De kenmerken van de antichrist

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 151 / 248 »»
[1] Daarop zei JOHANNES, Mijn lieveling: 'Heer, dan loont het nauwelijks de moeite zoveel ter wille van de domme mensen te doen! Want als Uw heldere levenslicht, dat U nu aan de mensen gegeven heeft, al zo gauw weer verduisterd wordt door de altijd met succes bekroonde moeite van de satan, laat hem de mensen dan maar hebben zoals zij nu zijn, helemaal rijp voor zijn helse wereldrijk. Waarom moeten deze mensen dan eerst met Uw levenslicht begenadigd worden?! Waarlijk, als de vruchten van Uw goddelijke leer er zo uit zullen zien, betekent dat wel -als men namelijk de wereldse mensen in Uw leer zou onderrichten -alle zwijnen van de wereld Uw levensparels als doodgewoon voedsel voorwerpen! Geef hen die edele stof helemaal niet, dan kunnen zij die ook niet bederven en verontreinigen!'
[2] IK zei: 'Ja, Mijn vriend, voor de mensen die er niet in geloven, en die terwille van werelds gewin alles wat zij over Mijn leer horen ook nog zullen vervalsen, wordt de levensleer door Mij ook niet gegeven; want voor de mogelijke, verdere ontwikkeling van de zielen van zulke mensen heb Ik nog eindeloos veel grote scholen in de hele oneindigheid.
[3] Ik geef deze leer alleen voor Mijn ware kinderen op deze aarde, en voor hen geldt ook de ware verlossing van de eeuwige dood. Zij zullen deze leer steeds zuiver houden en zich nooit overgeven aan de macht van het wereldbedrog, maar rotsvast aan de eeuwige levenswaarheid vasthouden.
[4] Wat is ons aan alle wereldse mensen gelegen? Ook hun is de gelegenheid gegeven zich in de rijen van de kinderen Gods te scharen. Willen zij dat serieus, dan zullen zij daar op geen enkele wijze in gehinderd worden, en willen zij het niet, laat ze dan doen wat ze willen, en jullie hoeven je dan ook niet om hen te bekommeren!
[5] Kijk, zo staat de zaak ervoor! Want Ik ben niet gekomen om mogelijkerwijs de wereld van haar oude boeien van het gericht te bevrijden, maar alleen om Mijn kinderen te bevrijden van de wereld en haar gericht. En zoals Ik het nu doe, zullen ook jullie en jullie opvolgers het in het vervolg doen.
[6] Wat er op deze aarde in en volgens Mijn orde bevrijd kan worden, dat benijden jullie ook, en wat jullie zo zullen bevrijden, zal ook meteen bij MIJ in de hemel bevrijd zijn; wat echter niet te bevrijden is, laat dat gebonden blijven, of wanneer iemand jullie bevrijding niet de moeite waard vindt, laat hem dan zijn boeien en bind hem, zodat hij jullie niet lastig kan vallen, -en waarlijk ik zeg jullie, ook voor Mij in de hemel zal hij gebonden zijn en heel lang een slaaf van zijn duistere wereldse wil blijven! -Kijk, zo staat het er mee!'
[7] JOHANNES zei verder: ' Maar hoe kunnen wij zulke duistere antichristenen herkennen? Want ik besef nu wel heel goed dat Uw leer door velen aangegrepen zal worden, en met name door de vele magiërs, om daarmee hun toverkunsten op te sieren. O, vertel ons ook bepaalde kenmerken, opdat wij hen snel kunnen herkennen en dan meteen kunnen bestrijden!'
[8] IK zei: 'Jullie zullen hen heel gemakkelijk aan hun daden herkennen! Want op doornen groeien geen druiven en op distels geen vijgen. Wie iets geeft en er nog meer voor terug wil hebben, is beslist geen leerling van Mij! Want zie, Ik geef alles voor de Mijnen, uiteindelijk zelfs het leven van Mijn lichaam, en Ik neem van niemand daarvoor een werelds offer aan, maar Ik wil slechts dat de mens Mij boven alles liefheeft, opdat Ik hem dan nog eindeloos veel meer en veel grotere dingen kan geven.
