De gelijkenis van de toevertrouwde ponden

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 27 / 214 »»
[1] Terwijl het volk zich meer en meer verspreidde, zei Ik hardop tegen Zacheüs, die nu helemaal gelukkig was: 'Heden is dit huis en dus ook jou een groot heil ten deel gevallen, doordat ook jij een zoon van Abraham bent! Want Ik als de Mensenzoon en ware Heiland ben nu gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, en als Heiland kom Ik alleen naar de zieken en niet ook naar de gezonden die de hulp van een arts niet nodig hebben.
[2] Ik ben dus in de wereld gekomen om de mensen het rijk Gods terug te brengen, dat ze nu al sinds lange tijd geheel en al zijn verloren, en de gerechtigheid ervan, die onder de mensen niet meer bestaat. Ik ben dus de weg, de waarheid, het licht en het leven; wie in Mij gelooft, zal het eeuwige leven hebben!'
[3] Toen het volk, waarvan nog steeds een tamelijk groot deel aanwezig was, dat hoorde, zei het onder elkaar: 'Deze mens heeft weliswaar hoogst wonderbaarlijke en zeldzame eigenschappen - maar dat hij zichzelf ziet als degene die ons het verloren rijk Gods en de gerechtigheid ervan terug zal brengen, geeft hij blijk van een grote inbeelding en zelfoverschatting! Wij komen immers uit de buurt van jeruzalem en weten er niets van dat zoiets nu zou gebeuren! Maar als hij beweert dat hij ons het verloren rijk Gods en de gerechtigheid ervan terug zal brengen, dan kan hij ons dat toch ook direct openbaren! Waarom treuzelt hij eigenlijk nog en houdt ons in vergeefse afwachtende spanning?'
[4] Daarop wendde Ik Mij tot het volk, dat op die manier onder elkaar oordeelde, en omdat Ik Mij bij dit volk werkelijk zo goed als in de buurt van Jeruzalem bevond, vertelde Ik hun het volgende beeld: 'jullie hebben gelijk met te zeggen dat jullie uit de buurt van Jeruzalem komen en niets weten van het feit dat het rijk Gods en de gerechtigheid ervan opnieuw gebracht wordt, en dat jullie nu hier verlangen dat het rijk Gods onmiddellijk geopenbaard wordt, als dat door Mij geopenbaard kan en wil worden!
[5] Ik bevind Mij nu in jullie aanwezigheid werkelijk in de buurt van het blinde Jeruzalem, dat met open oren niets hoort en met wijd opengesperde ogen niets ziet! Hoe vaak ben Ik al niet in Jeruzalem geweest en heb jullie onderwezen en voor jullie ogen tekenen gedaan als getuigenis van de ware reden van Mijn komst in deze wereld, en nog zeggen jullie dat jullie niets weten van het feit dat het rijk Gods en de gerechtigheid ervan wordt teruggebracht, en verlangen nu van Mij, als Ik degene ben die het rijk Gods en zijn gerechtigheid opnieuw breng, dat Ik het rijk Gods en zijn gerechtigheid in jullie bijzijn nu direct zal openbaren. Goed dan! Ik zal het doen, luister dus naar het volgende beeld:
[6] Een edelman reisde naar een ver land om daar een rijk in bezit te nemen en daarna terug te komen. Vóór zijn vertrek riep hij echter tien knechten bij zich, gaf hun tien ponden en zei: 'Handel daarmee, tot ik terugkom! Degene van jullie die mij een goede winst bezorgt, zal al naargelang zijn verdienste ook het passende loon ontvangen!'
[7] Daarop vertrok de edelman. En de knechten begonnen met de ponden te handelen, op nuttige en onnuttige wijze.
[8] De burgers van het land waren de edelman, die hun heer en koning was, echter vijandig gezind, en toen ze hoorden dat hij op reis was gegaan en de knechten in zijn plaats handelden, zonden ze hem een boodschap naar het land waar hij heen gereisd was en lieten hem zeggen: 'Wij willen dat je voortaan nooit meer over ons heerst!'
[9] Nu gebeurde het echter dat de heer terugkwam, nadat hij het rijk had ingenomen, en hij riep eerst dezelfde tien knechten bij zich, aan wie hij het geld gegeven had om ermee te handelen, om te vernemen hoeveel winst ieder van hen gemaakt had.
[10] De eerste kwam naar hem toe en sprak: 'Heer, uw pond heeft tien pond opgebracht! Hier uw pond, en daar de andere tien ponden!' En de heer zei tegen hem: 'Wel brave en trouwe knecht! Omdat je in het kleinste trouw bent geweest, zul je nu macht krijgen over tien steden!'
[11] Daarop kwam er een tweede knecht die zei: 'Heer, uw pond heeft vijf pond opgebracht! Hier is uw pond en daar de andere vijf"!' En de heer sprak ook tot deze knecht: 'Dan zul je dus ook macht krijgen over vijf steden!' En zo gebeurde het ook met de anderen, die met dat ene pond iets verdiend hadden.
