Het derde en vierde louteringsvuur

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 8)

«« 186 / 220 »»
[1] (De Heer:) 'Een derde soort vuur zal erin bestaan, dat Ik al enkele honderden jaren daarvóór steeds helderder verlichte zieners, profeten en knechten zal opwekken, die in Mijn naam de volkeren over de hele wereld even helder en duidelijk over alles zullen onderrichten en zodoende bevrijden van allerlei leugen en bedrog. Deze leugens en bedrog zullen door toedoen van valse profeten en priesters, zelfs in Mijn naam, de weg banen voor hun eigen ondergang -en daarmee zullen ze over niet al te lange tijd het boze begin maken en hier en daar zijn ze er in Mijn huidige tijd al mee begonnen.
[2] Zij zullen net als de heidense priesters valse tekenen en wonderen doen en zullen vele mensen verleiden, waarbij ze zichzelf grote aardse schatten, rijkdommen, macht en groot aanzien zullen bezorgen; maar door het derde vuur en het zeer heldere licht daarvan zullen zij alles kwijtraken en volledig te gronde gericht worden. En de koningen en vorsten die hun willen helpen zullen daarbij al hun macht, hun vermogen en hun tronen kwijtraken; want Ik zal Mijn koningen en legeraanvoerders tegen hen opwekken en hun de overwinning schenken, en zo zal de aloude nacht van de hel en van haar boodschappers onder de mensen op aarde ten einde lopen.
[3] Evenals deze nacht nu bestaat in de heidense, blinde en zinloze ceremonie, die men godsdienst noemt, zal die ook in die tijden bestaan, maar door het derde soort vuur uit de hemelen geheel en al verwoest en vernietigd worden! Want de leugen zal net zo min in staat zijn om de strijd met het licht van de waarheid uit de hemelen zegevierend te doorstaan als de natuurlijke nacht het hoofd kan bieden aan de opgegane zon! Zij moet in haar duistere holen en diepten vluchten, en zij die eenmaal in het licht staan zullen de nacht niet meer gaan opzoeken.
[4] Ik heb je nu het derde soort vuur getoond, dat een uitermate vernietigend effect heeft op de duisternis van de mensen, en zo zal Ik je ook nog een vierde soort vuur tonen, waardoor de aarde, de mensen en alle schepselen bij Mijn tweede komst gezuiverd moeten worden; dit soort vuur zal bestaan uit allerlei soorten grote natuurlijke omwentelingen van de aarde, en wel met name op die plaatsen op de aarde waar de mensen te grote en prachtige steden gebouwd zullen hebben, waarin de grootste hoogmoed, liefdeloosheid, slechte zeden, valse rechtspraak, macht, aanzien, traagheid en tevens de grootste armoede en allerlei nood en ellende zullen heersen, veroorzaakt door het te sterk uitgegroeide epicurisme van de groten en machtigen.
[5] In zulke steden zullen uit buitensporig winstbejag ook op zeer grote schaal allerlei fabrieken gebouwd worden, en daar zullen in plaats van mensenhanden vuur en water het werk doen, samen met duizenden soorten kunstige, van metaal vervaardigde machines. Het verhitten zal gebeuren door middel van de oeroude kolen uit de aarde, die de mensen in die tijd in buitengewoon grote hoeveelheden uit de diepten van de aarde zullen delven.
[6] Wanneer een dergelijke bedrijvigheid door het geweld van het vuur eenmaal zijn hoogste punt bereikt zal hebben, zal de aardse lucht op zulke plaatsen op aarde ook te sterk verzadigd raken met brandbare ethersoorten, en die zullen weldra hier en daar ontbranden en zulke steden en gebieden samen met hun vele bewoners in puin en as veranderen; en dat zal dan ook een grote en effectieve loutering zijn. Maar wat het op deze manier voortgebrachte vuur niet zal bereiken, dat zullen allerlei soorten grote stormen op aarde bereiken, vanzelfsprekend daar waar het nodig zal zijn; want zonder noodzaak zal er niets verbrand en vernietigd worden.
[7] Daardoor zal de lucht op aarde dan ook bevrijd worden van haar kwade dampen en natuurgeesten, wat een zegenrijke invloed zal hebben op alle andere schepselen op aarde en wat ook de natuurlijke gezondheid van de mensen ten goede zal komen, doordat al die vele kwaadaardige lichamelijke ziekten zullen ophouden te bestaan en de mensen een gezonde, krachtige en hoge leeftijd zullen kunnen bereiken.
[8] Omdat de aldus gelouterde mensen in Mijn licht zullen staan en voor altijd de geboden van de liefde van binnenuit en waarachtig in acht zullen nemen, zal het aardse grondbezit ook zo verdeeld zijn onder de mensen, dat iedereen zoveel zal hebben dat hij met de juiste vlijt nooit nood zal hoeven te lijden. De voorgangers van de gemeenten en ook de koningen zullen geheel en al Mijn wil en licht volgen en ervoor zorgen dat er in een land nooit enig gebrek bij een volk zal ontstaan. En Ikzelf zal nu eens hier en dan weer daar de mensen bezoeken en hen sterken en oprichten, daar waar de mensen een zeer sterk verlangen naar Mij en de meeste liefde voor Mij zullen hebben.
[9] Daarmee heb je nu een voor jullie Grieken goed te begrijpen antwoord op je vraag. Het is weliswaar een voorspelling voor een nog tamelijk veraf liggende toekomst, maar hij zal niet onvervuld blijven; want alles kan eerder vergaan, zelfs deze aarde en de hele zichtbare hemel, dan dat één van Mijn woorden en beloften onvervuld zou blijven. -Heb je dat nu goed begrepen?'
«« 186 / 220 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.