Het onderricht van de Heer over de ene, enig ware God

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 157 / 214 »»
[1] Terwijl de twee Grieken zich nog met dergelijke gedachten bezighielden, onderbrak Ik hen en zei hun het volgende: 'Mijn vrienden,jullie hebben nu na de woorden van Mijn leerling Johannes heel wonderlijke gedachten in jezelf laten opkomen! Als het zou zijn zoals jullie denken, zouden jullie uiteindelijk gelijk hebben; maar met de kwestie met de ene, enig ware God is het heel anders gesteld dan jullie gedacht hebben, en daarom hebben jullie hierover heel onjuist geoordeeld.
[2] jullie willen licht en volledige duidelijkheid over de God van de joden, en dat is een heel billijk verlangen van jullie. Maar jullie hebben de boeken van Mozes toch gelezen, waar met grote zekerheid en veellicht over de ene, enig ware God geschreven staat wie die ene, enig ware God is, in Wie alleen de mensen moeten geloven en naast Wie ze geen vreemde goden moeten hebben.
[3] Deze ene en enig ware God heeft Zichzelf en het feit dat Hij bestaat geopenbaard door Mozes op de berg Sinaï, en niet alleen onder grote, voor alle aanwezige Israëlieten zichtbare tekenen, maar Hij heeft hun ook buitengewoon wijze geboden en voorschriften gegeven waarmee ze een heel gelukkig volk konden zijn als ze die nauwkeurig in acht namen; want daarmee zouden ze God niet alleen volledig zichtbaar voor zich hebben gehad, met Wie ze als echte kinderen tot hun Vader over al hun vragen en noden vrijuit en openlijk konden en mochten spreken. Maar Hij heeft ook steeds de weg naar het eeuwige leven van de ziel helder voor hen verlicht en de grote wereld aan gene zijde met de zalige bewoners daarvan aanschouwelijk opengehouden, w.at duizenden mensen zelfs in deze zeer verduisterde tijd nog kunnen getuigen en waar heel veeloude profeten en zieners over hebben gesproken en geschreven.
[4] Als dat nu zo is en niet anders, waarom zijn ze dan onder zulke gelukkige levensomstandigheden, die ze vaak bevestigd kregen door talrijke onmiskenbare onbedrieglijke, eigen ervaringen, niet in het geloof en in de beste en meest levende orde gebleven door God als hun beste Vader boven alles lief te hebben?
[5] Kijk, dat kwam door de eigenliefde en liefde voor de wereld die bij heel veel mensen steeds meer de overhand nam en die ze tenslotte nooit meer volledig de rug hebben toegekeerd ondanks alle vermaningen en ook dikwijls voorkomende strenge tuchtigingen.
[6] Zodoende zakten ze dan ook weg in het oude gericht van de materie der wereld en haar geile vlees, verloren zozeer het aloude, innerlijke levenslicht van hun zielen, dat ze hun zielen nu niet meer van hun vlees kunnen onderscheiden, niet meer weten wat een ziel is en het hun dus ook helemaal niet duidelijk is dat ze een ziel hebben, die eeuwig zal leven.
[7] Maar als een mens zichzelf in zijn meest edele levensdeel zozeer is kwijtgeraakt dat hij, hoewel hij nog leeft en bestaat, niet meer in staat is waar te nemen dat hij bestaat, hoe zou hij dan het wezen van God moeten herkennen en er levend in geloven, als hijzelf door een overmatige liefde voor de wereld nagenoeg volkomen dood is geworden in zijn levensdeel, dat levend zou moeten zijn?
[8] Bijna talloos vele mensen vergaat het nu nog duizend keer erger dan het jullie is vergaan, voordat jullie de verloren oude waarheid zijn begonnen te zoeken, en het jullie voor een deel nog vergaat; waarlijk, als Ik niet in deze wereld gekomen was om de mensen opnieuw de weg naar het eeuwige leven van de ziel te tonen, dan had geen mens deze weg meer kunnen ontdekken en hier en aan gene zijde zalig kunnen worden!
[9] Daarom ben Ikzelf de Weg, de Waarheid en het eeuwige Leven; wie in Mij gelooft en volgens Mijn woorden leeft en handelt, zal zijn ziel redden van de eeuwige dood en het gericht van de wereld en haar materie.
[10] De wil van de ene, enig ware en eeuwig vanuit Zijn eigen macht levende God en Vader van de mensen kunnen jullie uit de boeken van Mozes en de profeten leren kennen. Als jullie nauwkeurig volgens de -zeg -slechts tien geboden leven, zal Gods geest jullie doordringen en jullie zelf verlichten. In dat licht zullen jullie dan de ene en enig ware God niet alleen volkomen kennen en Hem dan ook boven alles kunnen liefhebben, maar dan zal Hij Zichzelf ook aan jullie openbaren en jullie tot alle wijsheid en de macht daarvan verheffen.
[11] Dan zullen jullie niet denken dat volgens Mijn leer ieder mens tenslotte zijn eigen god zou hebben, als hij er zich één zou voorstellen, in wie hij zon der twijfel zou moeten geloven en die hij ook boven alles zou moeten liefhebben als hij het eeuwige leven van de ziel wil bereiken, maar dan zullen jullie in jezelf het lichte bewustzijn krijgen dat de God, die Zich aan jullie heeft geopenbaard, Een en onveranderlijk Dezelfde is die Zich nog in alle tijden steeds zeer getrouw aan al die mensen heeft geopenbaard, die volkomen volgens Zijn wil hebben geleefd en gehandeld.
[12] Als jullie Mij nu beter hebben begrepen dan aanvankelijk, handel er dan naar; en pas als het dan licht en helder in jullie wordt, zullen jullie volkomen inzien dat jullie hier bij Mij hebben gevonden, wat jullie twintig jaar lang met nog enkele anderen van jullie metgezellen tevergeefs hebben gezocht en pas nu hier vonden.'
«« 157 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.