De gevolgen van de verkeerde voorstelling van het hiernamaals

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 243 / 248 »»
[1] Alleen de Farizee├źn waren het er nog niet over eens, en DE SCHRIFTGELEERDE zei: 'Het geheel klinkt weliswaar heel hoopvol, maar past niet bij het begrip van een daar tegenoverstaande eeuwige beloning. Want als de goede mens voor zijn goede handelingen, en voor zijn geduld bij alle soorten pijn en lijden, schadeloosgesteld wordt door een eeuwige beloning aan gene zijde, dan zou ook de boosdoener, die op deze wereld alleen maar een goed leventje leidt, eeuwig bestraft moeten worden.
[2] En als men de mensen zou vertellen dat uiteindelijk ook nog uit de hel verlossing mogelijk is, dan zullen er nog meer boosdoeners op aarde komen! Nu houdt nog de vrees voor de eeuwige straffen in de hel heel veel mensen van kwade handelingen af, en de hoop op het bereiken van de eeuwige gelukzaligheid spoort de mensen aan tot het goede! Maar nemen we aan dat ook de verdoemden nog een mogelijke kans hebben eenmaal zalig te worden, dan zullen ook de goeden zich meer en meer bij hen voegen, en het zuiver goede zal op aarde al gauw net zo zeldzaam worden als diamant. Dat is allemaal voor een week hart wel erg troostrijk, - maar het gevoel van rechtvaardigheid verdwijnt daarbij! Dat is zo mijn eerlijke mening.'
[3] IK zei: 'Voor jou kan dat wel erg eerlijk zijn, maar voor Mij is dat erg krom! Als jij gelooft, dat hetzij de hel of de hemel als beweegredenen moeten dienen om de mensen van het kwade af te houden en naar het goede toe te brengen, dan ga je toch wel uit van een heel foute gedachte; want de volkomen slechte mens lacht om jouw hel en om jouw hemel, en de volkomen goede is ook goed zonder jouw hel en zonder jouw hemel. Want op de manier waarop jij de zaak voorstelt zijn de hel en de hemel pas helemaal geschikt om ieder mens zo slecht mogelijk te maken.
[4] Want wie goed doet alleen vanwege het loon, leent zijn geld tegen hoge rente uit, en wie dat doet, bezit geen naastenliefde, en nog minder liefde voor God. Want hoe kan iemand die zijn naaste die hij ziet, niet liefheeft, dan wel God liefhebben die hij niet ziet?
[5] Neem echter hemel en hel eens weg, en kijk dan eens naar jouw vrome mensen! Die zullen nog erger te keer gaan dan een op winstbejag uit zijnde makelaar die merkt dat zijn schuldenaar er met het geleende geld vandoor is; en omdat zij geen helse straffen meer te duchten hebben, zullen zulke mensen dan alleen maar door de gesanctioneerde wereldse wetten in te tomen zijn.
[6] Het is dus van het begin af aan al verkeerd geweest van de mensen, dat de ouden de hel voor hun kinderen zo heet mogelijk maakten en de hemel afschilderden met alle kleuren van het licht en met alle geneugten die de menselijke zintuigen strelen. Daardoor veroorzaakten zij wel een soort vroomheid, die echter vanwege de hel, waar je erg gemakkelijk in terecht kon komen, en vanwege de hemel, die te moeilijk bereikt kon worden, nooit in ware liefde tot God en de naaste overging, maar bij de zwakke re karakters ontaardde in een steeds grotere vrees en bij de sterkere, die meer verlicht waren, overging in een totale onverschilligheid ten opzichte van God en de medemens. Want deze sterkere mensen geloofden zelf helemaal niets, maar deden pro forma mee, om het gewone volk het geloof te laten behouden, opdat het niet in opstand zou komen tegen hen voor wie het moest werken, zodat die zich in de plaats van het verloren geloof in God, hemel en hel op de wereld een hemel non plus ultra konden bereiden.
[7] Het gevolg daarvan is echter de huidige bijna totale goddeloosheid onder de mensen, die als de wereldse wetten van Rome hen niet met het zwaard ervan afgehouden zouden hebben, allang in grote woede tegen de heersersnaturen opgestaan zouden zijn en hun metterdaad gevraagd zouden hebben waarom zij hen zouden moeten dienen en hen onderdanig zouden moeten zijn.
[8] Kijk, dat alles is een gevolg van dat rechtvaardigheidsgevoel in de ziel van de mensen die altijd net als jij in de scherpste bewoordingen de mensen prediken dat God weliswaar de goeden eeuwig in de hemel beloont, maar tengevolge van zijn onverbiddelijke gerechtigheid de slechten ook eeuwig in de verschrikkelijkste hel onder ongehoorde martelingen eeuwig zonder enige verzachting straft!
[9] O, jullie dwazen! Bestaat er wel een vader die ook maar enige liefde voor zijn kinderen heeft, die een kind dat tegen zijn gebod in handelde, levenslang in een kerker zou laten gooien en het daarbij nog elke dag dat het leefde zou willen laten tuchtigen?! Als een menselijk vader dat niet doen zal, die in de aard als mens toch slecht is, hoeveel te minder zal de Vader in de hemel dat dan doen, die de eeuwige en zuivere liefde en goedheid Zelf is!
[10] Of stel je eens op aarde een waarachtig wijs en zeer verstandig mens voor! Zal die ooit een eeuwig durende bestraffing van een zondaar goed kunnen keuren, of zal hij iemand zo'n straf opleggen? Beslist niet, - en de zeer wijze God des te minder!
[11] Ik zeg jullie echter, dat er in de toekomst onder Mijn ware volgelingen zelfs helemaal geen tijdelijke straffen zullen bestaan, hoewel het tot nu toe was: leven om leven, oog om oog en tand om tand, -maar als iemand je een klap in je gezicht geeft, geef hem er niet een terug, maar keer hem ook je andere wang toe, zodat hij je nog een klap kan geven als hij nog boos op je mocht zijn, opdat er dan vrede en enigheid tussen jullie moge zijn! Als iemand je een oog zou hebben uitgeslagen, doe dan bij hem niet hetzelfde, maar vergeef hem en je zult als lijdende zijn hart verbeteren. Vergeld nooit kwaad met kwaad, dan zullen jullie als Mijn waarachtige leerlingen rust hebben in de wereld en ook juist daardoor tonen dat jullie waarachtig Mijn leerlingen zijn!'
«« 243 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.