De viervoudige betekenis van de mozaïsche scheppingsgeschiedenis.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 163 / 263 »»
[1] (DE HEER:) "Kijk, op die manier moet Mozes gelezen en met het natuurlijke verstand ook begrepen worden! Zeker is er ook nog een diepere, innerlijke, zuiver geestelijke betekenis, aan de hand waarvan de gehele scheppingsgeschiedenis voornamelijk gezien moet worden als het scheppende werk van God, waarin Hij de mensen zodanig wil vormen, dat zij zichzelf en Hem als hun Alles zullen erkennen en liefhebben. In die sfeer wandelt God geestelijk met Adam en leert Hij hem, geeft hem wetten, tuchtigt hem als hij faalt en zegent hem weer als Adam, of eigenlijk de eerste oermensheid van deze aarde, God erkent, liefheeft en binnen Zijn orde leeft.
[2] Ook al gebeurde dat niet zozeer op het materiële vlak, dan gebeurde het toch geestelijk, en dat ook bij nog heel zuivere, onbedorven en hoogst eenvoudige mensen in het natuurlijke heel zichtbaar. Daarom kan men Mozes zelfs op vier manieren lezen en toch steeds goed en zuiver begrijpen.
[3] Ten eerste: vanuit een zuiver natuurlijk perspectief, dat een noodzakelijk ontstaan laat zien in zekere perioden volgens de eeuwig onveranderlijke orde van God. Dit is een bron van kennis voor alle natuurwetenschappers en daaruit kunnen zij hun conclusies trekken, die onmogelijk anders dan zeer oppervlakkig kunnen zijn; langs deze weg kunnen zij behoorlijk veel ontdekken, maar daarbij toch nooit een vaste en betrouwbare grond onder hun voeten krijgen.
[4] Ten tweede: zowel vanuit een natuurlijk als een geestelijk perspectief. Deze zienswijze, die eveneens de hoogste waarheid bevat, is voor de mensen die streven naar het welgevallen van God, de beste, omdat daar beide, zeg maar hand in hand, duidelijk in daad en uiterlijke verschijningsvorm zichtbaar en begrijpelijk worden. (n.b.: Op deze wijze is ook 'Gods Huishouding' gegeven)
[5] Ten derde: zuiver geestelijk, waarbij de natuurlijke verschijnselen en de tijdelijke vormen en veranderingen daarvan geheel buiten beschouwing worden gelaten. Het gaat daarbij alleen om de geestelijke ontwikkeling van de mensen, die door Mozes heel treffend in de overeenkomstige beelden uit de natuur is weergegeven. Het is de taak van alle godgeleerden, aan wie de innerlijke ontwikkeling van de mensen is toevertrouwd, om dat te begrijpen.
[6] En tenslotte ten vierde: zuiver hemels, waar de Heer Alles in alles is, en alles betrekking heeft op Hem. Hoe men dit echter moet opvatten en begrijpen kunnen jullie niet eerder begrijpen dan wanneer je door de volle wedergeboorte van je geest één geworden bent met Mij, zoals ook Ik één ben met de Vader in de hemel, maar met dit verschil dat jullie allen één met Mij zullen zijn als afzonderlijke persoonlijkheid, terwijl Ik en de Vader,die Mijn liefde is, met elkaar in een eeuwig enkelvoudige persoonlijkheid volmaakt één zijn.
[7] Beste vriend Cyrenius, nu hoop Ik dat je een betere mening zult hebben over Mozes; of denk je soms toch nog dat Mozes - naar jouw mening zoals bijvoorbeeld een blinde -niet heeft geweten, wat hij schreef?!"
[8] CYRENIUS zegt heel berouwvol: "Heer, laat mij nu beschaamd en stil zijn en zwijgen; want ik zie mijn grote en grove onzin nu wel in. Ik wil van nu af aan slechts luisteren en zelf geen woord meer spreken!"
[9] Dan komt CORNELIUS naar Mij toe en zegt: "Heer, sta mij toe thans, voor de zon helemaal opgegaan is, ook iets te zeggen en een misschien niet al te onbelangrijke vraag te stellen of eigenlijk een opmerking te maken! "
[10] IK zeg: "Ga je gang; wat je op je hart hebt, moet gezegd worden! "
[11] CORNELIUS gaat verder: "Ik ben ervan overtuigd dat het met de geschriften van Mozes precies zo gesteld is als U ons nu zo duidelijk hebt uitgelegd, en wij mensen zouden wel in staat kunnen zijn de eerste, tweede en derde betekenis door overeenkomstige beschouwingen te achterhalen; want er moet immers wel overeenkomst zijn tussen al het geestelijke en het materiële. Maar wie behalve U heeft daarvoor de juiste sleutel?
[12] Wat U ons nu hebt uitgelegd, begrijpe wij nu natuurlijk wel; maarbij mijn weten heeft Mozes vijf boeken geschreven. Die hebben min of meer dezelfde stijlen dezelfde geest. Wie kan ze lezen en wie kan ze begrijpen?! Wel, zou het dan niet mogelijk zijn ons daarvoor een heel algemene richtlijn te geven? Ik zal wat mij betreft mij van nu af aan hoofdzakelijk met de heilige Schrift van de Joden bezighouden. Omdat ik mij daarvan een goede kopie uit de tempel heb weten te verschaffen, zou ik ook graag begrijpen wat ik daarin lees.
[13] De. Hebreeuwse taal beheers ik volkomen en de woordelijke inhoud van de Schrift begrijp ik helemaal; maar wat heb ik aan de letterlijke betekenis van de woorden en de materiële inhoud daarvan, als ik de geest niet kan doorgronden? O Heer, geef ons daarom een zodanige richtlijn dat wij kunnen begrijpen wat wij lezen!"
«« 163 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.