De grote afwisseling onder de schepselen en hun doel

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 152 / 248 »»
[1] Mijn woorden maakten dat iedereen blij werd, en wij werden door Martha voor het middagmaal uitgenodigd. Wij aten en dronken opgewekt en.er heerste een vrolijke stemming. Lazarus vertelde Mij wat hij tijdens Mijn afwezigheid allemaal van de tempeldienaren te verduren had gehad, en dat hij zich tenslotte ondanks al zijn geduld dermate had geërgerd dat hij daardoor gewoonweg ziek was geworden.
[2] Met name vertelde HIJ: 'Heer, er bestaat op aarde geen insect dat zo hardnekkig Is! Je raakt ze niet kwijt, wat je ook probeert! Dreig je hen met de wetten van Rome, dan proberen ze je dagenlang als kronkelende slangen te bewijzen dat alleen. zij alle recht aan hun kant hebben en geen enkele wereldlijke wet hun iets kan voorschrijven omdat zij de enige wetgevers ter wereld zijn. Ieder mens, zonder uitzondering, heeft alleen van hen al zijn wel en wee te verwachten.
[3] Ik werd bij die bewijzen van hen echt kwaad en zou mij bijna aan die verdorven huichelaars hebben vergrepen en verbood hun mijn huis ooit weer te betreden. Maar dat hielp allemaal niets. Vandaag jaag ik er tien weg, -morgen komen er weer twaalf anderen voor in de plaats en beginnen heel onschuldig en gladjes over hetzelfde onderwerp dat maakte dat ik hun voorgangers mijn huis ontzegd heb, en ze gedragen zich daarbij zo alsof er tussen mij en hen nooit iets voorgevallen is!
[4] Deze maand was ik echter toch genoodzaakt om voor veel geld op alle toegangswegen naar mijn huis Romeinse wachten te posteren met de uitdrukkelijke opdracht geen enkele tempeldienaar tot mijn huis toe te laten. Nu, toen had ik uiterlijk wel een tijdje rust, maar innerlijk helemaal niet; want die onbeschaamde tempelbooswichten stuurden mij allerlei dreigbrieven en vielen mij toen op die manier lastig, omdat zij het persoonlijk niet meer konden. Als U, o Heer, Mij slechts van deze plaag wilde bevrijden, zou ik in deze wereld reeds helemaal gelukkig zijn!
[5] Wel, tijdens deze drie dagen zal er wel niemand uit de tempel hierheen komen, en daarom heb ik ook de wachten voor deze tijd laten weggaan; maar na die drie feestdagen zal ik ze wel weer moeten laten komen, anders laten die irritante tempelwespen me niet met rust. Ik weet wel, dat Uw grote wondergenezing van een half jaar geleden en de vriendelijkheid die U mij toen bewees, de eigenlijke hoofdoorzaak zijn waarom de tempeldienaren mij zo achtervolgen. Maar als ik tegen hen zeg dat dit de reden is, geven ze mij geen gelijk, maar noemen als enige reden mijn onwil om hun niet minstens acht tot tien dienaren te geven. Ik zei tegen de tempeldienaren: 'Bespreek dat dan met de dienaren! Jullie mogen ze zelfs allemaal hebben als zij daarmee instemmen!' Maar toen zeiden zij: 'Dat zeg je ons alleen maar in ons gezicht; heimelijk raad je het je dienaren af, en daarom gaan zij niet naar ons! Daarvoor zal Godje streng ter verantwoording roepen! 'Op die manier ging dat zo maar door en daarom heb ik Romeinse wachten genomen! Wat er nog verder van zal komen, weet U' .
[6] IK zei: 'Laat maar; ook de wachten zul je verder niet nodig hebben. Ik zal een wachter voor je neerzetten die meer zal kunnen dan alle legerlegioenen van de Romeinen en Grieken! Morgen laten we het feest en zijn dwaasheden voor wat het is; maar overmorgen, wanneer het feest op zijn hoogtepunt is, zal Ik weer naar de tempel gaan en de joden een spiegel voorhouden van hun doodzonden, zodat zij zich zullen schamen en weg zullen moeten kruipen voor het volk om niet gestenigd te worden. Laten we dus maar heel rustig en opgewekt zijn, want we zijn dit keer veilig voor hun bezoek!'
