Hirams voorstelling van de Messias

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 203 / 276 »»
[1] (HIRAM:) 'Ja, een ware messias van de volkeren zou een zuivere leer zijn, waardoor de mensen zichzelf wat hun hele wezen betreft zouden leren kennen en daardoor dan ook God als de opperwijze, almachtige en liefdevolste grondslag van alles wat is; en die dan ook boven alles zouden moeten proberen hun nakomelingen deze kennis te laten behouden! En dat is het nu juist wat de wereld altijd weer ondermijnt, dat geen enkele leer, al is zij nog zo zuiver, ook maar vijfhonderd jaar zuiver kan blijven, en wel om die reden, dat ze door al te veel valse en onzuivere leren maar al te gauw vertroebeld wordt en omdat er zich bij iedere nieuwe leer, al is ze nog zo zuiver en levenswaar, ook maar al te gauw bepaalde oudsten en voorgangers vormen, waaruit een priesterkaste ontstaat die geen ploeg en geen spade meer aanraakt, maar alleen onderricht geeft, daardoor dan ook steeds meer gaat heersen en zorgeloos en zeer goed wil leven. Wel, hoe zo'n geprivilegieerde kaste dan de zuivere leer hanteert, laten ons de voorbeelden van alle ons nu bekende volkeren zien en het zou jammer zijn om daar ook nog maar één woord aan te verspillen! En zo is het mijn tegenover uw wijsheid natuurlijk zeer bescheiden mening, dat een mens, zoals u of ook deze jonge man hier, de eigenlijke echte messiassen van volkeren zouden kunnen zijn, omdat jullie de juiste levensware wijsheid daarvoor bezitten en meer dan genoeg hieruit voortvloeiende macht.
[2] Maar daarvoor zou menige grootscheepse voorziening getroffen moeten worden. T en eerste een schifting van alle tot op de bodem verdorven mensen, en dan ten tweede een totale vernietiging van alle huidige tempels, scholen, bedehuizen, priesters en leraren. Er zou geen enkel spoor moeten overblijven van de cultuur zoals die momenteel bestaat! Alleen mensen zoals jullie, en hier en daar nog enkele anderen, zouden moeten voortbestaan en vooral zorg dragen voor het zuiver houden en verbreiden van laat ik zeggen - uw leer; dit zou met de grootste zorg moeten gebeuren, en al het andere wat met deze aarde heeft te maken, zou volgens ons voorbeeld opzij moeten worden gezet. Door zo'n ware Messiade zouden mettertijd alle mensen waarachtig geholpen zijn. Maar al het andere verbeteren en oplappen is en blijft voor het welzijn van de mensheid over het algemeen een vruchteloze inspanning.
[3] Ja, er zullen zich wel hier en daar grotere en kleinere gemeenschappen vormen die uw leer aannemen, begrijpen en ook een tijdlang zuiver zullen houden; maar al gauw zullen er ofwel, zoals wij hier een paar uur geleden hebben gezien, machtige wereldse booswichten op hen afkomen en hen bederven, of de gemeenschappen zullen nieuwe leraren en hoeders van deze nieuwe leer aanstellen, waaruit zich in de loop der tijd geheel dezelfde priesters zullen ontwikkelen als wij nu met duizenden tegelijk overal kunnen zien.
[4] Wil het aannemen van uw leer vruchten afwerpen dan is het bovenal nodig dat het menselijk gemoed zich geheel afwendt van alle materiële wereldse voordelen, welke dat ook zijn. Als de mensen zich nooit zullen willen verheffen boven de ploeg, spade, bijl en zaag om in hun noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, en nergens waarde aan hechten dan alleen maar aan de puur geestelijke, innerlijke levensontwikkeling, dan zou het kunnen gaan. Maar waar is dat nu nog mogelijk bij de huidige wereldcultuur van de mensen?! Wie ruimt de talloze materiële wereldse belangen uit de weg?
[5] En als uw nog zo goddelijk ware en zuivere leer in zo'n oud werelds moeras gezaaid wordt, zou ik wel eens willen zien wat voor een enorme hoeveelheid onkruid er op zal schieten midden tussen de edelste scheuten van uw gezaaide leerzaad! Bij ons,ja, als wij een eigen land zouden kunnen hebben dat afgesloten was en ver verwijderd van alle andere mensen, zou de leer zeker het langst zuiver blijven; maar in de rest van de wereld zou het haar waarschijnlijk niet zo goed vergaan!
[6] Dit is nu, zoals gezegd, mijn mening over de messias, waarop vooral de joden op hun manier tevergeefs hopen. Ik kan me ook behoorlijk vergist hebben; maar omdat volgens uw woord ieder mens zijn levensvervolmaking slechts bereiken kan door zijn persoonlijke inzet bij het bewerken van en richting geven aan zijn innerlijke gemoedsleven, heeft hij ook geen andere messias nodig dan zo een als u nu juist bent, namelijk een waarachtige en een op alle levensgebieden deskundige en vooral daardoor zeer wijze leraar. Al het andere is een dichterlijk drogbeeld en bevat evenmin een spoortje waarheid als een rozenstruik vol bloemen en dorens, waarvan de vrucht zo goed als geen vrucht is omdat ze de mens geen voeding geeft en voor iets anders niet of nauwelijks geschikt is. -Wat is uw mening over deze opvattingen?"
«« 203 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.