De weduwe en haar uit de dood opgewekte zoon getuigen tegenover het volk. (20.10.1861)

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 42 / 214 »»
[1] Toen de weduwe hoorde dat Ik vroeg in de ochtend met Mijn leerlingen zou vertrekken, zorgde zij ervoor dat er bijtijds een toereikend ochtendmaal klaargemaakt zou worden. Toen wij in de vroege ochtend uit ons slaapvertrek de gastenkamer binnenkwamen, stond het ochtendmaal dan ook al klaar, en de weduwe kwam met haar zoon naar Mij toe en vroeg of Ik vóór Mijn vertrek met Mijn leerlingen het ochtendmaal zou willen gebruiken.
[2] Ik zag echter dat de tafels van de Grieken nog niet gedekt waren en zei tegen de weduwe: 'Kijk, ook de Grieken, die in Mij zijn gaan geloven, moeten niet met een lege maag naar huis terugkeren! Dek ook voor hen de tafel, zodat ze zien dat Ik niet alleen de Joden, maar ook de heidenen het brood des levens geen'
[3] Toen de weduwe dat hoorde, haastte ze zich naar de keuken om ook voor de Grieken een ochtendmaal klaar te maken.
[4] Maar toen ze in de keuken kwam, trof ze reeds een toereikend ochtendmaal aan, helemaal klaargemaakt, en heel verbaasd vroeg ze haar keukenmeisjes wie dat tweede ochtendmaal voor de Grieken in zo korte tijd klaargemaakt had.
[5] De dienstmeisjes zeiden: 'Dat weten we niet en behalve ons hebben we ook niemand in de keuken gezien; maar wij waren even verbaasd als jij toen we het zagen, en wij worden door vrees overvallen! Die grote en machtige profeet, die gisteren je zoon tot leven wekte, zal dat wel door de macht van zijn wil gedaan hebben! Ja, ja, er is onder de Joden een groot profeet opgestaan en in hem heeft God Zijn volk, dat Hem sterk begon te vergeten, weer eens bezocht -en als de mensen zich niet snel zullen bekeren en boete doen, zal er op dit bezoek zeker een groot gericht volgen dat alle boosdoeners zal verdelgen.'
[6] De weduwe zei: 'Ja zeker, ja zeker, daar zouden jullie wel eens helemaal gelijk in kunnen hebben! Maar aangezien nu op zeer wonderbaarlijke wijze ook het ochtendmaal voor de Grieken is klaargemaakt, moeten jullie het maar direct naar de gastenkamer brengen en het op de tafel zetten, waar de Grieken zitten; want zo wil de grote, van alle goddelijke geestkracht vervulde profeet het!'
[7] Na deze woorden van de weduwe werd het op wonderbaarlijke wijze bereide ochtendmaal onmiddellijk naar de tafel van de Grieken gebracht, en direct daarna begonnen wij het goed bereide ochtendmaal tot ons te nemen en waren daarbij heel vrolijk.
[8] De weduwe stond op het punt de Grieken, die zich erg verbaasden over de snelle bereiding van het ochtendmaal dat Ik voor hen had besteld, te vertellen hoe het was klaargemaakt.
[9] Maar Ik zei tegen haar: 'Vrouw, voor wat je wilt gaan zeggen zal er nog voldoende tijd zijn nadat Ik vertrokken ben; maar nu eten en drinken wij wat er op tafel is gezet!'
[10] Na deze vermaning van Mij zweeg de weduwe en at en dronk met ons mee.
[11] Na een halfuur hadden we allemaal ons ochtendmaal genuttigd; Ik stond op, samen met Mijn leerlingen, en wij maakten ons klaar voor vertrek.
[12] Maar juist toen wij bij wijze van spreken onze voeten in beweging wilden zetten, kwam er een groot aantal mensen uit de stad voor de deur van de herberg staan, die wilden informeren of de uit de dood opgewekte zoon van de weduwe nog leefde, en of de opwekking echt of misschien alleen maar schijnbaar was geweest. Want het gerucht ging dat ook grote tovenaars, die dikwijls uit de verre morgenlanden naar Judea waren gekomen, al eens dode mensen levend hadden gemaakt; maar dat leven was maar van korte duur geweest, omdat het maar een schijnleven en geen echt leven was, en daarom zouden ze nu graag direct willen vernemen of de zoon nog leefde of dat hij het leven weer begon te verliezen, zoals dat na alle wederopwekkingen door tovenaars steeds onvermijdelijk het geval was geweest.
[13] Toen vroeg de weduwe Mij wat ze de opdringerige vragenstellers moest antwoorden.
[14] Ik zei tegen haar: 'Stuur je zoon naar buiten naar hen toe! Als ze zullen zien dat hij helemaal gezond en wel is, zal hijzelf het beste antwoord op al hun domme vragen zijn. De rabbi van dit dorp heeft hen zo bepraat, geërgerd als hij was omdat de Grieken hem gisteren hebben laten zien dat zij de profeet Jesaja beter begrijpen dan hij als oude schriftgeleerde. De rabbi heeft de vragenstellers die dingen dus verteld over de tovenaars, die hijzelf alleen maar van horen zeggen kent, maar waarvan hij er nooit een heeft gezien, zodat de mensen nu twijfelen; maar als ze je zoon zullen zien, zullen hun twijfels verdwijnen.
[15] Wees echter op je hoede voor de rabbi en de Farizeeën; want om het geloof in hun beweringen en hun triomfbij het volk in stand te houden zullen ze, als ze je zoon nog steeds gezond in leven zien, hem naar het leven staan en proberen hem op een of andere manier te vergiftigen! Nodig ze daarom niet uit en laat je door hen ook nooit uitnodigen, en neem ook geen andere dingen van hen aan, dan zullen ze jullie niets kunnen doen! Neem dat in acht, dan zal Ik jullie tegen alle andere gevaren beschermen! Ga nu met je zoon naar buiten, zodat zij daardoor het meeste eenvoudige en beste antwoord op hun vele vragen krijgen!'
[16] Hierop ging de weduwe met haar zoon naar de vele vragers buiten en zei tegen hen, terwijl ze op haar zoon wees: 'Kijk, twijfelaars, deze zoon van mij leeft en is gezond en wel! Hij is dus door de grote, van Gods geest vervulde profeet niet schijnbaar, maar werkelijk uit de dood tot leven gewekt. Ga dat ook tegen de rabbi zeggen, die jullie zo dwaas onderricht heeft!'
[17] Hierop zei ook de zoon, die door allen als een wereldwonder werd aangestaard:'Ja,ja, ik leef en ben heel opgewekt, gezond en wel, en ik zal ook verder leven, zoals Degene die mij uit de dood tot leven heeft gewekt, mij beloofd heeft; en als ik voortaan Zijn wil zal doen en volledig zal uitvoeren, zal ik ook blijven leven en de dood nooit meer zien, voelen of smaken. Ga dat ook maar tegen de rabbi zeggen, opdat hij misschien ook gaat geloven en zalig wordt!'
[18] Toen de vragers de zoon, die ze goed kenden, zo hadden gezien en horen spreken, viel iedere twijfel bij hen weg, en sommigen begonnen ontstemd te raken op de rabbi, omdat hij hen over deze kwestie helemaal verkeerd had ingelicht.
[19] Toen de weduwe en haar zoon weer de kamer binnenkwamen, bedankten zij Mij voor de goede raad en waren heel blij dat ze zo snel en gemakkelijk van de vele lastige vragers afgekomen waren.
«« 42 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.