Over rechtspreken en straffen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 244 / 248 »»
[1] Toen zei DE SCHRIFTGELEERDE: 'Heer en Meester, ik zie nu wel, dat alleen U goed en waarachtig bent, en het is wel het beste je zo te gedragen, en zo te geloven en te spreken, als U dat nu allemaal uit en te na heeft uitgelegd! Alleen met het opheffen van de doodstraf kan ik mij nog niet helemaal verenigen; want als het leven van een mens niet het leven van een moordenaar zou kosten, dan zou immers al gauw geen mens zijn leven meer zeker zijn. Alleen de zekere doodstraf houdt velen af van de allergrootste gruweldaden!'
[2] IK zei: 'Ja, dat is weer jouw mening, maar Mijn mening is een heel andere! De ene tijger brengt de andere voort, zo brengt een leeuw, een panter en een hyena ook zijns gelijke voort.
[3] Als een ruw, dierlijk verwaarloosd mens, door.zijn dierlijke hartstochten gedreven een mens doodt, zou de gedode eigenlijk het recht hebben degene die hem heeft doodgeslagen ook te doden; een derde echter die de doodslager nooit kwaad gedaan heeft, heeft eigenlijk helemaal geen recht zich in de plaats van de verslagene op diens moordenaar te wreken. Maar omdat zo'n dierlijk mens ook voor andere mensen gevaarlijk kan worden, kan er jacht op hem gemaakt worden. Heeft men hem te pakken, dan moet men hem in een goede gevangenis zetten, onderricht geven en proberen van hem een mens te maken! Is dat gelukt, dan heb je van een duivel een mens gemaakt, waarvoor je meer van het ware levensloon in je te verwachten hebt dan wanneer je de moordenaar gedood zou hebben. Dat zou dus iets zijn wat het allerbeste met een moordenaar gedaan kon worden.
[4] Of maak in een ander geval, als de moordenaar een te beruchte en helemaal lichamelijke duivel zou zijn, ook jacht op hem en vraag hem dan, wanneer je hem gevangen hebt, de reden waarom hij die gruweldaden gepleegd heeft, en of hij er geen berouw over heeft! Spreekt hij (de waarheid)* , (*toegevoegd) doe dan zoals ik hiervoor gezegd heb; loochent hij de daad echter of geeft hij op jullie vragen geen behoorlijk antwoord, hoewel jullie er van overtuigd zijn dat hij de booswicht is, zorg er dan voor dat hij verder onschadelijk wordt voor de menselijke samenleving, maar niet door zijn dood, maar hetzij door hem achter stevige tralies te zetten, door het blind maken van zijn ogen of door een verbanning naar een dusdanig verre streek aan zee, dat hij daar nooit meer vandaan kan komen.
[5] Dat is zo Mijn raad hoe jullie je ook in zo'n geval als Mijn echte leerlingen zullen moeten gedragen. Jullie kunnen de misdadigers in jullie gemeente verbeteren of deze van hen zuiveren, maar jullie mogen geen rechter spelen! Want wie oordeelt, zal eens ook door Mij geoordeeld worden. Wie echter niet oordeelt, zal ook door Mij niet geoordeeld worden. Als jullie degenen die tegen jullie zondigen zullen vervloeken en verdoemen, dan zal jullie eens van Mij datzelfde te wachten staan; als jullie echter volgens Mijn leer wandelen, zullen jullie ook niet verdoemd en vervloekt worden.
[6] Jullie moeten tegen jullie broeders zelfs niet 'raka ,** (**achterbaks mens) zeggen; want daardoor maken jullie je al aan een gericht schuldig omdat je, als je dat ernstig meent, over een broeder een oordeel geveld hebt. Nog minder moeten jullie tegen een broeder, ook al is hij nog zo dom, in alle ernst zeggen dat hij een dwaas is; want als jullie wijzer zijn dan hij, dan zijn jullie dat door Gods genade. Als jullie daarom echter trots geworden zijn en het gebeurt dat jullie je vanwege een dom mens schamen, niet met hem willen praten en zeggen: 'Wie kan er met een dwaas praten?', dan stamt zo'n oordeel al uit de kiem van de hel in je, en maak je je schuldig aan het helse vuur. Het is echter niet passend als er in Mijn echte leerlingen door zo'n valse impuls helse vonkjes ontstoken zouden worden, want ook uit het kleinste vonkje kan een grote brand ontstaan.
[7] In de hel is het hoogmoedsvuur het hoogst, en in de hemel schijnt alleen het licht van de grootste deemoed en bescheidenheid, en het zachte vuur van de liefde verwarmt alles en maakt alles levend. -Begrijp je dat?'
«« 244 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.