Messias en verlossing

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 204 / 276 »»
[1] IK zeg: 'Wat de hoofdzaak betreft ben Ik het met jouw mening helemaal eens, maar met haar speciale opmerkingen over het opzetten, verspreiden en behouden van zo'n leer niet helemaal, ofschoon er in een bepaald opzicht ook wat dit betreft iets voor jouw mening te zeggen is.
[2] Wat jouw mening ten aanzien van een schifting van de mensen en al hun wereldse cultuurwerken betreft, wel, ten tijde van Noach heeft die voor de toentertijd bewoonde aarde op enige uitzonderingen na plaats gevonden. Deze werd door Mozes beschreven, ofschoon figuurlijk, maar een ware wijze die ook deskundig is in symboliek en analogieën kan er toch de zuiver historische gebeurtenis in terugvinden.
[3] Maar hoe was reeds na enkele eeuwen de mensheid, hoewel ze toch alleen maar afstamde van de meer dan vrome en wijze Noach?
[4] Ten tijde van Abraham werden Sodom en Gomorra alweer met de overige tien steden vanwege de grofste ondeugden door vuur en zwavel uit de hemel inclusief de mensen en het vee dermate vernietigd, dat er geen spoor van hen meer overbleef: Op de plaats van deze steden vind je nu de Dode Zee, waarin tot op dit uur geen dier kan leven, en ook de vogels vermijden het daaroverheen te vliegen.
[5] Ten tijde van Mozes is in het ontaarde Egypte jarenlang door de bekende zeven plagen meer dan tweederde van de mensen en het vee uitgeschift, en alle Israëlieten die als nakomelingen van de broers van Jozef een paar eeuwen eerder uit nood naar Egypte waren getrokken en zich onder de wrede farao alle onderdrukking en vervolging moesten laten welgevallen, werden, terwijl het de beste arbeiders van dit land waren, weggeleid, zodat het hele rijk daardoor in de grootste armoede en tegelijkertijd in anarchie verviel. Maar langzamerhand herstelde het zich weer, werd rijk en machtig en oppermachtig en daarom ook weer met oorlog, hongersnood en pest getuchtigd. Als je het nu bekijkt, zul je zien dat het net zo is als de rest van de wereld!
[6] Door deze weinige, ware, echt gebeurde feiten zul je wel begrijpen, dat een schifting van de zondige mensheid absoluut niet zo'n positieve werking heeft als jij je dat voorstelt; want de verslechtering van een mens alsook van een heel mensengeslacht vindt haar oorzaak niet zozeer in een fundamenteel kwade wil van de mens, zoals jij dat nu denkt, maar veeleer in de voor het leven noodzakelijke gevoeligheid van de ziel, die te traag is om zich serieus op de erkende wegen van het licht te begeven.
[7] En omdat rust en niets doen de ziel zo goed bevallen, zoekt ze helpers en dienaren die voor haar werken of haar in ieder geval helpen. Daardoor wordt ze spoedig welgesteld, rijk en machtig en begint in haar voordeel te heersen, geeft wetten en schrijft allerlei dingen voor die voor haar het beste zijn. En zie, zo wordt ze dan meestal een voorname ziel die geen zin heeft om te werken, en dit is de reden dat de zeden van hele volkeren verslechteren, die door haar ziel steeds meer van het geestelijke afgewend en naar het materiële toegetrokken worden.
[8] Dus traagheid of de steeds toenemende lust tot ledigheid is en blijft steeds het begin van alle ondeugden, en deze eigenschap van de menselijke ziel is nu precies die kwade geest, die de Schrift 'satan' noemt. En daarin bestaat dan ook het erfelijk kwaad waaraan alle mensen lijden, en waarvan niemand hen kan bevrijden dan alleen een ware Messias, die uit de hemelen komt waar het volle leven en de hoogste werkzaamheid heerst.
[9] Want dat er onder de mensen van deze aarde een erfelijk kwaad bestaat, hebben reeds alle wijzen van de bekende aarde ingezien en begrepen; maar waaruit het bestaat en waardoor het te bestrijden is hebben ze niet ontdekt. En precies dit zal de taak van de Messias zijn, om door leer en daad de mensen van dit kwaad, waarvan de vrucht de dood van de ziel is, voor eeuwig te verlossen!
[10] Maar het zal voor de mens slechts dan ware en werkzame verlossing zijn, als hij de daarvoor aangewezen middelen heel precies en getrouw toepast, -anders zal hij na de komst van de Messias geheel dezelfde slechte mens zijn die hij voor die tijd was; want de uit de hemelen gekomen Messias zal niemand bevrijden van zijn erfelijk kwaad dan alleen degene die volgens Zijn leer precies zo in alles zal leven als de leer het voorschrijft. Niemand moet van Hem een bepaalde magisch wonderbaarlijke werking met betrekking tot de verlossing van het bekendgemaakte erfelijk kwaad verwachten!
[11] Wel zal de Messias, om te getuigen dat Hij het is, grote wonderen verrichten; maar deze zullen op zichzelf voor niemands ziel nuttig en dienstbaar zijn, maar ze zullen alleen het geloof wekken en de ziel aansporen tot de daad volgens de leer die wordt gegeven.
[12] De Messias zal zodoende lijken op een rijke en goede huis en gastheer, die een groot maal voor de gasten toebereidt en zijn knechten en dienaren naar alle plaatsen, wegen, straten en stegen stuurt om vriendelijk allen uit te nodigen om te komen en deel te nemen aan het grote gastmaal. Armen en rijken, kleinen en groten, zwakken en sterken, en ook machtelozen en machtigen zullen de uitnodigende stem horen uit de mond van de boden. Die zullen komen, zullen ook verzadigd worden, maar op hen die niet willen komen, zal geen dwang worden toegepast om te komen. Of ze komen of niet komen zal voor de gastheer niet uitmaken; maar de zegen van de grote maaltijd zullen natuurlijk alleen diegenen krijgen, die aan de uitnodiging gevolg hebben gegeven.
[13] Het gastmaal zal de leer van de Messias zijn. Wie hiernaar zal luisteren en er dan naar handelt, zal een werkelijk deelnemer zijn aan het grote gastmaal en de zegen daarvan ten volle ontvangen; maar voor iemand die de leer wel wil aanhoren maar haar niet actief in praktijk wil brengen, zal deze zijn als een goed gedekte tafel voor iemand die niets eet van alle goede spijzen, en voor wie het dan geen verschil maakt of hij als genodigde naar het gastmaal komt of niet. Wel, daar heb je nu de Messias, zoals Hij is, zal zijn en zal blijven! - Wat zeg je nu van zo'n ware Messias?"
«« 204 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.