de vrouw kreeg als eerste in een droom te zien hoe de verwekking plaats moest vinden. Wij zullen hier niet verder op ingaan, maar, vriend Stahar, Ik zeg je alleen: alles ging heel natuurlijk en er gebeurde niets tegennatuurlijks. Toch zag Mozes dat dit alles slechts in overeenstemming met de wil van Jehova kon gebeuren; Gods geest liet hem zien dat deze heel natuurlijke leiding via opgedane ervaringen door Mij, dat wil zeggen door Mijn geest, werd bestuurd en daarom plaatste hij God in overeenkomstige beelden steeds naast dit eerste mensenpaar en personifieerde hij ook Mijn invloed in de meest beknopte maar toch zeer passende beelden zoals deze toentertijd algemeen gebruikelijk waren en ook zijn moesten, omdat overal voor de leiding van het volk en van de volkeren zulke beelden noodzakelijk waren.
[11] Overigens spreekt het van zelf, dat God en de engelen wel wisten en ook in staat waren om het eerste mensenpaar in een van de vruchtbaarste streken der wereld te vormen en te ontwikkelen.
[12] Toen latere, speciaal hiervoor toegelaten natuurverschijnselen de eerste mensen dwongen hun eerste voedingstuin te verlaten en verder op aarde rond te kijken, gebeurde dat ook niet als gevolg van een soort goddelijke toorn, maar slechts uit liefde voor de mens om hem weer uit zijn traag geworden zinnelijkheid op te wekken en hem tot werkzaamheid aan te zetten, en om zijn ervaringen uit te breiden.
[13] Toen Adam en zijn vrouwen zijn zonen gewaar werden dat er vrijwel overal op de grote aarde iets te eten was, begonnen zij grotere reizen te ondernemen, waardoor zij met Azië en Afrika vrij goed vertrouwd raakten. Daardoor deden zij weer allerlei ervaringen op. Op verborgen wijze door Gods geest geleid, kwamen zij naar hun eerste Eden terug en bleven daar, van waaruit dan ook de bevolking van de gehele aarde ontstond.
[14] Zeg Mij nu eens in je hart: Is hierin ook maar enige toorn of wraak van God te ontdekken?"
«« 142 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.