De voorspelling van het grote gericht van de huidige tijd

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 174 / 248 »»
[1] (DE HEER:) 'Zoals het echter met het gericht over Jeruzalem zal gaan, zo zal het ook gaan met een toekomstig, groot gericht over de wereld, wanneer Ik een definitief einde zal maken aan de grote hoer van Babel. Dat zal dan een gericht zijn zoals ten tijde van Noach en ten tijde van Sodom en Gomorra.
[2] Dan zullen er ook grote tekenen op aarde, op zee en aan de hemel plaatsvinden, en Ik zal knechten opwekken die vanuit Mijn woord het komende gericht op velerlei wijze zullen voorspellen. Maar de hoogmoed van de mensen zal er niet naar luisteren, en zo hij er al naar luistert, zal hij hun woorden toch niet geloven, maar hen uitlachen alsof het dwazen zijn. Maar juist dat zal met de grootste zekerheid aangeven dat het grote gericht, dat alle boosdoeners door het vuur zal verteren, onherroepelijk in aantocht is.
[3] Zo zullen in diezelfde tijd ook vele jongelingen visioenen hebben, en vele jonge vrouwen zullen voorspellen over de dingen die komen zullen. Gezegend degenen die zich daardoor verbeteren en zich waarachtig zullen bekeren!
[4] De voortekenen zal men net zo gemakkelijk kunnen herkennen als dat aan een vijgeboom te zien is dat het voorjaar komt zodra zijn twijgen sappig worden en gaan uitlopen.
[5] Dan zullen er hier en daar tussen de volkeren grote oorlogen voorkomen, en het ene volk zal optrekken tegen het andere; ook zal er grote schaarste optreden en zullen er allerlei epidemische ziekten uitbreken, zoals die bij de mensen tot dan toe nog nooit voorkwamen. Ook zullen er grote aardbevingen aan vooraf gaan, om te maken dat de mensen elkaar daardoor tot boete en liefdadigheid zullen aansporen. Gezegend degenen die zich daardoor zullen laten leiden!
[6] Maar heel velen zullen zich daar niets van aantrekken en alles toeschrijven aan de blinde krachten van de natuur, en de profeten zullen bedriegers genoemd worden, en velen zal men ter wille van Mijn naam in kerkers gooien en hen onder bedreiging met zware straffen verbieden in Mijn naam te spreken en een komend gericht aan te kondigen. Wie niet zal doen wat de grote hoer van Babel wil, zal het heel moeilijk krijgen.
[7] Al deze dingen moeten eerst gebeuren, ongeveer zevenhonderd jaar voor het gericht, zodat achteraf niemand kan zeggen dat hij niet voldoende gewaarschuwd was. Maar vanaf nu zullen er nog geen volle twee duizend jaar voorbijgaan tot het grote gericht op aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze aarde zijn.
[8] Pas daarna zal het paradijs op aarde komen, en wolf en lam zullen vreedzaam in één stal wonen en met elkaar uit één schotel eten.
[9] Als het gericht nadert, zal ook het teken van de Mensenzoon aan de hemel te zien zijn, hetgeen betekent dat de hemel in de mens Mij als de enige Heer van hemel en aarde zal erkennen, en de ziel van de mens zal Mij zal prijzen en de hoogste lof geven.
[10] Dat is dan echter nog niet de voleindiging van de mens. Maar wanneer Ik, licht en stralend in de wolken van de hemelen, met alle hemelmachten, onder geschal als van vele oorlogs en gerichtsbazuinen in het levende woord voor alle mensen zal optreden in de echte hemel, die in het hart van de mens is, dan is het wereldgericht gekomen.
[11] De ware mens zal dan Mijn heerlijkheid binnengaan, en de boosdoeners zullen verteerd worden door het vuur van Mijn rechtvaardige toorn, en binnengaan in het rijk van hun kwade daden, dat gereedgemaakt is voor alle onverbeterlijke duivels. Want laat degene die uit zichzelf vrijwillig de hel kiest, daarin dan ook vervloekt zijn, zoals deze in zichzelf vervloekt is. Zoals het goede echter eeuwig goed zal blijven, zo zal ook het kwade in zichzelf eeuwig kwaad blijven en de eeuwige, gerichte ondergrond zijn die Mij eeuwig als voetbank zal moeten dienen.
[12] Ikzelf, als oergoddelijk persoon, zal echter niemand richten, maar dat zal Mijn woord doen dat Ik tot jullie gesproken heb. Want wanneer Ik eenmaal opgevaren zal zijn naar Mijn rijk, zal Ik nooit meer in het vlees op deze aarde terugkomen, maar enkel in de geest, in het woord, en het zal zo zijn zoals het in het begin was, waarover geschreven staat: In den beginne was het woord, het woord was bij God, en God was het Woord. Het Woord is echter Vlees geworden en heeft onder de mensen gewoond. Hij, d. w .z. Ik kwam naar Mijn eigendom, en de Mijnen hebben Mij niet herkend; want de wereld en haar vlees hadden hen allen blind en doof gemaakt.
[13] Ik ben nu in het vlees bij jullie als een mens; maar Ik kan jullie toch niet alle kracht van Mijn geest schenken. Wanneer Ik echter later niet meer in het vlees zoals nu, maar slechts in de geest bij jullie zal zijn, zal Ik jullie ook alle kracht en macht van Mijngeest kunnen schenken, die Ik natuurlijk van eeuwigheid Zelfben. In de geest en in zijn kracht zal Ik bij jullie blijven tot aan het einde van de tijd dat deze aarde nog zal bestaan, en tot zij de laatste gerichte geest tot rijpheid gebracht zal hebben. Maar dan zal met deze aarde ook voor eeuwig de wieg van de kinderen Gods verdwijnen. Vanaf die tijd zal alles geestelijk gericht worden.
[14] Ik heb jullie echter al meermalen verteld en laten zien, hoe het op deze aarde wordt. Wacht daarom geduldig op de zekere verlossing, die beslist zal komen, en wens niet te snel een voortijdig wereldgericht! Want wanneer dat komen zal, zal het nog te vroeg zijn voor jullie zelf, en nog meet voor hen die gericht worden; want in het gericht zijn liefde en medelijden ver te zoeken, en iedere ziel zal dan aan haar eigen kracht overgelaten worden om met bitterheid te ervaren hoe totaal nutteloos de ijdele, tijdelijke hulp van wereldse mensen was. - En zeg Mij nu, of jullie het allemaal goed begrepen hebben!'
«« 174 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.