Een schriftgeleerde beroept zich op Mozes

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 8)

«« 91 / 220 »»
[1] Pas na een poos diep nadenken zei de schriftgeleerde: 'Heer en Meester, ik heb Uw woorden nu zo goed mogelijk bij mijzelf overwogen en ben tot de conclusie gekomen, dat U volgens de principes van het zuivere menselijke verstand helemaal gelijk hebt, en volgens datgene wat U zonder enige twijfel bent, ook gelijk moet hebben; maar aangezien in U de eeuwige geest van Jehova woont, Uw hart Zijn troon is en Hij vanuit U spreekt en door Zijn almachtige wil handelt en de hele schepping in stand houdt en regeert, begrijp ik niet hoe Hij eens aan Mozes op de Sinaï de heiliging van de sabbat heeft opgedragen, heel streng door een eigen wet met daaraan toegevoegd de manier waarop de sabbat geheiligd moet worden? Hij, als Een en Dezelfde, zou destijds toch ook zo hebben kunnen spreken als U nu helder en wijs in ons bijzijn gesproken hebt, dan zou men nooit tot een werkeloze en ceremoniële heiliging van de sabbat zijn vervallen! Ja, het is zelfs bekend dat joden, die de sabbat door slaafse arbeid ontheiligd hebben, onmiskenbaar door God getuchtigd zijn! Waarom heeft God bij monde van Mozes dan alleen maar bevolen de sabbat te heiligen, en waarom heeft Hij dat niet zo aangegeven als U nu gedaan hebt? God is toch eeuwig onveranderlijk in Zijn raadsbesluiten en kan Zijn woorden niet veranderen!'
[2] Ik zei: 'Nu heeft de schriftgeleerde in jou gesproken; maar hij heeft met deze woorden ook duidelijk laten zien dat hij de Schrift nog nooit ook maar in het minst begrepen heeft - en het allerminst de boeken van Mozes! Destijds was het voor de in Egypte sterk ontaarde joden noodzakelijk dat hun een dag werd aanbevolen, waarop ze zouden rusten van het slaafse werk en naar Gods woord konden luisteren; want zonder zo'n gebod zouden ze net als voorheen, zoals ze daar in Egypte aan gewend waren geraakt, vast geen enkele dag rust hebben gekregen en er al helemaal niet toe gekomen zijn om naar Gods woord te luisteren. Want het joodse volk was zinnelijk en dag en nacht waren ze alleen maar bezig om te kijken hoe ze zich middelen konden verschaffen om hun buik met vlees te vullen Daarom gaf God destijds ten eerste om heel natuurlijke en ten tweede om geestelijke redenen een bepaalde dag om te rusten en om naar Gods woord te luisteren, en wel dezelfde dag als de aartsvaders tot rustdag gekozen hadden, namelijk de sabbat.
[3] Maar God heeft in Zijn sabbatswet niemand het gebod gegeven, dat hij op de sabbat aan niemand een noodzakelijke en goede dienst mag bewijzen. Pas door jullie is het mozaïsche gebod door een dergelijk gebod vervangen en jullie lieten op de sabbat alleen maar iemand werken en een noodzakelijk en op zichzelf goed werk verrichten, als hij jullie daarvoor een flinke losprijs en andere kostbare offers had gebracht.
[4] Maar als jij denkt dat God de eenmaal gegeven vorm van een in een bepaalde tijd noodzakelijke wet niet zou kunnen veranderen, omdat Hij in Zichzelf eeuwig onveranderlijk is, hoe hebben jullie je dan de vrijheid durven veroorloven om de wet van Mozes zo erg naar jullie goeddunken en tot jullie eigen materieel voordeel te veranderen, dat jullie nu werkelijk ook geen jota meer in acht nemen van wat Mozes en de profeten geleerd en aanbevolen hebben?
[5] Als de wet van Mozes en zijn geschriften jullie zo heilig zijn, waarom hebben jullie dan later het zesde en zevende boek van Mozes en het zuiver profetische aanhangsel als onecht verworpen en het vervangen door een ander werk, dat van mensen afkomstig is?
[6] Is de oude ark des verbonds niet een heiligdom van alle joden geweest? Maar toen reeds dertig jaar geleden vanwege jullie boze daden de kolom van rook en vuur verdween en de ark daar in het allerheiligste stond, verlaten door haar kracht, hebben jullie die in een kamertje opgeborgen en in de plaats daarvan een andere neergezet, waarin vanwege de vreemdelingen een natuurlijk vuur brandde en waaruit ook natuurlijke rook opsteeg. Waarom hebben jullie dat gedaan? Heeft Mozes daar misschien ook een wet voor gegeven waarin staat dat jullie zoiets mogen doen?
[7] Ja, de profeten hebben wel voorspeld dat in de tijd die jullie nu meemaken de oude ark des verbonds voor de ogen van alle mensen in een nieuwe en levende veranderd zal worden; maar op de manier zoals jullie het eigenmachtig gedaan hebben, hebben de profeten het zeker nooit bedoeld! Want als jullie er door de profeten van overtuigd waren geweest dat dat dertig jaar geleden volgens de wil van God moest gebeuren, dan zouden jullie dat zeker in lange toespraken aan het volk verkondigd hebben en hun ook gezegd hebben dat ze grote offers moesten brengen; maar dat lieten jullie heel fijntjes en wijselijk achterwege, en tot op dit uur weet het volk niets van jullie eigenmachtige handelwijze.
[8] Maar als jullie weten dat de profeten met de nieuwe ark des verbonds Mij bedoeld hebben, -waarom verkondigen jullie dat dan niet aan het volk en waarom vereren jullie in plaats van Mij het onbeduidende en dode werk van jullie handen?
[9] Jullie beroepen je voortdurend op Mozes en de profeten; maar als Ik jullie nu de juiste en enig ware betekenis en diepere geestelijke inhoud van de Schrift toon, hoe komt het dan dat juist jullie tempeldienaren in werkelijkheid de grootste loochenaars van God, Mozes en alle profeten zijn?
[10] Mozes heeft om heel wijze redenen het door God aan hem geopenbaarde woord, en met name de inwendige levende betekenis en geest ervan, in overeenkomstige beelden verhuld, en wat hij jullie onthuld heeft, dat hebben jullie verworpen. Nu ben Ikzelf gekomen en onthul voor jullie het verborgene; waarom geloven jullie het nu niet en proberen jullie Mij alleen maar te vangen met hetgeen jullie zelf nog nooit geloofd en al helemaal nooit begrepen hebben?'
«« 91 / 220 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.