Echte en valse profeten en openbaringen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 150 / 248 »»
[1] (DE HEER:) 'Op grotere schaal openbaart God Zich bij monde van door Hem geroepen profeten. Zulke profeten zijn voor mensen met een meer ontwaakte geest altijd goed herkenbaar, - ten eerste door hun geschreven en gesproken woord, ten tweede door extra wondergaven, bijvoorbeeld door in noodgevallen de mensen van te voren toekomstige dingen te verkondigen, zodat de mensen zich dat kunnen aantrekken en zich kunnen verbeteren en God vragen of Hij het aangekondigde onheil van hen zou willen afwenden, zoals dat bij Ninive het geval was. Ten derde kunnen zulke ware, door Gods wil opgewekte profeten ook door hun gebed en door handoplegging zieken genezen als het genezen heilzaam is voor de ziel van de zieke. En ten vierde kunnen zij ook samen met de wil van God een strafgericht over de onverbeterlijke mensheid uitspreken, of, in het tegenovergestelde geval, een volk zegenen.
[2] Door deze en nog een aantal andere, karakteristieke eigenschappen zijn de ware profeten, die door God opgewekt zijn, heel gemakkelijk van de valse te onderscheiden, en men kan het vooral goed zien aan het feit dat zij als ware profeten altijd vol deemoed en naastenliefde zijn, terwijl de valse profeten in allerlei bijzondere, opvallende kleren rondlopen, zeer hoogmoedig en vreselijk zelfzuchtig zijn, zich alleen op bepaalde, geheiligde plaatsen laten zien, weinig spreken en dan ook nog erg dom en onzinnig, en op bepaalde tijden allerlei schijnwonderen verrichten door middel van strikt geheim gehouden natuurlijke middelen -en wee degene ze hen na zou doen! -, terwijl de ware profeet van zijn echte wonderen geen geheim maakt, maar zelfs de mensen nog aanzet en aanspoort door hen te zegen dat zij ook op dezelfde ware, juiste wijze precies dezelfde wonderen kunnen doen.
[3] Uit het feit dat de ware profeten dus heel gemakkelijk van de valse te onderscheiden zijn, en ieder nuchter mens wel kan vaststellen dat er dus werkelijk ware en valse profeten zijn -welke laatste zeker nooit gekomen zouden zijn als de ware hen niet zouden zijn voorgegaan -, kunnen de mensen toch ook wel heel gemakkelijk afleiden dat er een echte God is, die de mensen nooit helemaal verlaten op aarde rond laat lopen, maar Die hun Zijn wil altijd meedeelt en hun het grote, wijze plan dat Hij met hen heeft ook steeds openbaart.
[4] Deze manier van openbaren is voor mensen die zich daar openlijk naar willen richten steeds de heilzaamste, omdat zij daarvan geen buitengewone dwang ondervinden. Bij de grote openbaringen, die maar zelden voorkomen winnen de mensen veel minder voor hun zielen, omdat zulke openbaringen meer een gericht zijn voor de ontaarde mensheid dan iets heilzaams.
[5] Toen Adam in het paradijs op deze aarde tegenover God gezondigd had, omdat hij als mens met een vrije wil zich niet wilde storen aan de hem welbekende wil van God, kreeg hij weldra een grote openbaring van God en betreurde toen zijn zonde; maar deze grote openbaring was voor hem een gericht.
[6] Daarna kregen de mensen vanwege de ontaarde, wereldse kinderen die in het dal woonden, meerdere malen een grote openbaring van God; maar die was voor de wereldse kinderen steeds een gericht.
[7] Ten tijde van Noach kregen de mensen weer een grote openbaring van God; maar deze was voor hen een heel groot gericht.
[8] Ten tijde van Abraham vond er weer een grote openbaring plaats, en wel vanwege de ontzettend ontaarde bewoners van Sodom, Gomorra en de omliggende tien kleinere steden. Het was opnieuw een gericht voor deze mensen; de Dode Zee geeft tot op de huidige dag nog een sprekend getuigenis daarvan.
[9] Vader Jacob kreeg weer een grote openbaring van God; maar zijn kinderen moesten die in Egypte boeten.
[10] Ten tijde van Mozes was er een nieuwe, buitengewoon grote openbaring van God, en op stenen tafelen moesten Gods donderende woorden tot de mensen ingegrift worden. Maar wat een vreselijk gericht was deze openbaring van God, met name voor de te blind, te hoogmoedig en te onmenselijk geworden Egyptenaren, wier voornaamste luister volledig gebroken werd; maar ook van de Israëlieten werd niets door de vingers gezien.
[11] Toen de Israëlieten onder Jozua de woestijn verlieten, kwam er weer een grote openbaring van God en het grote Jericho verdween van de aardbodem.
[12] Zo was het ten tijde van Samuël en Elia en ook ten tijde van de vier andere grote profeten; en lees maar na welke gerichten daarop volgden! Zelfs de kleine profeten waren niet zonder gericht naar deze wereld gezonden.
[13] Nu vindt voor jullie ogen de grootste en meest rechtstreekse openbaring plaats van God aan de mensen; maar het daaropvolgende buitengewoon grote gericht voor de Joden zal niet lang op zich laten wachten.
