Over het contact met goede geesten

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 138 / 214 »»
[1] Daarop zei de bootsman: 'O beste Heer en Meester, waarom wordt het eigenlijk niet toegelaten dat de zielen van gestorven mensen in zichtbare gedaante tenminste naar hun verwanten komen -vooral, wanneer die gevaar lopen door de wereld verslonden te worden - en hen waarschuwen voor de wereld en hun het hiernamaals laten zien; daardoor zou het geloof in het voortleven van de ziel na de dood van het lichaam bij de mensen toch waarachtiger, vaster en op eigen ervaring gebaseerd blijven en zouden de mensen door zo'n geloof ook gemakkelijker en zekerder geloven in een God, die toch niet ieder mens, zoals wij nu, ieder ogenblik kan zien en spreken?
[2] Wat heeft het uiteindelijk voor nut om de mens een toekomstig leven van de ziel na de dood van het lichaam te verkondigen, als men hem daar niet werkelijk van kan overtuigen?
[3] De priesters, die zelf heel weinig of meestal helemaal niets geloven, hebben daarom al sinds lange tijd hun toevlucht genomen tot allerlei bedrieglijke kunsten om het gewone, blinde volk in een echt bijgeloof te houden, opdat het alleen voor hen zal werken en hun allerlei offers brengt, zodat zij zichzelf zonder enige vermoeiende inspanning kunnen vetmesten.Als iemand die reeds is overleden steeds aan het volk zou verschijnen en het zou onderrichten over de werkelijke stand van zaken, dan zou het priestervolk met zijn bedriegerijen zeker geen bijgeloof in het volk kunnen doen wortelen en in stand houden! ,
[4] Ik zei: 'Vriend, waarvan jij volgens jouw opvatting zou wensen dat het bestond, is bij ieder volk altijd het geval geweest, zolang het volgens de altijd trouw geopenbaarde wil van God leefde! Toen de mensen zich echter geleidelijk aan door de lusten van de wereld en hun vlees teveel gevangen lieten nemen, verduisterde ook hun geestelijk gezichtsvermogen, en de mensen begonnen de vermaningen van gene zijde te verachten, te vrezen en te ontvluchten, en ze verloren dan ook het vermogen om in wakende toestand om te gaan met de zielen die in de grote wereld aan gene zijde voortleven en werkzaam zijn; alleen in heldere dromen werden de betere mensen door de zaliger bewoners van gene zijde bezocht en onderwezen, en wel gedeeltelijk ten behoeve van hun eigen persoon en gedeeltelijk ook ten behoeve van andere mensen die zich op de rand van een te diepe afgrond van verderf bevonden en daardoor meestalook gered werden.
[5] Ga maar eens aan een echt werelds mens vertellen dat deze of gene geest aan jou is verschenen en dit of dat tegen je heeft gezegd - denk je soms dat die wereldse mens jou zal geloven? 0, absoluut niet -hij zal je uitlachen en je een dwaas en een domme fantast noemen.
[6] Toen op de Sinaï onder alle tekenen van Mijn volle aanwezigheid de wetten aan Mozes werden gegeven, danste het volk in het dal om een gouden kalf.Waarom sloeg het geen acht op Mij? Kijk, dat deed hun wereldse instelling! N u ben Ikzelf zichtbaar handelend in deze wereld -en waarom gelooft het wereldse volk niet in Mij? Kijk, dat doet wederom hun wereldse instelling! En die kwade instelling drijft de priesters zelfs zover, dat ze Mij vervolgen,ja Mij zelfs als een ordinaire misdadiger willen grijpen en doden, zoals ze al verscheidene keren hebben geprobeerd!
[7] Is niet aan Zacharias, evenals aan allen die in de tempel waren, zichtbaar en hoorbaar een engel verschenen, toen Zacharias in de tempel offerde en bad? En daarvoor werd hij door de wereldzuchtige Farizeeën gewurgd! Zo verging het vele wijzen en profeten, die de wereldse instelling van de mensen tegemoet traden met de meest lichtende waarheid.
[8] Wat jij in je vraag als een prijzenswaardige wens hebt uitgedrukt, werd ook altijd toegelaten, en de eenvoudige en in hun zeden nog zuivere en onbedorven mensen van de oertijd zijn in alle dingen door zuivere geesten onderricht, omdat ze voortdurend omgang met hen hadden. De geesten toonden de mensen hoe ze metalen uit de aarde moesten graven en hoe ze allerlei nuttige werktuigen en gereedschappen konden maken met behulp van het vuur, waarvan ze ook van de geesten geleerd hadden hoe ze dat moesten maken. Want van wie anders hadden de eerste mensen, die wat begripsvermogen betreft volledig aan kinderen gelijk waren, dat allemaal moeten leren dan .van die van wijsheid vervulde wezens, voor wie alles duidelijk is vanuit Gods licht in hen?