[12] Nu werd er ook een derde knecht speciaal geroepen, die eigenlijk de minste was; maar deze kwam en zei: 'Kijk, heer, hier is uw pond, dat ik in een zweetdoek heb bewaard! Ik was bang voor u, omdat ik wel wist dat u een harde man bent, die neemt wat hij niet ingelegd heeft en oogst, waar hij niet gezaaid heeft.' De heer sprak tot hem: 'Ik oordeel je met je eigen woorden, arglistig mens! Als je wist dat ik een harde man ben en neem waar ik niet heb ingelegd en oogst waar ik niet gezaaid heb, waarom heb je mijn geld dan niet op de bank gezet, zodat het mij ruime winst opgeleverd zou hebben?' Toen verstomde de knecht, omdat hij zich daarvoor niet meer kon verontschuldigen.
[13] Maar de heer zei tegen de andere knechten: 'Neem deze luie knecht zijn pond af en geef het aan degene die tien ponden voor mij heeft verdiend! Hij zal daar het beste mee omgaan!'
[14] Toen zeiden de andere knechten tegen hem: 'Maar hij heeft toch al het meeste!'
[15] Maar de heer zei tegen de knechten: 'O, waarlijk, Ik zeg jullie: aan wie heeft, zal nog meer gegeven worden, zodat hij dan overvloed heeft; maar van wie niet heeft - zoals jullie in Jeruzalem - zal binnenkort ook nog worden afgenomen wat hij misschien nog heeft! Maar die vijanden van Mij, die niet wilden dat Ik over hen zou heersen (namelijk de Farizeeën), breng ze hier en wurg ze in Mijn bijzijn!'
[16] Maar opdat jullie ook begrijpen wat dit beeld wil zeggen, zal Ik het jullie in het kort uitleggen - luister dus:
[17] De Heer, die op reis ging om een veraf gelegen rijk tot het Zijne te maken, is God, die via Mozes tot jullie heeft gesproken. Op twee stenen tafelen gaf Hij de joden de tien ponden (wetten des levens), waarmee de eerste Joden goed hebben gehandeld en daarom ook weldra grote macht kregen.
[18] De tijd van de koningen is die andere knecht, die voor de Heer slechts vijf ponden heeft verdiend; daarom was hun macht overeenkomstig hun winst juist bepaald. Maar hoe die tijd steeds schraler werd wat de winst voor de Heer aanging, heb Ik jullie laten zien in de handelwijze van de nog overgebleven knechten, en jullie kunnen die verder opzoeken in het boek van de Koningen en in de Kronieken.
[19] De derde, geheel luie knecht stelt echter déze tijd voor, waarin de Farizeeën het door God aan hen gegeven pond verbergen in de ware zweetdoek voor de ogen, oren en harten van de arme en bedrogen mensheid en het ook niet in de vorm waarin ze het van God gekregen hebben op de bank van de heidenen willen zetten, zodat het de Heer ruime winst zou opleveren maar op de bank van de nog blinde heidenen zetten ze hun eigen vuilnis, dat ze tot goud uitroepen waarmee zij woeker voor hun lichaam bedrijven.
[20] De Farizeeën en joden van deze tijd zijn dan ook die slechte burgers, die de Heer vijandig gezind zijn en niet willen dat Hij over hen heerst. Daarom zal er met hen ook gebeuren wat Ik jullie in dit beeld heb getoond: omdat ze niets verdiend hebben zal hun in de eerste plaats ook nog worden afgenomen wat ze nog hadden, en het zal gegeven worden aan degene die nu werkelijk het meeste heeft -en dat zijn nu de heidenen, die tegelijkertijd dat veraf gelegen rijk voorstellen, waarheen de Heer op reis was gegaan om het tot Zijn eigendom te maken. En Hij heeft het al tot Zijn eigendom gemaakt en is nu in Mij naar huis teruggekeerd om afrekening te houden, zoals het beeld jullie dat vanuit velerlei invalshoeken voor ogen heeft gesteld.
[21] Kortom, het licht zal van de joden afgenomen en aan de heidenen gegeven worden! De tijd dat de burgers die God de Heer vijandig gezind zijn bestraft zullen worden is heel nabij gekomen, en degenen aan wie het licht gegeven wordt en reeds is gegeven zullen de nieuwe dienaren van de Heer zijn, die de vijanden van de Heer zullen wurgen.
[22] Wat Ik jullie nu geopenbaard heb, is ook Gods rijk, dat ik jullie terug breng tegelijk met de gerechtigheid ervan. Wie het ter harte zal nemen en het pond, dat hem geleend is om ermee te handelen, trouwen gewetensvol zal beheren, zal ook het loon des levens krijgen.
[23] Dat heb Ik gezegd tegen jullie, burgers in en rond Jeruzalem; heil degene die het gewetensvol ter harte zal nemen!'
«« 27 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.