De bouw van de menselijke hersenen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 232 / 263 »»
[1] (DE HEER:) "Maar nu zullen wij zien of wij, om jullie beter voor te lichten, in staat zijn ons een hersenplaatjesmechanisme te bezorgen! Wij zouden nu weliswaar door Raphaël uit Rome meteen een paar natuurlijke mensenhoofden hier kunnen laten brengen -want zojuist zijn twee van de ergste misdadigers in Rome onthoofd, nog wel op het Capitool! -, maar aan de hoofden van deze booswichten zouden wij weinig of niets hebben!
[2] Daarom wil Ik dat de engelons vier geschikte witte, heel zuivere kiezels uit een beek hier brengt. Daarmee zullen wij proberen een menselijk brein voor te stellen, zo goed dat met de materie maar mogelijk is. - Raphaël, ga en bezorg ons het gevraagde!"
[3] Raphaël werd nu opeens onzichtbaar, ongeveer zeven tellen, maar toen stond hij plotseling weer bij ons en legde vier sneeuwwitte kiezels voor ons, dat wil zeggen voor Mij, op tafel. Twee waren wat groter en twee wat kleiner, overeenkomstig de grote voorhoofdshersenen voor de beelden van het licht, en de kleine achterhoofdshersenen voor de tekens van de klanken.
[4] Toen de stenen voor Mij op hun plaats lagen, raakte Ik ze aan en zij werden doorzichtig als het zuiverste bergkristal. Daarna ademde Ik erop en zij verdeelden zich in miljoenen minuscule, viervlakkige piramiden, ieder bestaande uit drie zijden of zijvlakken en een ondervlak.
[5] De twee stenen aan Mijn rechterhand stelden hersenen voor die zich in de juiste orde bevonden, en die aan Mijn linkerhand de hersenen die zich door een verkeerde opvoeding en door andere, latere, slechte invloeden in de verkeerde orde bevonden, zoals men die gewoonlijk bij de mensen aantreft.
[6] Daar waren echter niet alleen piramiden, maar naast een gering aantal piramiden waren er vrijwel alle in de meetkunde voorkomende, stereometrische vormen, figuren en typen te zien, wat des te beter zichtbaar werd toen Ik door een ademtocht de op tafelliggende op hersenen lijkende constructie tienmaal groter had gemaakt, zodat er nu vier heel grote, goed gebouwde hopen ten aanschouwe van de buitengewoon verbaasde leerlingen voor ons op de tafel lagen, die daarvoor snel door Raphaël behoorlijk wat groter gemaakt moest worden.
[7] IK zei: "Nu kunnen jullie de vormen van de plaatjes van alle vier de hersenhopen afzonderlijk en goed herkenbaar bestuderen!
[8] Kijk, hier rechts bestaan de voorhoofdshersenen uit allemaal regelmatig gevormde piramiden, en ook de achterhoofdshersenen bestaan uit soortgelijke piramiden, -alleen zijn deze driemaal zo klein, maar dat is voor het opnemen van enkel luchttrillingsgetallen toch ruim voldoende voor de ziel.
[9] Kijk nu echter naar de beide hopen aan Mijn linkerkant! Daar zie je heel verschillende vormen, zoals al eerder opgemerkt, en zij passen nergens goed tegen elkaar; dan is er hier, dan weer daar een holle ruimte en dat geeft aanleiding tot allerlei verkeerde weerkaatsingen, zoals jullie later ook werkelijk zullen zien. Het achterhoofd, dat er net zo uitziet als het voorhoofd, heeft eveneens plaatjes die driemaal zo klein zijn als die van het voorhoofd. -Kijk nu eens naar de vormen!"
[10] Dan komen allen dichterbij om het brein te bekijken, dat nu door middel van de vier kunstmatig vergrote kiezelstenen wordt voorgesteld -tot nu toe alleen nog maar voor wat betreft de piramidale plaatjesvormen, zonder inwendige kamerafdeling en zonder onderlinge verbindingen van de hersenplaatjes.
[11] "Als allen daar een zo duidelijk mogelijk begrip van gekregen hebben, zal Ik, door er nogmaals op te ademen, de hersenplaatjes in kamertjes afzonderen en ze in iedere kamertje polair verbinden, net als de kamers zelf en het voorhoofd met het achterhoofd, opdat daardoor de hersenplaatjes, onafhankelijk van hun soort, in staat zijn beelden of tekens op te nemen."
[12] CYRENIUS' verbazing wordt hem haast te machtig en hij zegt tenslotte: " Ah, nu gaat mij een licht op! De oer-Egyptenaren die het eerst hun scholen in de vorm van piramiden gebouwd hebben, waren beslist nog mensen met een oervolmaakte ziel, dus inwendig vollicht, en zij konden de organische bouw van hun lichaam zien! Zij zullen deze piramidale vormen die voor de menselijke waarneming het belangrijkst zijn, beslist ook gezien hebben en zij hebben later dan ook deze vorm bij het bouwen van hun fantastische scholen gekozen. Ja, zij zullen ook de bouw van elke afzonderlijke hersenplaatjespiramide zo secuur mogelijk bekeken en onderzocht hebben, en vervolgens iedere piramide ook van binnen, maar dan op zeer grote schaal, dezelfde inrichting gegeven hebben die zij organisch bij een piramidevormig hersenplaatje hebben gevonden!
[13] Daarom heeft zo'n piramide van binnen zo'n groot aantal gangen en vertrekken, waarbij en waarvan ook nu geen mens, ook al is hij nog zo knaponmogelijk meer kan bepalen waar het een en waar het andere voor diende! Heer, heb ik dat zo nu wel goed begrepen?!"
[14] IK zeg: "Volkomen goed en juist; want zo was het, en de Egyptenaren hebben dan ook de vlakken van de piramiden speciaal van binnen beschilderd met allerlei tekens en teksten en beelden, die op gepaste wijze laten zien wat een mens op deze aarde in zijn lichaam allemaal door moet maken en te bestrijden heeft, hoe hij zichzelf moet Ieren kennen en hoe de ware liefde het middelpunt is van al het leven."
«« 232 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.