Twee soorten mensen op aarde: zielen van boven en zielen van beneden

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 178 / 248 »»
[1] Alleen LAZARUS vroeg: 'Heer en Meester, ben ik er soms ook een van boven?'
[2] IK zei: 'Ongetwijfeld, want anders zou jij de tekenen die Ik je al meermalen heb laten zien, niet zo rustig en gelijkmoedig hebben ondergaan, alsof het iets heel natuurlijks was. Alles heeft je alleen maar op het moment dat het gebeurde verrast, -enkele ogenblikken later maakte je je er al niet meer druk over; want je dacht bij jezelf een mens kan onmogelijk iets dergelijks als het vliegen van de vogels door de lucht tot stand brengen. Maar omdat Ik nu eenmaal volledig God was, was het ook volkomen natuurlijk dat Mij alles net zo mogelijk moet zijn als het vliegen door de lucht voor een vogel, en daarom is dat beslist net zo'n wonder als alle andere door Mij geschapen dingen. De maan, de zon, de sterren en deze aarde en alles wat daarin, daarop en daarboven is en leeft en beweegt, zijn blijvende wonderen van Mijn wijsheid en macht, en de huidige wonderen zijn er slechts voorbijgaande getuigen van dat Ik exact Dezelfde ben die reeds van eeuwigheid de oneindigheid met talloze, blijvende wonderen heeft gevuld. Jij dacht dat wanneer Ik als God wonderen doe, dat niets wonderbaarlijks is, maar dat het eigenlijk wonderbaarlijke aan Mij Mijn onbegrijpelijke liefde voor jullie, Mijn schepselen, is en Mijn zo immens grote vriendelijkheid en onzelfzuchtige goedheid, zachtmoedigheid, geduld en grote deemoed voor de mensen, die Ik met één zucht in het puurste niets zou kunnen laten verdwijnen.
[3] 'Ja', zegje verder bij jezelf, 'als ook een mens dat alles zou kunnen, zou het wél een wonder zijn; zo goed als het heel wonderbaarlijk zou zijn als een mens zich als een vogel in de lucht zou kunnen verheffen en in de lucht rond zou kunnen zweven.'
[4] Kijk, als je niet van boven zou zijn, zou je dat niet kunnen denken, en Ik zou om je vrije wil te ontzien, zulke tekenen zoals Ik die gedaan heb, wijselijk niet gedaan hebben! Die daar beneden zijn echter niet van boven afkomstig, maar van deze wereld, en Ik mag hen daarom niet zulke tekenen laten zien als aan jou en Mijn leerlingen. Zij mogen er alleen maar over horen spreken, maar er niet veel van zien; want als zij de grote tekenen zouden zien die Ik doe en gedaan heb, zou hen dat volledig doden. Daarom moeten zij alleen aan Mijn woorden knagen.
[5] Maar hun zal ook nog wel een teken gegeven worden, maar geen ander dan dat van de profeet Jona; want zoals hij slechts drie dagen in de buik van de vis verbleef en toen levend op de oever werd gezet, zo zal ook Ik drie dagen in het graf doorbrengen en dan weer levend te voorschijn komen, tot grote schrik en gericht voor hen daar beneden.
[6] Onthoudt allen goed, dat de kinderen van deze aarde niet door tekenen, maar alleen door het levende woord voor Mijn rijk gewonnen moeten worden! Want de meeste kinderen van deze aarde -als zij al niet door allerlei valse tekenen te veel bedorven zijn -zijn lichtgelovig en niet traag van begrip en kunnen daarom door de juiste woorden snel en gemakkelijk voor de waarheid gewonnen worden; maar door te opvallende tekenen zouden zij al hun eigen denken en willen volkomen kwijt raken. - Weet je nu, Lazarus, of je van boven of van beneden komt?'
[7] LAZARUS zei: 'Ja, ik zie nu wel in dat ik ook op de een of andere manier van boven ben gekomen; maar hoe kunnen wij dan zien, wie van de mensen die we tegenkomen van boven of van beneden afkomstig is?'
