Moeilijkheden bij het verbreiden van de zuivere leer.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 250 / 263 »»
[1] (DE HEER:) "Je zult echter vooral in de noordelijkste delen van je rijk, dat eens wel het grootste op aarde zal worden, buitengewoon onwetende heidenen aantreffen, bij wie het erg moeilijk zal zijn het licht der waarheid ingang te doen vinden; doe deze heidenen echter met de macht die jou verleend is niet teveel geweld aan! Waar dat nodig is kun je hen wel heel serieus aanpakken, maar absoluut niet met het zwaard of met te opvallende tekenen; want het zwaard zou slechts uiterlijk het oude, diep ingewortelde bijgeloofbij hen wegnemen, maar innerlijk zouden zij er des te verbitterder aan vasthouden. Met al te verblindende tekenen zou je alleen maar bereiken dat het ene fanatisme in de plaats komt voor het andere! Want de volkeren die je tekenen zouden zien, zouden weldra de grootste vijanden van hun nog ongelovige naburen worden en deze te vuur en te zwaard vervolgen, en die van het oude geloof zouden hetzelfde doen bij die van het nieuwe geloof. Wat zou daarmee dan gewonnen zijn?
[2] Omdat Mijn leer echter een ware, hemelse vredesboodschap is, moet zij geen tweedracht, onvrede en oorlog onder de mensen en volkeren der aarde veroorzaken! Dat moet zoveel mogelijk vermeden worden. Om dat van Mijn kant te voorkomen, zou Ik jullie alleen maar stevig onder de macht van Mijn almachtige wil behoeven te stellen, waarna jullie natuurlijk niet meer in staat zouden zijn anders te denken en te handelen dan Mijn wil zou voorschrijven; maar hoe zou het er dan met jullie eigen vrije wil uitzien?! En als Ik dat gewild zou hebben, had Ik Zelf toch nooit lichamelijk op deze wereld hoeven te komen; want Mijn eeuwige almacht had jullie ook zonder dit lichaam kunnen aanpakken en dwingen om dingen te zeggen en te doen, zoals zij vroeger de profeten daartoe wist aan te sporen. Zou dat echter in jullie belang zijn? Jullie zouden daardoor wel, net als deze zwarten, mensen met volmaakte natuurzielen geworden zijn, maar waarschijnlijk nooit volmaakte kinderen van God.
[3] Maar opdat jullie zelf volmaakt vrije verkondigers van Mijn woord zouden worden voor alle tijden der tijden, kwam Ik lichamelijk tot jullie op deze aarde, waar Ik voor de gehele oneindigheid de kweekplaats van Mijn kinderen heb opgericht, om jullie in staat te stellen als Mijn vrije kinderen ook vrij uit Mijn mond de leer te vernemen, haar te beoordelen en dan ook verder te verbreiden onder de volkeren der aarde; en wie haar in haar zuiverheid vrij zal aannemen, zal daarmee ook vrij het recht krijgen op het meest gelukkig makende kindschap van God.
[4] Wie echter deze leer van Mij, die Ik nu aan jullie heb gegeven, niet vrij, maar met wat voor geweld dan ook krijgt opgedrongen, zal net zo lang geen deel kunnen hebben aan het recht op het ware kindschap van God, tot hij zich vrij, geheel uit eigen wil, hetzij hier of ook in het hiernamaals met al zijn krachten aan Mij en Mijn zuivere woord gaat wijden en dit woord vrijwillig tot richtsnoer van zijn leven maakt.
[5] Ik zie echter dat binnen enkele jaren nadat Ik weer teruggegaan zal zijn, het ook met deze leer van Mij in het algemeen heel treurig gesteld zal zijn. Maar Ik zie tevens, hoe zij in kleine gemeentes zonneklaar bewaard zal blijven tot aan het einde der tijden van deze aarde! En dat is een grote verkwikking voor Mijn waarachtige Vaderhart. Maar jullie die zuiver zijn, moeten je weinig of helemaal niet bezighouden met algemene omstandigheden, want van de vele zwijnen zullen jullie nooit filosofen maken. Voor deze schepsels is dan ook al gauw het voedsel goed genoeg. Wel roep Ik: 'Komt allen tot Mij die vermoeid en beladen zijn, want Ik wil jullie allen verkwikken!'; maar deze levensroep van Mij zal door zeer velen niet gehoord en niet opgevolgd worden! ,
«« 250 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.