Nog meer verklaringen van wonderen in het oude testament

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 152 / 276 »»
[1] Hier onderbrak CYRENIUS de verteller en zei hem: 'Je bent helemaal niet zo dom als ik aanvankelijk dacht; maar omdat je de dingen zo goed weet te verklaren, zou ik graag van je vernemen, hoe je mij het bekende verschijnsel van de ark des verbonds verklaart, namelijk de rookzuil van overdag en de vuurzuil 's nachts. Hoe ontstond deze dan volgens jou op heel natuurlijke en niet op wonderbaarlijke wijze?"
[2] Heel onbevangen zegt DE FARIZEEËR: 'Geëerde gebieder! We hoeven slechts even een blik te werpen op de oude krijgskunst, - en de beroemde, zozeer vergoddelijkte verbondsark is klaar! De kist zelf was een op oude Egyptische wijze goed geconstrueerd instrument, dat buitengewoon veel elektriciteit opwekte. Achter de uiterst gecompliceerde kist bevonden zich ijzeren karren voor het maken van rook. Deze vulde men met allerlei flink rokend en meestal ook erg stinkend materiaal, zoals veren, haren van velerlei dieren en ook van mensen; over dit rokende materiaal strooide men zwavel, pek en salpeter en dan stak men zo'n kar aan. Dat gaf een enorme dikke rook die met een dichte mist was te vergelijken die in korte tijd, vooral als de kar een snelle vaart had, de weg achter zich verhulde en de achtervolgende vijand het zicht op de wendingen en stellingen van het achtervolgde leger benam; tegelijk bracht het echter ook, omdat het te ondraaglijk stonk voor de kamelen, paarden en olifanten, deze krijgsdieren tot omkeer en tot de terugtocht, wat voor de achtervolgende vijand zeker niet gewenst was. Dat er achter een voortvluchtig leger vaak verscheidene van de nu beschreven karren getrokken werden, is wel vanzelfsprekend. Dit is nu een getrouwe beschrijving van de zo wonderbaarlijke en zelfs meer dan heilige ark des verbonds van Mozes en ik kan u ook met een goed geweten zeggen, allerhoogste gebieder: Sapienti pauca!*" (* Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig!)
[3] CYRENIUS zegt: "Goed, dat is voldoende! Maar hoe verklaar jij me dan het instorten van de muren van de oude, grote stad Jericho? De verbondsark werd om de muren van de stad heen gedragen onder machtig geschal van de bazuinen, zoals dit al bij de oude Egyptenaren in de tempels gebruikelijk was, en ik geloof dat de muren, toen men voor de derde keer om de stad heen trok, als een kaartenhuis in elkaar stortten. Hoe was dat dan mogelijk? Zelfs het schallen van een miljoen bazuinen had dat toch nooit tot stand kunnen brengen! Verklaar mij ook dit dan op jouw natuurlijke wijzer'
[4] DE FARIZEEËR moet eerst hard lachen en zegt dan: 'Wel, dat ligt toch voor de hand! Met grote stelligheid wordt van de oude Egyptenaren beweerd, dat ze de schepen van de vijanden verwoestten en verbrandden door op een juiste manier gebruik te maken van elektriciteit. Hier zien we de bewuste ark meerdere malen om de muren van Jericho heen trekken, -en Jozua zal zeker wel geweten hebben, waarom hij dat heeft gedaan! Hij moet zeer vertrouwd zijn geweest met de behandeling en werking van de ark! Ook hier ben ik weer van mening: Sapienti pauca!"
[5] CYRENIUS zegt: 'Ja, ik begrijp het; maar als de ark niets anders dan een pure elektriciteitsmachine was, dan zou hij dat nu toch ook nog moeten zijn? Waarom heeft hij dan tegenwoordig niet meer dezelfde werking?"
[6] DE FARIZEEËR zegt: 'Wel, de reden daarvan ligt toch ook voor de hand? Als we naar een huis kijken dat ongeveer duizend jaar oud is, of naar een schip, of een mantel, dan zien die er na zo'n lange tijd toch zeker ook heel anders uit! Zelfs stenen verweren vaak in duizend jaar tijds aanmerkelijk, -hoeveel te meer dan oud hout en onedele metalen, zoals bijvoorbeeld koper en ijzer; zelfs aan goud is het goed te zien, als het duizend jaar oud is!
[7] Wij zijn nog in het bezit van de oude, prachtige ark, maar in de loop der tijd heeft die al zoveel geleden, dat hij even weinig meer bezit van de oorspronkelijke inrichting die de werking veroorzaakte, als de mond van een grijsaard nog gezonde tanden heeft, die hij al lang is kwijtgeraakt. Bovendien zijn de Babyloniërs er goed in geslaagd de tempel samen met de ark te plunderen. Maar wij begrijpen niet, hoe de ark ooit geconstrueerd was. Wat de vorm betreft hebben we wel eenzelfde laten vervaardigen; maar de werking van de oude kan hij onmogelijk hebben, omdat de daarvoor vereiste voorziening van binnen ontbreekt, en dit kan ook niet anders, omdat in deze tijd bij ons althans niemand meer weet hoe hij van binnen ingericht moet worden. -Ik denk, hoogste gebieder, dat ik mij ook wat dit betreft heel duidelijk heb uitgedrukt"
[8] CYRENIUS zegt: 'Ja, maar als dan alles in zekere zin op geraffineerd vroom bedrog is gebaseerd, hoe kun jij met je kerngezonde verstand en inzicht dan nog een goed functionerend lid van zo'n bedrieglijke instelling blijven?"
[9] DE FARIZEEËR zegt: 'Dat is nou precies het duivelse ervan! Omdat je, terwijl je nog blind bent, lid van deze kaste wordt! Als je ziende was geweest, zou je je er waarschijnlijk nooit bij aangesloten hebben. Maar nu je er eenmaal bij bent en ziet dat de hele wereld een gekkenhuis is, wel, dan speel je noodgedwongen mee voor nar omwille van je lieve maag en ook, omdat het heilzaam is voor je huid die graag gezond wil blijven! Desertie wordt bij onze kaste om begrijpelijke redenen nog altijd meedogenloos bestraft met de geenszins aangename stenigingsdood! - Ik denk, dat dit antwoord ook zeer begrijpelijk en voldoende duidelijk is."
«« 152 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.