De Heer verklaart het verschijnsel van de nevenzonnen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 184 / 229 »»
[1] Ik zei: 'Jazeker, maar zie, toch zijn er nog talloze mensen op aarde die ten eerste aan geen enkele God en Schepper geloven en dus ook al helemaal niet aan een eeuwig leven van de ziel. Maar zij leven heel goed en met plezier, juichen en jubelen, zijn daarbij nog vol hoogmoed en hebzucht, laten anderen voor zich werken en wie hen zou herinneren aan een eeuwig leven van de ziel na de dood van het lichaam, zou door hen uitgelachen worden en bespot en ze zouden tegen hem zeggen: 'Dwaas, als je eenmaal gestorven bent moetje ons maar komen leren, dan zullen wij je geloven. Maar zolang je nog leeft en evenals wij op de dood wacht, geloven wij jouw fantasie niet!' Wat zou jij daar dan op zeggen?'
[2] Lazarus zegt: 'Heer, daar kun je inderdaad weinig op zeggen, ik in ieder geval niets! Want als mensen eenmaal te diep in de dood van de materie zitten, zijn ze nauwelijks meer volledig tot het ware geloof en nog minder tot het leven in de geest te bekeren. Daarom zou het mij liever zijn, als U ons nu de geestelijke betekenis van deze drie nog steeds zichtbare zonnen een beetje zou willen uitleggen!'
[3] Ik zei: 'Dat ga Ik nu ook doen; maar Ik moest je eerst nog laten zien, dat mensen zonder het geringste vooruitzicht op een eeuwig leven ook heel tevreden zijn met het slechts tijdelijke leven. En zulke mensen die een bepaald vooruitzicht hebben op een eeuwig leven, waarvan jij er nu met Mijn leerlingen ook een bent, zijn er in deze tijd nog maai heel weinig en er zullen er ook nooit heel erg veel op deze aarde zijn. Maar dat dit het geval is en helaas ook in de latere toekomst zo zal zijn, wordt nu juist door dit verschijnsel van de drie zonnen aangetoond.
[4] Jij en alle anderen weten dat er aan het firmament slechts één zon schijnt, terwijl jullie er nu drie zien. Jullie weten ook dat er maar één ware God en Schepper bestaat, en toch zullen de domme mensen voortaan door allerlei valse voorspiegelingen van de ene ware God drie Goden maken.
[5] Dan zal het levenslicht onder de mensen op aarde zwak worden en de liefde tot God en de naaste zal verkillen; dan zullen de weinigen die nog een zuiver geloof hebben door grote vrees bevangen worden, zoals die kleine vogels, en de koningen der aarde zullen worden als gewelddadige roofdieren en voortdurend moorddadige oorlogen met elkaar voeren, en wie tot de drie goden bidt zal niet verhoord worden.
[6] De eerste nevenzon, die meer naar het noorden bijna tegelijk opkwam met de echte zon -die in deze gelijkenis Mijzelf voorstelt - stelt de tegenprofeet voor of de tegengezalfde, die zal opstaan en zeggen: 'Zie, ik ben de waarachtig Gezalfde Gods! Luister naar mij als jullie zalig willen worden! ' Maar Ik zeg jullie dat niemand van jullie zich moet laten verleiden! Want dit zal een zendeling van de hel zijn en hij zal door zijn bedrieglijke kunsten allerlei wonderlijke tekenen doen en zal een zeer vroom gezicht opzetten en bidden en offeren; maar zijn hart zal vol bittere haat zijn tegen alle waarheid, die hij te vuur en te zwaard zal vervolgen en allen die zich niet aan zijn leer houden zal hij vervloeken. Deze zal ook de drie goden uitvinden en ze laten aanbidden. Ik zal daar als Verlosser der wereld ook wel toe gerekend worden, maar verdeeld in drie personen. Men zal met de mond nog wel één God belijden maar toch drie personen aanbidden, waarvan ieder op zichzelf ook een volkomen god zal zijn en apart aanbeden zal moeten worden.
[7] Maar niet lang daarna zal er zich een tweede nevenzon of een tweede nevengezalfde verheffen, die de eerste op alle gebieden zal verduisteren. Die zal nog tienmaal erger zijn dan de eerste. Want de eerste zal Mijn woord tenminste niet geheel en al verbieden; maar de zuidelijke zal Mijn woord en Mijn leer totaal verbieden en er alleen uitnemen wat toevallig in zijn slechte kraam te pas komt. Hij zal Mijn teken wel op alle hoeken van de straten doen oprijzen en laten vereren; maar daarnaast zullen er nog duizenden andere prijken, en meestal zulke waarin hij behagen schept.