[8] IK zei: ' Als het nodig is, zal de geest in je je dat wel zeggen. Maar er is ook een uiterlijk teken dat zelden bedriegt, waardoor meteen goed aan een mens te zien is waar hij, wat betreft zijn ziel, vandaan komt.
[9] Kijk, de ziel houdt ook in haar noodzakelijke, duistere lichaam een zeker gevoel voor waar zij vandaan komt, en richt zelfs haar lichamelijke oren en vooral haar ogen graag in die richting waar zij oorspronkelijk vandaan komt. Mensen, die hun blikken graag naar boven richten en graag bergen beklimmen, en ook graag geluiden horen die ergens van bovenaf hun oor bereiken, zijn zeker ook van boven afkomstig. Maar mensen die hun blikken voornamelijk naar de grond richten, en daarin rond woelen en allerlei schatten zoeken, en maar zelden hun ogen en oren naar boven richten, zijn ook heel zeker van beneden afkomstig. Op deze wijze kunnen jullie, als je daarop let, heel goed zien wie je voor je hebt.
[10] Mensen die van boven afkomstig zijn, zijn gewoonlijk ook erg vindingrijk en bewegen zich op het gebied van kunsten en wetenschappen; maar zij nemen niet alles zo maar zonder meer aan, want zij willen alles heel duidelijk bewezen zien. De Griek Philopold in Kana bij Kis geloofde niet eerder, dan nadat Ik hem de zonneaarde toonde waarop hij het eerst een lichaam had; en vrijwel alle cynici zijn precies zo. Voor hen zou je werelden kunnen scheppen zonder dat dat meer indruk op hen maakt dan bij een mens van deze aarde waartegen je zegt: ' Ga en doe dat! ' Die zal je nauwelijks vragen: 'Ja, waarom dan?', maar hij zal het gelovig doen, omdat een wijs mens dat tegen hem gezegd heeft; de reden hoopt hij dan nog altijd vroeg genoeg te ervaren. Maar een mens die van boven komt, zal je aankijken en ernstig vragen: 'Waarom moet dat? Zonder reden doe ik niets! Verklaar je nader, dan zal ik wel zien hoe belangrijk het is datje zegt: Ga en doe dat!'
[11] Want Ik zeg jullie dat het heel belangrijk is dat je je ervan vergewist met wat voor soort mensen je als leraar te maken hebt, en met welke wijnstokken in Mijn wijngaard; want hetzelfde woord kan de beste, maar ook de slechtste gevolgen hebben, als men het wel of niet overeenkomstig het karakter van de toehoorder gebruikt.
[12] De zwakke, kleine kinderen van deze aarde geloven, zoals reeds gezegd, alles wat men hen wil laten geloven, snel en gemakkelijk, en hebben pas achteraf uitleg nodig zodra zij zich een hoop geloofsregels hebben eigen gemaakt. Daarom moet er bij hen goed op gelet worden dat hun altijd de zuivere waarheid gepredikt wordt, -en wee degene die de kleinen der aarde met allerlei valse leren en voorbeelden zou willen plagen, zoals Ik jullie dat al een keer met een kleiner voorbeeld in Galilea heb laten zien! Maar bij de kinderen van boven moet de uitleg hetzij reeds van te voren of toch minstens tegelijk met de leer gegeven worden, omdat zij anders niet gemakkelijk iets voor volle waarheid zullen aannemen.
[13] Jullie waren er reeds vaak getuige van hoe Ik dat bij de Grieken en Romeinen deed; doen jullie ook hetzelfde, dan zullen jullie hen des te gemakkelijker winnen omdat jullie Mij en Mijn werken als voorbeeld hebben, waarop je je altijd met succes kunt beroepen! Als het nodig is zullen jullie ook zelf tekenen kunnen doen; maar wees er zuinig mee en doe pas een teken wanneer jullie daar in de geest toe gedwongen worden! Een teken veroorzaakt weliswaar iets goeds, maar een waar, levend woord is duizendmaal beter, omdat door het woord aan het mensenhart geen dwang wordt opgelegd.
