Mozes en Elia vermanen de pasbekeerde Farizeeën

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 163 / 229 »»
[1] (De Heer): 'Let echter nu nog verder op! Om jullie volledig gerust te stellen, zullen er nog meer getuigen van gene zijde komen, en jullie vertellen dat Ik in de eerste plaats de beloofde Messias voor de joden ben en door hen ook voor alle mensen van deze aarde! Kies nu maar zelf, wie je zien en spreken wilt!'
[2] De beiden zeiden: 'Heer, nu U dat eenmaal zo wilt, laat ons dan Mozes en Elia zien; want die twee waren beslist wel Uw grootste profeten!'
[3] Ik zei: 'Zeker! Omdat jullie hen gekozen hebben, wil Ik ook dat zij komen!'
[4] Toen Ik dat gezegd had, leek het alsof er een bliksem uit de heldere hemel insloeg, en de beide getuigen stonden met ernstige gezichten voor de Farizeeën, bogen diep voor Mij en Mozes wees met zijn rechterhand en met vurige blikken naar Elia en zei met donderende stem: 'Kennen jullie hem?'
[5] Toen schrokken de beide Farizeeën ontzettend en konden Mozes van angst geen antwoord geven; want zij herkenden in Elia maar al te snel Johannes de doper, aan wiens gevangenneming en onthoofding zij zelf het meest hadden bijgedragen.
[6] Maar Elia zei: 'Nu de scherpe bijl aan jullie wortel is gelegd, zien jullie pas dat het gericht voor de deur staat. Het was voor jullie de hoogste tijd om je te bekeren, en omdat de Heer, de Almachtige, jullie Zelf genadig was, vergeef ook ik jullie de aan mij begane misdaad. Maar duizendvoudig wee voor degenen die hun kwade handen ook aan het lichaam van de Heer zullen slaan! Het gericht en de vloek staan al op hun voorhoofd geschreven.'
[7] Toen vatte de ene Farizeeër iets meer moed en zei met bevende stem: 'O grote profeet, wie had ooit vermoed dat in u de geest van Elia verborgen was?!'
[8] Elia zei: 'Staat er niet geschreven dat Elia eerst zou komen om de weg des Heren te bereiden? Hebben jullie niet gelezen: 'Zie, een stem van de roepende in de woestijn -bereid de weg voor de Heer! - Zie! - Ik zend Mijn engel voor U uit om Uw voetstappen te effenen!'
[9] Als jullie dat wisten, waarom geloofden jullie dan niet? Waarom vervolgden jullie mij, en waarom vervolgden jullie tot nu toe ook de Heer?'
[10] De Farizeeër zei vol angst: 'O, grote profeet, heb geduld met onze grote blindheid; want alleen die is de hoofdschuldige van al het kwaad dat door en via ons begaan is!'
[11] Elia zei: 'Wat de Heer jullie vergeven heeft, zal jullie ook door ons vergeven worden! Maar pas er wel voor op dat jullie niet opnieuw door een nieuwe verzoeking verblind worden; want uit een nieuwe afgrond zouden jullie moeilijk ooit weer naar het licht kunnen komen!'
[12] Daarop verdwenen de beide profeten, en de Farizeeën wendden zich smekend tot Mij om niet weer zo'n teken te doen; want dit had hen reeds een te grote angst en vrees aangejaagd.
[13] Ik zei: 'Als dit jullie al zo'n grote angst en vrees heeft aangejaagd, hoe zouden jullie het dan vinden als Ik jullie al diegenen voor zou stellen die door jullie grote wraak en vervolgingszucht op de meest ellendige wijze uit deze wereld zijn geholpen?'
[14] De Farizeeën zeiden: 'O Heer en Meester, doe ons dat alstublieft niet aan; want dat zou onze dood zijn!'
[15] Ik zei: 'Dat zeker niet, zolang Ik terwille van jullie geloof bij jullie ben; bedenk echter dat jullie toch nog eens met al die zielen in het grote hiernamaals samen zullen komen! Wat zullen jullie hun antwoorden, als zij voor Gods troon met onbeperkte macht rekenschap van jullie eisen?'
[16] De Farizeeën zeiden: 'O Heer en Meester van eeuwigheid, we willen toch immers in deze wereld nog alles doen wat U ons ook maar zult opdragen; maar laat ons dan aan gene zijde niet zo ter verantwoording roepen, - want dan zouden wij geen enkel weerwoord hebben! Geef ons echter in Uw goedheid en ontferming raad over wat wij nog moeten doen om later in het hiernamaals gevrijwaard te worden van die angst en die ontzettend pijnlijke kwelling!'
[17] Ik zei: 'Wat jullie moeten doen, heb Ik jullie al gezegd, en jullie zullen daardoor tot het licht en het leven komen; maar Ik zeg jullie ook, dat het goed voor jullie is om je geweten nauwkeurig te onderzoeken en zo de omvang van alle zonden en ondeugden die je begaan hebt, te doorgronden.
[18] Als jullie dat gedaan hebben, hebben jullie ten eerste je zonden beleden, en zullen jullie er dan ook een terechte afschuw van krijgen en er in je hart waarachtig berouw over hebben; dan zal het jullie niet moeilijk vallen om doeltreffend het vaste besluit te nemen geen zonde meer te begaan, en zul je steeds sterker de wens in je voelen, om iedere schade die je iemand ooit hebt toegebracht met al je kracht weer goed te maken.Jullie zullen daartoe wel niet volledig in staat zijn, vooral niet bij hen die zich al in het hiernamaals bevinden; maar dan zal Ik jullie vaste wil aannemen voor de daad en voor jullie alles goedmaken wat je aan kwaad hebt aangericht.
[19] Je moet dat wel zeer ernstig ter harte nemen, anders kan jullie gebeuren wat de profeet Elia tegen je heeft gezegd; want jullie zullen nog heel wat verzoekingen te doorstaan hebben! Een oud lichaam legt zijn gewoonten niet zo gemakkelijk af als iemand zich dat bij zijn eerste goede voornemen voorstelt. Jullie zullen weliswaar met Mij meegaan; maar aan Mijn zijde, zolang Ik nog op deze aarde zal rondtrekken, zul je evenals Mijn andere leerlingen nog in heel veel verzoekingen komen, en dan zal ook wel blijken hoe zwak jullie vlees nog is, ook al is de geest in jullie reeds tamelijk sterk geworden. Daarom is het nu juist zo noodzakelijk alles in het werk te stellen om je ziel uit de oude gevangenschap van je lichaam te bevrijden, en dat kan alleen maar als jullie doen wat Ik je heb aangeraden; want de zonde verlaat de ziel in die mate waarin de ziel de zonde als zonde erkent, er berouw over heeft, ze verafschuwt en verder niet meer begaat. - Hebben jullie dat goed begrepen?'
«« 163 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.