[14] Van nu af aan zullen bijna 2000 jaar lang talloos vele zieners en profeten worden opgewekt, omdat ook een nog groter aantal valse profeten en zelfs zeer hoogmoedige, heerszuchtige en alle liefde missende, valse Christussen zullen opstaan. Maar ook de gerichten zullen steeds doorgaan, en er zal zelden een heerser zijn die niet met zijn volk vanwege de duisternis een streng gericht zal moeten ondergaan.
[15] Tegen het eind van de genoemde tijd zal Ik steeds grotere profeten opwekken, en met hen zullen ook de gerichten zich vermeerderen en uitgebreider worden. Er zullen ook zware aardbevingen komen en verwoestende stormen, grote prijsstijgingen, oorlogen, hongersnood, epidemieën en nog veel ander kwaad, en, zoals Ik al voorheen al gezegd heb, er zal geen geloof behalve bij heel weinigen -onder de mensen zijn, die in het ijs van hun menselijke hoogmoed helemaal zullen verkillen, en het ene volk zal tegen het andere optrekken.
[16] De mensen zullen ook gewaarschuwd worden door zieners en bijzondere tekenen aan de hemel, waaraan zich echter alleen Mijn geringe aantal volgelingen zal storen, terwijl de wereldse mensen dat allemaal slechts voor zeldzame, natuurlijke fenomenen zullen houden en dat aan iedereen die nog in Mij gelooft, zullen willen wijsmaken.
[17] Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze aarde.
[18] Ik zeg jullie dit nu van tevoren, om te voorkomen dat jullie gaan denken dat na Mij alles net zo volmaakt zal worden als in Mijn hemelen. Ja, weinigen zullen wel aan Mijn engelen gelijk zijn, -maar velen nog veel erger dan de mensen nu in onze tijd.
[19] Maar over dat alles mogen jullie je niet ergeren, want Ik heb jullie allen immers al heel vaak gezegd dat de mens zonder zijn volledig vrije wil helemaal geen mens, maar slechts een op een mens gelijkend dier zou zijn.
[20] In het beste geval zou men zulke mensen dan wel net als dieren voor een bepaalde bezigheid af kunnen richten; maar men zou ze nooit zover kunnen brengen dat ze inzien dat die arbeid voor ware mensen en diermensen goed en nuttig is, waardoor zij dan zo ver zouden komen dat zij zichzelf voorschrijven om die nuttige arbeid op het juiste moment te verrichten.
[21] Een mens die tegen de wet zondigt, toont daardoor net zo goed dat hij een vrij mens is als degene die zich vrijwillig aan de wet houdt. Daarom moeten jullie ook niemand oordelen en verdoemen, maar hem slechts met alle geduld en zachtmoedigheid onderricht geven, en de verdwaalde de juiste weg tonen. Als hij die wil gaan, is het geschikt en goed voor hem; wil hij het echter niet, dan moeten jullie hem er ook niet toe dwingen, maar hem hoogstens verwijderen uit een gemeente die beter en zuiverder is, -want een gedwongen gelovig mens is tienmaal slechter dan iemand die openlijk ongelovig en afvallig is.
[22] Kijk naar de Farizeeën! Dat zijn louter gedwongen schijngelovigen; in hun hart geloven zij helemaal niets en doen alles wat ze maar willen.
[23] Pas daarom goed op, wanneer jullie in Mijn naam weer opvolgers voor jullie zullen kiezen, datje er ten eerste absoluut niemand toe dwingt, en ten tweede niemand aanneemt wanneer je al van verre kunt zien dat hij vanwege tijdelijk belang jullie ambt zou willen aanvaarden.
[24] Jullie zullen daar wel op letten, maar er zullen er toch ontelbare van dat soort jullie werk gaan doen, ten dele door dwang van buitenaf en ten dele door het vooruitzicht in dat ambt een goede en zorgeloze verzorging te vinden. Maar die zullen door Mij allen bij het leger van de antikrist gerekend worden, en hun werken zullen bij God in een kwalijke geur staan en er uitzien als een stinkend kadaver .
[25] Waarlijk, Ik zeg jullie: Al jullie opvolgers die niet door Mij, maar alleen door mensen in bepaalde wereldse scholen tot jullie ambtsopvolging voorbereid worden, zal Ik niet achten; want alleen de antikrist zal zo zijn leerlingen geschikt maken.
[26] Degenen echter bij wie jullie de handen opleggen en wie jullie dopen in Mijn naam, zullen vervuld worden van Mijn geest; zij zijn het ook die Ik Zelf altijd als jullie opvolgers uitkies en met de waarachtige gave van Mijn geest bevestig.
[27] Maar in latere tijden zullen er daar maar heel weinig meer van zijn, omdat de antikrist zijn aanhang te zeer zal uitbreiden; wanneer hij echter zal menen dat hij de allerhoogste in de wereld is, zal hij ook voor altijd ten val gebracht worden! - Hebben jullie dat nu goed en duidelijk in je opgenomen?'
«« 150 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.