Cyrenius bekritiseert Mozes' scheppingsgeschiedenis.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 161 / 263 »»
[1] (Cyrenius:) "Maar met Mozes raak ik ondanks alles niet erg vertrouwd. Er moet veel in verborgen liggen wat buitengewoon groot en waar is. maar wie, buiten U, begrijpt zijn geschriften?
[2] Vooral zijn scheppingsgeschiedenis is erg duister! Er staat bijvoorbeeld: 'Laat ons naar ons beeld mensen maken die zullen heersen over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over het vee en over de gehele aarde en over het gedierte dat op de aarde kruipt! ' En God schiep de mens naar Zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij hem; en hij schiep een mannetje en een vrouwtje. En God zegende hen en sprak tot hen: 'Wees vruchtbaar en vermeerder je en vul de aarde en onderwerp haar aan je, en heers over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over al het gedierte dat op de aarde kruipt! ' En God sprak: 'Kijk, ik heb jullie allerlei kruiden gegeven die zich op de gehele aarde uitzaaien, en allerlei vruchtbare bomen, die zich uitzaaien om jullie te voeden, en al het gedierte en alle vogels in de lucht en al het kruipend gedierte dat leeft op aarde, om allerlei groen te eten! ' En zo geschiedde het. En God zag alles wat Hij gemaakt had en zie, het was allemaal zeer goed! En uit de avond en de morgen ontstond de zesde dag.'
[3] Met deze teksten zou men de scheppingsgeschiedenis nu als afgedaan moeten beschouwen; maar, dat is in de verste verte niet zo! Verderop, nadat God de Heer Zijn schepping overal bekeek en alles zeer goed vond, laat Mozes weer door God de eerste mens uit leem of uit een klomp aarde maken en hem door de neus een ziel inademen, en de mens zou nu helemaal gereed zijn; alleen schijnt God vergeten te zijn dat de man ook een vrouwtje nodig heeft!
[4] In de eerdere teksten staat weliswaar: 'En God schiep een mannetje en een vrouwtje'; maar hier, verderop, laat Mozes Adam lang alleen zijn, en laat pas dan door God tijdens een diepe slaap de eerste vrouw uit zijn rib scheppen of maken! Wel, wie dat verstandig en zinvol kan combineren, begrijpt beslist meer dan ik!
[5] Volgens de eerste teksten liet God Adam en Eva meteen weten dat zij zouden heersen over de gehele aarde en al haar schepselen. Hij zegende hen meteen; want er staat: 'En God zegende hen.' En zo moet hij tevoren reeds de aarde en al haar schepselen gezegend hebben, want er staat ook geschreven dat God Zelf alles zeer goed vond wat Hij geschapen had. En wat God Zelf zeer goed vindt, kan toch onmogelijk anders dan reeds door het allerhoogste welgevallen van God ook zeer gezegend zijn!
[6] Zo lijken in de eerste teksten de gehele aarde en het eerste mensenpaar in hoge mate gezegend! Maar in de latere teksten ziet alles er meteen anders uit: De aarde heeft slechts een bewoonbare tuin, die weliswaar behoorlijk groot moest zijn, want in het midden ervan ontspringen maar liefst vier van de grootste rivieren van Azië. Daar werd door God de eerste man alleen uit leem gemaakt en hem daarna een levende ziel door de neusgaten ingeademd; hij zag de bomen en kruiden, de vissen in de zee, de vogels in de lucht en al het gedierte dat op aarde rondkruipt en -loopt en gaf daaraan namen.
[7] Maar de insecten, vliegen, bijen, wespen, horzels, vlinders en nog een groot aantal kleine luchtbewoners, die men toch geen kruipend gedierte kan noemen, heeft Mozes helemaal vergeten, evenals de ontelbare bewoners van de zee, de vissen niet meegerekend; want zowel in de lucht als onder de hemel spreekt hij alleen maar van vogels, en in de zee alleen maar van vissen. Dat is ook wat vreemd!
[8] Maar laten we daar maar aan voorbij gaan, want men kan onder het begrip 'vogel' tenslotte toch wel alles wat de lucht bewoont in meest algemene zin verstaan, en onder het algemene begrip 'vis' alle dieren die in het water leven. Maar of Mozes de begrippen die hij gebruikt ook zo ruim genomen heeft als voor een goed begrip nodig is, zou ik in geen geval willen beweren!
[9] Laat het zijn zoals het is, daarover zou men het altijd nog wel eens kunnen worden; maar in de eerste teksten laat hij op de zesde scheppingsdag door God meteen na de uitroep van God 'Laat ons mensen scheppen naar het beeld van God! ' een mannetje en een vrouwtje scheppen, terwijl Hij een aantal teksten verderop het mannetje al veel eerder uit leem heeft gevormd en het vrouwtje pas veellater uit de rib van het mannetje laat ontstaan, waarbij de aarde veel minder gezegend lijkt, er helemaal geen sprake is van de zegening van dit eerste mensenpaar, hun integendeel op straffe van dood en vervloeking van de aarde verboden wordt van een bepaalde boom de vrucht te eten, en de aarde in alle ernst vervloekt wordt na de overtreding van dit gebod en nu slechts doornen en distels zal dragen, en tevens dat de mens moet sterven en zich in het zweet zijns aanschijns zijn brood zal moeten verdienen, -ja, daar is van de zegen die Mozes in de eerste teksten vermeldt, net zoals van de daar eveneens vermelde, grote tevredenheid over de voltooide werken van God geen spoor meer te ontdekken! Ja, zeer goddelijke Vriend, dat is toch wel een moeilijk te begrijpen leer, en men kan er met de beste wil niet uit wijs worden!
[10] Eerlijk gezegd: Wie U, o Heer, bent en wat U leert, geloof ik meer dan rotsvast; maar laat mij wat die tamelijk warhoofdige Mozes betreft liever met rust! Als het U mogelijk is mij daarover enige uitleg te geven, dan zou ik dat graag willen; is dat voorlopig echter volgens Uw orde niet zo eenvoudig, wel, dan maakt dat in ieder geval voor mij weinig of niets uit! Ik en wij allen hebben van U een volmaakt licht en wij kunnen daarom dit andere licht van Mozes best missen. Wat hebben wij aan een leer waarvan wij de oorspronkelijke waarheid niet kunnen begrijpen?! Beter één onderrichtend woord dat begrijpelijk is, dan tienduizend woorden die niemand begrijpt!"
«« 161 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.