[14] Want het woord verlicht eerst het verstand van de mens. Dit wekt dan vervolgens de wil en de liefde in het mensenhart op. De liefde wordt een geweldige vlam. Deze verlicht de wil in het hart en brengt hem tot leven, en die handelt dan volgens voorschrift van het eigen verstand; en wat de mens op die wijze vrij uit zichzelf doet, is eigen, verdienstelijk werk, en dan heeft de mens pas zijn eigen levenshaard gevonden.
[15] Maar het teken verlamt het menselijk verstand voor lange tijd, en schrikt alleen de liefde en haar wil tot handelen op. Dit handelen is echter als een weggeworpen steen, die zich slechts zolang door de lucht beweegt als de kracht van het werpen reikt; zodra deze echter ophoudt, valt de steen door zijn gewicht weer dood en onbeweeglijk op de grond en blijft daar in zijn oude gericht liggen.
[16] De ziel van een door een teken bekeerd mens lijkt precies op zo'n weggeworpen steen, en handelt blind, uit angst voor het teken; wanneer het teken mettertijd zijn kracht verliest, verslapt de liefde en de wil van de ziel en wordt helemaal traag, vooral bij de nakomelingen die geen teken gezien hebben, en zij houden het teken hetzij voor een toverkunstje of gewoonweg voor een leugen en een verzinsel van de voorouders. Want als de ziel aan het verstand vraagt wat het teken betekende, kan dit haar geen verklaring geven omdat het er zelf nooit een heeft gekregen, en het oordeelt dan heel gewoon zo: 'Zijn wij als mensen dan minder dan onze voorouders, die allerlei tekenen kregen en dan zo gemakkelijk konden geloven? Wij moeten nu geloven wat we niet begrijpen, en de tekenen waarover we alleen maar hebben horen praten, moeten ons laten geloven? Nee, dat gaat beslist niet! Dat kan een wijze God, als Hij bestaat, eeuwig nooit van ons zwakke mensen verlangen! Daarom verlangen ook wij tekenen of minstens een verklaring die een juist licht werpt op wat wij moeten geloven en moeten doen, zodat wij de juiste reden kennen. Want de redenen waarom wij willen geloven, moeten voor alle mensen in alle tijden aanvaardbaar zijn, en het moet niet zo zijn dat we eerst moeten geloven, om daarna ook dat te kunnen geloven waartoe wij door hen gedwongen worden te geloven.'
[17] Kijk, zo oordeelt dan het verstand van de mensen, en dat zelfs terecht! Want als de leer ook na het geven van tekenen voor het menselijk verstand niet te begrijpen is, dan gaat zij heel snel met alle tekenen ten onder, en de mensen verliezen dan ieder geloof en vallen in hun oude, trage, wilde leven terug, tot de een of andere slimme magiër hen overvalt en hen met valse tekenen gemakkelijk en snel aan zijn kant brengt.
[18] Daarom zeg Ik jullie allen nog eenmaal heel nadrukkelijk: Geef helder en duidelijk onderricht, en wees in hoge mate spaarzaam met tekenen, dan zullen jullie blijvende en vaste leerlingen kweken! Want het teken vergaat, maar de lichte, zuivere waarheid blijft eeuwig, en heeft voor haar bevestiging helemaal geen teken nodig, omdat zij zelf het hoogste teken is dat altijd uit de hemelen wordt gegeven aan de mensen die het zoeken.
[19] Maar er zijn ook bepaalde tekenen die jullie wel kunnen verrichten; dan moet het teken echter alleen maar een ware weldaad zijn voor arme, gebrekkige mensen zonder onderscheid van stand of geloof, en niet een speciaal bewijsmiddel voor de zuivere goddelijkheid van Mijn leer.
[20] De leer moet door haar licht zelf ook zonder alle andere bijzondere tekenen zuiver goddelijk blijken te zijn en ieder die daarnaar handelt het innerlijke, levende bewijs van haar volledige echtheid geven. Als jullie daar op letten zullen jullie later echte, goede leerlingen voor Mij opleiden; maar als jullie dit niet zo nauw nemen, zullen jullie zelf de poorten openzetten voor de antichrist, en dan zullen jullie zelf genoodzaakt zijn er vandoor te gaan.'
«« 178 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.