[9] Denken jullie dat de antichrist dat ook zal doen? O, helemaal niet! Hij zal zijn aanhangers ontzettend weinig geven -vrijwel niets dan loze, verzonnen beloftes voor het grote hiernamaals -, maar hij zal daar grote offers voor eisen, zoals nu de tempeldienaren doen, die zich voor hun ellenlange gebeden heel veel laten betalen; maar deze gebeden hebben voor niemand enig nut, niet voor deze wereld en nog minder voor de wereld aan gene zijde! En kijk, zo zal ook de antichrist het doen en de Mijnen zullen hem en zijn leerlingen en volgelingen heel gemakkelijk aan deze waardeloze en holle vruchten herkennen!
[10] Wat doen de Farizeeën nu met alle mogelijke zondaars? Kijk, zij willen betaling voor de zonden, hetzij in de vorm van geld of van andere rijke offers, en zij geven daarop aan de zondaars een vrijbrief voor de reeds begane zonden en ook al voor zonden die mensen in de toekomst denken te begaan, want daarvan zijn er genoeg te vinden, vooral in de rijke wereld, en zij zeggen tegen de mensen: ' Als hetgeen de wet je oplegt je te zwaar is, kun je beter offeren!' En zo heffen de tempeldienaren de geboden van God op en geven daarvoor in de plaats hun zelfzuchtige, wereldse voorschriften, omdat zij alleen maar op kosten van de arme, blinde mensheid een goed leventje willen leiden.
[11] Kijk, precies zo zál ook de antichrist doen en al zijn leerlingen, en jullie zullen hem daaraan heel gemakkelijk herkennen! En als dan zijn leerlingen overal ter wereld met opengesperde mond zullen schreeuwen: 'Kijk, hier is de ware Christus!' of 'Daar is hij!', laat dan niemand van de Mijnen hen geloven! Laat de echte wereldse kinderen echter met rust en roep ze niet, opdat je met rust gelaten wordt door de draak en zijn aanhang; want hij zal zich een tijdlang grote macht toeëigenen en zijn vijanden heel kwalijk behandelen! Maar juist daarmee zal hij zelf zijn gericht en zijn ondergang bewerkstelligen.
[12] In diezelfde tijd zal Ik de mensen echter allerlei grote uitvindingen laten doen, die als gloeiende pijlen in de duistere kamers van de draak zullen dringen en zijn kwade, bedrieglijke kunsten en valse wonderdaden krachtdadig zullen vernielen, en hij zal als naakt daar staan, zelfs tot schande van zijn vurigste aanhangers, die zich weldra in grote groepen van hem zullen afkeren.
[13] Heb daarom geen zorgen over wat er mettertijd van Mijn leer terecht zal komen, want alleen Ik weet wat er in deze wereld allemaal moet gebeuren, en wat er toegelaten moet worden opdat ook in de blinde wereld eens het stralende levenslicht zal schijnen!
[14] Maar zo snel als jullie je dat voorstellen, gaat dat niet; want Ik alleen ken de levenselementen in deze aarde, en weet ook het best wat er voor nodig is om deze in de loop der tijden naar een hoger levenslicht te leiden. Vraag daarom niet verder en wees opgewekt!
[15] Kijk, Mij.staan in deze wereld nog heel vreemde, droevige ervaringen te wachten, die eigenlijk helemaal niet lang op zich zullen laten wachten! Maar toch zullen jullie nog niet gemerkt hebben dat Ik daar treurig om ben. Laat komen, wat wil, Ik alleen ben de Heer! Er kan niets boven Mijn wijsheid en Mijn wil uitgaan. Wat er gebeurt en nog gebeuren zal, is boven berekend en bepaald, en heeft zijn diepste, heilige reden. Wie in zijn hart en in zijn.liefde en in zijn wil met Mij is, zal door de wereld, hoe vreselijk ook, nooit gedeerd kunnen worden, maar wie alleen in zijn wijsheid een is met Mij, zal in de wereld veel harde strijd te doorstaan hebben; want de wereld met haar materiële verstand zal eeuwig nooit inzien dat, wat voor haar schijnbaar iets is, geestelijk werkelijk niets is. -Laat dit voldoende voor jullie zijn en wees nu blij Mij!'
«« 151 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.