[9] Laat degene voor wie dat niet duidelijk is zich maar een pasgeboren kind voorstellen, dat van zijn ouders alleen maar lichamelijke verzorging, maar niet de minste opvoeding zou krijgen, noch van de ouders noch van iemand anders. Het zal zo weliswaar opgroeien, maar in het gebruik van zijn ledematen zelfs veel dommer zijn dan het van nature domste dier.
[10] Stel je nu eens een afgelegen land op deze aarde voor, dat met dergelijke mensen zonder onderricht en opvoeding bevolkt is! In duizend jaar zullen ze uit zichzelf vrijwel geen verstand krijgen en niet eens een andere taal hebben dan de dieren in de bossen en de wildernis, zoals er in deze tijd dergelijke mensen op aarde inderdaad bestaan en nog lange tijd zullen bestaan, als bewijs van het feit dat een mens zonder opvoeding en onderricht uit zichzelf niets kan weten en ontdekken.
[11] Maar als de mensen nu allerlei kennis en vaardigheden bezitten, die ze nu natuurlijk van elkaar leren, dan moet het logischerwijs toch ook waar zijn dat ze tenminste in de aanvankelijke grondbeginselen onderwezen moeten zijn door hogere geesten, die van alle dingen kennis bezitten.
[12] Ja, de eerste mensen, die ook 'kinderen Gods' genoemd werden, zijn aanvankelijk in alles vanuit de hemelen onderricht. Maar de mensen werden gewaar dat ze wijs en verstandig geworden waren, en daardoor werden ze ijdel, ingebeeld en hoogmoedig en daardoor ook steeds meer op de wereld ingesteld en zelfzuchtig. Ze hadden het onderricht uit de hemelen niet meer nodig en begonnen zich daar zelfs voor te schamen, en ze stelden zich vijandig op tegen degene die hen daaraan herinnerde.
[13] Ze richtten zelf scholen op en stelden daar allerlei leraren en priesters aan, die langzamerhand steeds meer alleen op hun eigen wereldse voordeel uit waren dan op dat van het volk, dat hen in zijn verblinding als een soort goden begon te beschouwen en te vereren en hen nu nog heel dikwijls als zodanig vereert.
[14] Als dat nu gebeurt voor de ogen van iedereen en de wereldse mens in niets meer gelooft wat puur geestelijk is, is het dan verwonderlijk dat de zuivere geesten steeds minder vaak bij de werelds ingestelde mensen verschijnen? ° vriend, de toelating is nog steeds dezelfde als altijd -alleen zijn de mensen niet die van vroeger, die met de zuivere geesten van de hemelen in voortdurend contact hebben gestaan!
[15] Als de mensen volgens Mijn leer weer zuiver en geestelijk worden, dan zullen ze ook weer in nauwere verbinding en contact treden met de geesten of zielen van mensen die deze wereld verlaten hebben; maar voor werelds ingestelde mensen kan een dergelijk contact trouwens geen nut hebben, omdat ze er niet in geloven en het dwaasheid noemen van degene die het waagt hen aan de mogelijkheid ervan te herinneren.
[16] Jijzelf hebt al verschillende keren dergelijke visioenen en verschijningen gehad; maar zijn ze je tot nut geweest? Je zegt bij jezelf: 'Heel weinig; want ik geloofde zelf niet dat ze werkelijk en waar waren, en beschouwde ze net als de andere wereldse mensen als het resultaat van een levendige verbeelding en een product van mijn fantasie.'
[17] Maar als jij, die toch een tamelijk zuiver mens bent, zelf over dergelijke gebeurtenissen al zo oordeelt, hoe moeten de totaal verkeerde en door en door werelds ingestelde mensen dan wel niet oordelen?
[18] Het is dus volslagen onzinnig als zulke mensen zeggen: 'Ja, als bijvoorbeeld mijn gestorven vader als zichtbare geest terug zou komen en tegen mij zou zeggen: 'Kijk, zo en zo is het!', dan zou ik het geloven!' Maar nu komt die geest van zijn vader, overdag of 's nachts in een heldere droom, en hij onderricht zijn zoon. De zoon beschouwt zijn visioen dan als een product van zijn fantasie en gelooft daarna vaak nog minder dan eerst. Wat voor nut had dan die gewenste verschijning van zijn vader vanuit de wereld aan gene zijde?
[19] Als de mensen nu dus voor het allergrootste deel bij hun verscheiden van deze wereld een zeer stormachtige en met alle mogelijke twijfels vermengde zielenavond moeten doorstaan, dan komt dat door niemand anders dan henzelf. -Als jij, vriend, dit hebt begrepen, zul je Mij zeker niet meer zo'n vraag stellen!'
[20] Na deze woorden bedankten allen Mij voor deze ware en voor iedereen gemakkelijk te begrijpen uitleg hierover.
«« 138 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.