Het verleden en de toekomst van de joden

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 51 / 229 »»
[1] Dit gesprek hoorden ook de Romeinen en Agricola stond verontwaardigd op en zei: 'Heer van alle hemelen en werelden, mocht het gebroed daar beneden ooit zoiets tegen U van plan zijn, dan zal Uw almacht het ons wel van te voren kunnen doen weten en dan zullen wij niet aarzelen om Voor altijd een eind te maken aan dat bedriegersgebroed; ik zal Pilatus daar morgen nog nadrukkelijk op wijzen!'
[2] Ik zei: 'Mijn allerbeste vriend, je hebt meteen op de eerste dag dat je hier kwam, Mijn legerscharen en Mijn macht gezien, en Ik hoef slechts één wenk te geven of talloze scharen almachtige engelen staan Mij ter beschikking, waarvan er één al voldoende zou zijn om de hele aarde en de hele zichtbare hemel in een oogwenk te vernietigen! Ik ben echter niet naar wereld gekomen om haar te oordelen en te vernietigen, maar alleen om haar van de ondergang te redden. En daarom moet Ik de wil van de mensen, hoe ze ook zijn, de vrije loop laten, zelfs wanneer zij zich aan Mijn lichaam willen vergrijpen; want als Ik daar tegenin ga met de goddelijke macht van Mijn wil, die Mij door de Vader gegeven is, dan doodt dat de ziel van ieder mens, en kan niemand denken aan een eeuwig leven na het afleggen van zijn lichaam en er nog minder aan geloven en erop hopen.
[3] O ja, de mensen hoeven zich helemaal niet aan Mijn lichaam te vergrijpen om toch het eeuwige leven van hun ziel te kunnen verwerven, zoals ook jullie het zullen verkrijgen wanneer jullie tot aan het eind van je aardse leven bij Mijn leer blijven zonder dat zich iemand aan Mij hoeft te vergrijpen; en de ene die zich aan Mij zou vergrijpen, zou het leven niet hebben en het ook niet verwerven.
[4] Maar daar beneden bij die wereldse mensen liggen de zaken anders. Zij zijn allemaal duidelijk dienaren van de hel en haar leugenvorst geworden en staan nu in zijn wereldse dienst. Zij stapelen zonden op zonden en gruwelen op gruwelen, begaan allerlei hoererij, echtbreuk en bloedschande, en proberen voortdurend iemand ook totjood te maken door hem de hemel en het eeuwige leven te beloven. Wanneer iemand echter tot hun geloof is overgegaan, kleden ze hem bijna geheel uit, opdat hij zich zo de hemel en het eeuwige leven koopt.
[5] Hebben zij zo'n blinde heiden echter helemaal van zijn vermogen ontdaan, dan zeggen zij met een schijnheilig gezicht: 'Zo, vriend, nu ben je al halverwege op weg naar de hemel en het eeuwige leven! Tot nu toe hebben wij voor jou gewerkt, maar van nu af aan moet je zelf werken volgens de wet die we je hebben laten zien, anders zou ons voorbereidende werk en de offers die je aan God gebracht hebt, geen waarde hebben!'
[6] En zo beroven zij de een na de ander en doen dan verder totaal niets meer voor hem; en als hij bij hen komt om raad dan verwijzen zij hem naar hun preken, als hij die raad niet kan betalen. Kan iemand echter een advies goed betalen, dan krijgt hij behalve de preek ook een advies dat gewoonlijk uit een listig in elkaar gezette leugen bestaat.
[7] En omdat deze hemel-en-eeuwig-leven-verkopers zelf niet in de hemel komen, daar zij er zelf niet in geloven en ook nooit in geloofd hebben, laten zij er ook niemand anders binnengaan, omdat zij door hun uiterst duistere leugens de weg daarheen versperren.
[8] Wie dat nog met een helder verstand herkent en naar de waarheid begint te zoeken, die verdoemen zij weldra als ketter en godslasteraar en zij vervolgen hem verwoed tot de laatste druppel bloed, zoals zij ook om dezelfde reden de van Gods geest vervulde profeten voor het merendeel gedood hebben, wier graven zij nu voor de schijn eren en op bepaalde herdenkingsdagen witkalken. Maar zij zijn zelf als witgekalkte graven die er van buiten heel stichtelijk uitzien, maar van binnen vol kadavers zijn en vol walgelijke lucht.