[8] In die tijd zullen hoogmoed, tweedracht en wederzijdse haat de hoogste graad bereiken. Dan zal het ene volk tegen het andere ten strijde trekken, de ene oorlog na de andere zal dan plaatsvinden, er zullen grote aardbevingen komen, jaren met mislukte oogst, inflatie, hongersnood en pest. Dan zal Ik echter de wortels van de tegen-gezalfde vernietigen, zodat hij dan zal verwelken als een boom waarvan men alle wortels heeft afgehakt. Er zal dan veel gevloek, gejammer, gehuil en geklaag zijn en dan zal het de kwalijke en nietswaardige nevenzonnen, ofschoon zij hun valse glans aan Mij ontlenen, vergaan zoals het nu de nevenzonnen voor jullie ogen vergaat. Kijk, ze worden vager en vager, de gedaante van de zon gaat in een zwak schijnend waas over en daarvoor in de plaats komt des te heerlijker, stralender en verwarmender de enig ware zon naar voren. Nu zien jullie ook de vogeltjes uit hun schuilplaatsen tevoorschijn komen en vol monterheid de ene ware zon met hun gezang begroeten, en de grote roofvogels verspreiden zich en spoeden zich naar hun duistere wouden.
[9] En zo zal het dan ook in die tijden geschieden. Alles wat hoog zal zijn zal verlaagd worden. De toppen der bergen zullen tot een vlak en vruchtbaar land moeten worden. Dan zal men niet vragen: 'Wie is koning over dit land?' maar 'Wie is de eerste en grootste weldoener van dit gelukkige volk? Laten we naar hem toegaan, opdat ook wij zijn wijsheid volgens Gods orde leren kennen! ,
[10] Wanneer deze gelukkige tijd zal komen, zullen wolven, beren, lammeren en hazen vreedzaam met elkaar uit een bron drinken. -Hebben jullie dit allemaal goed begrepen?'
[11] Nikodemus zegt: 'Begrepen hebben we het wel zo ongeveer; maar bepaald aangenaam klonk deze voorspelling niet en men zou hier toch wel willen vragen: Heer, moet dat allemaal zo gaan totdat eindelijk Uw waarheidslicht eens geheel vrij en ongehinderd over de hele aarde zal mogen schijnen? Wij hebben nu Uw zuiverste woord en licht ontvangen en zullen het ook zo verder verspreiden; de zalige gevolgen daarvan zullen de mensen dan toch wel laten zien dat het door ons gepredikte woord het enig ware en echte is. En ik zie niet in wie het nog zou kunnen wagen om daar met een valse leer tegen op te treden.'
[12] Ik zei: 'Goed spreken is gemakkelijker dan goed handelen, en in het handelen ligt het zaad van het onkruid, dat ook onverhoeds tezamen met het zaad van de zuivere tarwe in de aarde van het hart van de mens wordt gezaaid. Dit zal wortel schieten en dan geweldig voortwoekeren onder de zuivere tarwe en deze vaak verstikken en te gronde richten. Daarom moeten ook jullie niet enkel toehoorders van Mijn woord zijn, maar ook naar dat woord handelen! Maar ook jullie zullen in je handelen terughoudend zijn, vanwege de grote en machtige wereld; ja, jullie zullen Mij in het verborgene, bij jezelf wel belijden, maar uit vrees voor de wereld zullen jullie nauwelijks in Mijn naam durven spreken en nog minder in Mijn naam durven te handelen. Want de wereld zou dat kunnen merken en jullie ter verantwoording kunnen roepen als zij merkt dat ook jullie je naar Mij hebben gericht, omdat dat blijkt uit jullie handelen. En zie, dan komt het werkelijk niet op de vraag aan waarom alles wat Ik jullie nu voorspeld heb, zal moeten gebeuren, totdat in de laatste tijden de waarheid pas volledig vrij wordt en de volkeren gezegend worden; maar van jullie alleen zal het afhangen of jullie de wereld meer zullen vrezen dan Mij of juist minder .
[13] Door jullie vrees voor de wereld zal het slechte zaad met de tarwe uitgezaaid worden en daaruit zullen de beide nevenzonnen voortkomen. En de reden waarom Ik dit nu zo voor jullie heb laten ontstaan en dit voorspeld heb, is, dat jullie je later als dit zo zal gebeuren, kunt herinneren -hier of aan gene zijde -, dat Ik jullie dat allemaal reeds van te voren heb laten zien.
[14] Daarom zeg Ik jullie nog een keer wat Ik reeds gezegd heb: Heb geen vrees voor degenen die wel jullie lichaam kunnen doden, maar verder aan de ziel geen schade kunnen toebrengen; als jullie al iemand vrezen, vrees dan liever degene in wiens macht ook het leven of de dood van jullie ziel ligt!
[15] Velen van jullie zullen weliswaar de juiste moed aan de dag leggen, maar niet allen, en zelfs van jullie zullen sommigen zich aan Mij ergeren.
[16] De Herder zal geboeid en geslagen worden en de schapen zullen zich verspreiden; er zal grote vrees over hen komen, droefheid en angst. Maar Ik zal hen dan weer opzoeken, bijeen brengen en hun moed en kracht geven tegenover de vijanden van het licht uit de hemelen. Maar nu niets meer hierover want Ik heb jullie dat nu alleen maar gezegd, opdat jullie je het op de juiste tijd zullen herinneren en juist zullen handelen, en niet ook bij jullie de oude spreuk van toepassing zal zijn: 'Uit het oog, uit het hart!' - En nu is het ook reeds tijd voor het ochtendmaal! Laat ons daarom naar huis gaan!'
«« 184 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.