De vormende kracht van de menselijke ziel in de droom

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 182 / 276 »»
[1] JOHANNES begon als volgt te spreken: 'Mijn vriend Hiram! jij had vannacht een door jou zo genoemde lichtdroom en je zei, dat je ons allen met het schip reeds hier hebt zien binnenlopen, en zoals je hier uit eigen beweging zelf persoonlijk hebt toegegeven, waren wij dezelfden als degenen die je in je lichtdroom hebt gezien. Verklaar mij nu hoe dat mogelijk was volgens jouw wijsheid, die in haar soort geenszins gering te schatten is! Want als wij alleen maar lichamen en geen zielen zouden hebben, die tenslotte toch ook zonder een lichaam zouden kunnen voortleven, hoe hadden wij ons dan als zielen aanjouw tijdens je lichamelijke slaap eveneens wakkere en werkzame ziel kunnen tonen, terwijl onze lichamen zich rond die tijd nog ruimschoots in de streek boven Caesarea bevonden?"
[2] HIRAM zei: 'Ja, heel goed! Maar als dat in ernst jullie zielen waren, die vrij van hun lichaam reeds van te voren in deze baai rondvlogen, dan zou ik wel eens willen weten of jullie schip soms ook een ziel heeft! Kijk vriend, nu zijn we weer bij het oude, enigszins omstreden punt, waarover mijn vriend Aziona reeds eerder opheldering wilde hebben, maar door jou tot geduld gemaand werd. Maar nu ben ik zeer nieuwsgierig hoe je deze zeer netelige vraag zult beantwoorden!"
[3] Hier neemt JOHANNES de kruik en zegt: 'Vriend, je hebt dorst, ik zie het aan je! Hier, drink eerst, pas dan zullen we verder praten!"
[4] HIRAM zegt: 'Is dat soms zo'n Indische toverdrank, waarvan men bedwelmd raakt en dan op alle dwaasheden van de mensen ingaat?'
[5] JOHANNES zegt: 'Naast je staat Aziona, vraag hem of het een toverdrank uit Indië is!"
[6] AZIONA zegt onmiddellijk: 'Drink maar, je zult je daarna heel prettig voelen!"
[7] HIRAM zegt: 'Op jouw verantwoording, broeder!' Daarop nam Hiram de kruik en nam er enkele krachtige, volle teugen uit, omdat hij ook een zeer krachtige, sterke man was. Toen hij zijn dorst gelest had, zei hij heel verbaasd tegen Aziona: 'Kijk eens! Uit welke bron heb jij dit heerlijke water geput!'
[8] AZIONA zegt: 'Dat heb ik je al bij je hut verteld! Dit is hetzelfde door deze wonderbaarlijke vrienden in wijn veranderde water uit mijn bron, die je toch zeer bekend is!"
[9] HIRAM zegt: 'Werkelijk, deze kunst zou ik ook graag beheersen; want zo'n drank zou dit vergankelijke leven van mensen zoals wij af en toe toch een beetje aangenamer kunnen maken. Waarlijk, dit is nog de allerbeste wijn die ooit over mijn lippen is gekomen. Vanwege zulke wijn zou een mens wel een paar duizend jaar kunnen leven zonder er genoeg van te krijgen! Laat me nog eens een paar slokken nemen!"
[10] Aziona gaf HIRAM de kruik en deze nam nog een paar stevige teugen, bedankte toen Johannes en zei: 'Dit, beste vriend, is werkelijk zeer goed gegaan; maar of het je nu met het bewijs van de ziel van het schip ook zo goed zal gaan, is een andere vraag!"
[11] JOHANNES zegt: 'Beste vriend, dat is nog veel gemakkelijker! Maar eerst moet je weten, dat iedere ziel die geestelijk reeds volmaakt en nauw verbonden is met Gods geest, ook een beetje almachtig is en daarom heel gemakkelijk in één enkel moment zo'n schip kan creëren als een produkt van haar scheppend vermogen, en het ook zoals het in werkelijkheid bestaat, aan een vreemde ziel kan tonen als dat nodig is. En zie, dat was dan ook in de afgelopen nacht het geval, en daarom heb jij als ziel dan ook een schip kunnen zien dat ons droeg, zonder dat ons schip daarvoor een ziel nodig had. Je zag ons ook gekleed, zoals wij nu voor jullie in de natuur te zien zijn; dan zouden onze kleren immers ook een ziel moeten hebben! Maar deze zijn in zekere zin slechts een tijdelijk, creatief produkt van de ziel die in nauwe verbinding staat met Gods geest.