[7] Toen zei PETRUS: 'O Heer, als U hier hetzelfde zou doen als aan de Eufraat, dan zouden die duisterlingen al gauw een heel andere mening over U krijgen!'
[8] IK zei: 'Je zegt dat omdat je dat nu zo ziet, maar binnen een paarjaar zul ook jij heel anders praten! Kijk eens naar de bonte afwisseling van de bloemen op de velden, al die verschillende soorten gewassen, bomen en hun vruchten, dan nog al die verschillende dieren in het water, op de grond en in de lucht, alsook alle verschillende mineralen en niet te vergeten alle verschillende soorten sterren aan de hemel! Kun jij Mij zeggen waarom er zoveel verschillende soorten en onderlinge verschillen zijn? Zegt je eenvoudige verstand niet veeleer: eigenlijk kan God Zelf daar niet zo'n wijze reden voor gehad hebben, maar Hij heeft dat enkel uit een soort goddelijke gril gedaan, omdat Hij er Zelf een bepaald genoegen in vond Zijn aarde zo bont mogelijk uit te dossen en haar dan net zo bont door elkaar te bevolken. Want waarom ziet een vijgeboom er heel anders uit dan een appel of perenboom? Waarom hebben beide vruchten niet één en dezelfde vorm en niet één en dezelfde smaak?
[9] Kijk, als God niet het geweldige plan had gehad om op deze aarde de door Hem geschapen mensen tot Zijn kinderen op te leiden, zou Hij ook voor hen de aarde slechts met het strikt noodzakelijke en maar een paar soorten vruchten en enkele tamme huisdieren hebben kunnen bevolken, zoals Hij dat ook op talloos vele andere hemellichamen gedaan heeft, omdat daar de menselijke schepselen niet dezelfde hoge bestemming hebben! Met het doel om op deze aarde de mens een uitermate goede gelegenheid te geven zich in het beschouwen en denken te oefenen en daardoor zijn volledig vrije wil te leren kennen, heeft God deze aarde als levensschool zoveel afwisseling gegeven, dat de mens vanaf zijn wieg tot aan zijn graf genoeg te denken heeft en daarbij allerlei beschouwingen en vergelijkingen kan maken om het een, dat hem aantrekkelijk en goed lijkt, te kiezen en het andere, dat hem tegenstaat, te verwerpen.
[10] De talloos vele soorten dieren zijn op de meest uiteenlopende manieren bezig; laten door allerlei geluiden van zich horen en maken allerlei bewegingen, en de mens heeft daarmee ruimschoots de gelegenheid om van de dieren allerlei nuttige bezigheden af te kijken en die te vervolmaken en ze in een groot en samenhangend geheel over te brengen. Zo waren vogels, veel vliegen, kevers, krekels en zelfs kikvorsen de eerste zangleraren voor de natuurmensen, en zeeslakken leerden de mensen schepen te bouwen en zeilen te gebruiken om verre reizen te maken.
[11] Maar zoals God alleen maar ter wille van de mensen op deze aarde zo'n buitengewone verscheidenheid van alles wat maar mogelijk is in alle rijken der natuur heeft doen ontstaan, zo heeft Hij ook de mensen zelf in zo'n buitengewone, onafzienbare verscheidenheid zowel naar gestalte als karakter, laten ontstaan, dat je op de duizendmaal duizend mensen er moeilijk ooit twee zult kunnen vinden die als twee druppels water op elkaar lijken. Dat deed God echter ook om de mensen zich in alles en veel van elkaar te laten onderscheiden, zodat zij juist daardoor elkaar wederzijds met meer liefde tegemoet zouden komen. En om te maken dat zij elkaar steeds meer liefde zullen schenken, zijn zij ook met heel verschillende bekwaamheden toegerust.
[12] En wat gezegd is van de mens als zodanig, geldt ook voor gemeenten en zelfs voor hele volkeren. Maar omdat dat zo is -wat ook overal uit blijkt -, moetje altijd bedenken dat niet alle mensen op één en dezelfde manier op te wekken en te leren, en voor het licht en leven te winnen zijn. Wat echter ten opzichte van mensen als zodanig geldt, geldt ook voor hele gemeenten en ganse volkeren.'
«« 152 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.