De toekomst en het zuiver houden van de leer van de Heer

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 120 / 276 »»
[1] (MATHAËL:) 'Ik ben er nu vast van overtuigd, dat wij met de verbreiding van Uw zuiver goddelijke leer zeker geen al te grote moeite zullen hebben en wij, gebieders en aardse machthebbers, al helemaal niet; maar een heel andere vraag is, en die lijkt mij uiterst belangrijk, hoe deze leer voor de mensheid zuiver gehouden kan worden, zonder dat mensen hieraan iets toevoegen of er iets uit weglaten. Want wij zijn nu met velen, die deze nieuwe leer niet alleen voor onszelf gekregen hebben maar ook voor onze vele broeders en zusters, en deze ook met volle inzet willen verbreiden! Maar zelfs wij zullen misschien al op heel wat punten de mensen dit meest ware en zuivere evangelie zeer verschillend verkondigen, wat natuurlijk in de aard der zaak ligt.
[2] Want men zal met een jood anders moeten praten dan met een Griek en een Romein, en met deze weer anders dan met Perzen, Indiërs en Egyptenaren, en met de Scythen weer heel anders, omdat ieder een andere voorkennis heeft. Daardoor zullen er natuurlijk allerlei vermengingen plaatsvinden en allerlei dingen zullen ook anders gekleurd worden. En als dan bijvoorbeeld na een paar honderd jaar de mensen van de meest verschillende volkeren de lessen die ze van ons hebben ontvangen, en die natuurlijk door velen opgetekend worden, met elkaar zullen vergelijken, -zullen die dan nog wel enigszins op elkaar lijken?! Of zullen de joden niet spoedig zeggen: ' Alleen wij hebben de geheel zuivere en ware leer! , En de Grieken zullen daarop zeggen: 'Neen, wij hebben de enig ware leer, zoals wij die uit de mond van de Heer hebben vernomen!' En zullen de Romeinen niet hetzelfde beweren en de Armeniërs op hun beurt ook?! Ik wil hopen dat ze in wezen allemaal niet te veel van elkaar zullen afwijken; maar wat details betreft zullen er, vanwege de volkomen vrije wil van de mensen, hier en daar waarschijnlijk toch wel behoorlijke varianten, kloven en vouwen voorkomen!
[3] Mocht dat toch met enige zekerheid te verwachten zijn, dan zouden er volgens mijn bescheiden mening voorzorgsmaatregelen tegen getroffen moeten worden, opdat er uiteindelijk uit deze heerlijke leer niet een ware chaos ontstaat, waaruit verder niemand meer gemakkelijk wijs kan worden. -Wat is Uw mening hierover, Heer?"
[4] IK zeg: 'Mijn lieve vriend, ofschoon je zorg voortkomt uitje redelijke, bekommerde hart, moet Ik je toch zeggen dat jouw zorg een beetje voorbarig is! Dat deze leer bij alle volkeren in latere tijden niet zo zuiver zal blijven als deze nu uit Mijn mond tot jullie is gekomen, dat kan bij voorbaat wel als vaststaand aangenomen worden.
[5] Er zullen ook al spoedig na ons veel geschreven evangelies opduiken; en elk daarvan zal beweren dat het de zuivere waarheid bevat, en daarvan zal geen enkel geschreven evangelie dat hetzelfde beweert, gelijk zijn aan het andere. Ja, er zal nog iets veel ergers gebeuren: De tegen Mij getuigende vorst van de leugen zal ook nog een rol spelen en zal zelfs grote, zij het valse, tekenen doen! Hij zal in de akker, waarin Ik nu het zuiverste zaad heb gestrooid, het kwade zaad van allerlei onkruid leggen, om de edele tarwe te verstikken.
[6] Maar dit alles zal geen enkele afbreuk doen aan Mijn ware en zuivere leer als zodanig; want het hier door Mij tot jullie gesproken woord zal door jullie ook weer verder verspreid en besproken worden, en jullie zelf zullen je niet meer precies letterlijk van Mijn woorden bedienen, wat ook helemaal niet meer nodig is. Maar de innerlijke geest ervan zal toch blijven bestaan.
[7] Over hem die in Mij zal geloven en in Mijn naam uit water en uit geest gedoopt wordt, zal ook Mijn geest komen en hij zal wandelen in het licht van de zuivere waarheid, tijdelijk en eeuwig. Bij zo iemand zal dan ook deze leer in alle zuiverheid als nieuw weer voorhanden zijn. Wie echter niet zo ver komt dat hij deze genade krijgt, zal het zuivere licht van de eeuwige waarheid van Mijn leer toch nooit kunnen bevatten en begrijpen, en dan maakt het niets uit met welke kost hij zijn geestelijke maag zal volstoppen.
[8] Neem dit van Mij aan! En als iemand ieder woord letterlijk precies zoals Ik het uitgesproken heb, zou kennen, maar de geest niet ontvangen zou hebben om hiermee in de diepte ervan door te dringen waar in Mijn woorden licht, kracht en leven heersen, dan zouden Mijn woorden even weinig zin voor hem hebben als dat iemand iets heeft aan de lange gebeden van de Farizeeën!
[9] Heeft echter iemand de geest van Mijn woorden in zich, dan heeft hij de letter niet meer nodig. Wie de geest heeft, heeft ook de zuivere leer. En Ik zal in de geest verblijven bij Mijn altijd slechts weinige, maar ware aanhangers tot aan het einde der tijden van deze aarde. En zo, vriend Mathaël, wordt er wel voor gezorgd dat Mijn leer ook altijd zuiver behouden blijft!"
«« 120 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.