[12] Jij hebt ons dus zoals wij zijn in je droom duidelijk met de geestelijke ogen van je ziel gezien, en wij wisten goed dat jij, als de hardnekkigste wat je geloof betreft, ons zou moeten zien, en wij wilden het zo, om van te voren al iets te hebben waardoor je ogen alvast een beetje geopend zouden kunnen worden; want als wij nooit op de wereld, of zelfs helemaal niet hadden bestaan, -waarlijk, dan zou je ons nooit in een droom te zien hebben gekregen, al was die nog zo helder! Maar omdat wij hier zijn en wat onze geest betreft in God al van eeuwigheid af bestaan, was het ook niet moeilijk voor ons om jouw ziel ten behoeve van iets dat reeds lang voorzien was, in deze droomnacht voor enkele ogenblikken uit haar lichaam op te wekken, opdat ze datgene wat er zou gaan gebeuren in het grote licht van te voren kon zien. Kun je dat ook een spel van de grote natuur noemen!'
[13] HIRAM zegt: 'Beste vriend, je moet me niet kwalijk nemen dat ik gewoonlijk praat zoals ik denk! Kijk, dat jij op jouw manier een grote wijze en een meester van het woord bent, heb ik bij je eerste woorden al ontdekt! Met jouw redenaarstalent is het niet moeilijk om van een beer een wolf te maken, zoals bij ons het spreekwoord zegt.
[14] Ik heb je de droom, die ik werkelijk gehad heb, nu eenmaal heel eerlijk en open verteld en het is voor jou nu gemakkelijk om ervan te maken wat je wilt. Weet je, achteraf voor profeet spelen is werkelijk niet zo'n grote kunst; want iemand die goed kan redeneren kan alle omstandigheden heel geraffineerd gebruiken en daaruit zomaar -zoals men dat zegt -voor de vuist weg een idee construeren dat als zodanig niets te wensen overlaat. Lichtvaardige mensen met weinig denkvermogen en weinig ervaring zouden hier reeds uitgepraat zijn en klem zitten; maar het koele, rustige verstand van een man met veel ervaring zonder enige gedrevenheid en vrees, heeft meer nodig dan alleen maar een voortreffelijke redeneerkunst van een jong en verder zeker ook degelijk en talentvol persoon.
[15] Eerlijk gezegd, is hetgeen je mij over mijn droom hebt gezegd absoluut niet te verwerpen en het is zeer de moeite waard om er dieper over na te denken; maar ik zal er iets uit mijn vele ervaringen en kennis tegenoverstellen. Als je me daarvoor een bevredigende verklaring kunt geven, dan zullen we spoedig met elkaar zaken kunnen doen!"
[16] JOHANNES zegt: 'Wacht vriend, om je beter te kunnen overtuigen van de innerlijke geestelijke levenskracht van de ziel in het mensenlichaam, zal ik jou, door uit je ziel te putten, nu haarfijn weergeven, wat jij me nu wilt vertellen als tegenbewijs voor mijn bewering en als een volgens jouw mening moeilijk te ontzenuwen verklaring van je visioen! Voor ieder onwaar woord kun je me meteen een flinke oorvijg verkopen!"
[17] HIRAM zegt: 'Vertel op! Ik ben er hoogst nieuwsgierig naar, maar zonder de door jou verlangde oorvijg bij een onjuistheid; want al dergelijke rechtvaardigingen en terechtwijzigingen zijn ons vreemd en zijn ons nooit eigen geweest, behalve in gevallen van uiterste noodweer. Vertel me dus gerust en onbekommerd wat je weet van mijn geheime ervaringen en belevenissen!"
«« 182 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.