[9] Jullie denken nu natuurlijk bij jezelf: 'Ja, als dit boze gebroed al sinds zo lang zo is, dan had God hen toch ook al lang volkomen kunnen vernietigen! ' Ja, dat had God ook wel kunnen doen en dat heeft Hij ten dele ook gedaan door allerlei gerichten, die eens zover gingen dat het hele joodse volk veertig jaar lang in de harde gevangenschap van Babylon terechtkwam, en de tempel van Salomo en grotendeels ook de stad Jeruzalem verwoest werden. Daarop deed het volk weer boete en keerde tot God terug. En het werd weer vrij en kwam weer in dit beloofde land, bouwde de stad en de tempel opnieuw op en leefde toen een tijdlang helemaal volgens de regels. Maar toen het weer tot uiterlijke glans en aanzien kwam, begon het langzamerhand ook van de juiste wegen af te wijken en maakte het voor zichzelf wetten, - dat wil zeggen voornamelijk de tempel, die deze wetten in de plaats stelde van de goddelijke wetten, en spoorde het volk aan om deze menselijke wetten streng op te volgen, terwijl de priesters openlijk aan het volk leerden: 'Het is verdienstelijker voor jullie om deze nieuwe wetten op te volgen dan de oude!' En zo ging het almaar door, en het werd slechter en goddelozer dan tijdens de richters en koningen.
[10] Het ontbrak echter nooit aan vermaningen en ten dele ernstige beproevingen, die helaas geen vruchtbare bodem meer vonden. Toen het volk en hun koningen en priesters nauwelijks meer dachten aan de levende God, en iedereen er in de roes van de wereld op los leefde, zond God weer profeten en waarschuwde het volk ernstig, dat er een machtige vijand in het land toegelaten zou worden die alle joden zou onderwerpen en hun koningen gevangen zou nemen, en die de vrouwen, dochters, ossen, koeien, kalveren en schapen van de joden als gijzelaars zou wegvoeren, en ook veel goud, zilver, edelstenen en parels van hen zou afnemen, en dat het volk voor altijd zou worden geknecht. Kortom, het werd de joden in goed begrijpelijke taal beschreven hoe het hun zou vergaan als zij hun wereldse wetten en hun wereldse gezindheid niet zouden verlaten. Maar dat was allemaal tevergeefs en de voorspelling ging in vervulling, want de Romeinen drongen het land binnen, veroverden het en handelden volgens de voorspelling.
[11] Toen kregen de joden wereldse wetten genoeg in hun land, die zij op leven en dood moesten nakomen. De tempel keerde daarna onder enkele vrome priesters tijdelijk weer tot God terug, bleef daar echter niet bij en is sinds -zeg maar- dertig jaar helemaal afgegleden tot een rovershol en een moordkuil, en is nu als tempel slechter dan een willekeurige afgodentempel uit de voortijd of uit de hedendaagse tijd.
[12] En hoewel Ik nu als de Heer, omhuld met een lichaam, Zelf in de tempelonderwijs, terwijl Ik de duidelijkste tekenen doe en al het volk en de .tempeljoden de waarheid leer, helpt dat toch helemaal niets, en de Fanzeeën gaan nog erger dan ooit hun gang met liegen en bedriegen, en beraadslagen voortdurend hoe zij Mij uit deze wereld kunnen helpen. En zelfs dat zal hun nog toegestaan worden, opdat de maat van hun gruwelen vol zal worden. Maar dan komt ook het jullie allen in het tweede verschijnsel getoonde grote gericht over dit volk, en daarmee ook het einde van hen, als joden, waarna zij dan als kaf naar alle uiteinden der aarde verstrooid zullen worden. En hun naam, die tot nu toe overal geroemd werd, zal veracht worden.
[13] Als zij deze tijd van grote genadige beproeving herkend zouden hebben, dan zouden zij zeker voor eeuwig het eerste volk van de hele oneindigheid geworden en ook gebleven zijn; maar juist omdat zij deze grote tijd der tijden niet wilden herkennen, zullen zij dan ook door het grote gericht dat over allen is begonnen, het laatste volk van de aarde worden. Verstrooid onder alle volkeren der aarde zullen zij onder allerlei vervolgingen gelijk de vogels in de lucht hun voedsel moeten zoeken, en zij zullen overalonderdanig zijn.
[14] En ook al zullen er in latere tijden enkelen zijn die bergen geld zullen verzamelen, dan zullen zij daarvoor toch nergens op aarde een land, een rijk of een vorstendom kunnen kopen; en tot getuigenis van Mijn voorspelling zullen zij zo blijven tot aan het einde der tijden van deze aarde.'
«« 51 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.