De tekenen van de geestelijke aanwezigheid van de Heer

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 43 / 214 »»
[1] Daarop kwam echter nog de Griek, die al eerder de woordvoerder geweest was, naar Mij toe en zei: 'Heer, Heer, God en Meester van eeuwigheid in Uw geest! U verlaat ons nu wel in Uw zichtbare persoonlijkheid, maar wij vragen U of U met Uw geest van de hoogste God bij ons wilt blijven, en of U ons af en toe een teken wilt geven waardoor wij er zeker van kunnen zijn dat U aan ons denkt en zo in de geest bij ons bent.'
[2] Ik zei: 'Ja, en dat zal ook zo zijn tot aan het einde der tijden van deze zichtbare wereld! Maar jullie zullen altijd niet slechts één teken, maar verscheidene tekenen hebben, waaraan jullie kunnen zien dat Ik in de geest bij jullie, temidden van jullie en in jullie aanwezig ben! Die zekere en nooit bedriegende tekenen zullen altijd en eeuwige de volgende zijn:
[3] Het eerste is, dat jullie Mij meer liefhebben dan wat ook ter wereld! Want als iemand iets ter wereld meer liefheeft dan Mij, is hij Mij niet waard; maar wie Mij werkelijk boven alles liefheeft, is door die echte liefde in Mij, en Ik ben in hem.
[4] Het tweede teken van Mijn tegenwoordigheid bij jullie moge zijn, dat jullie uit liefde voor Mij je naasten en medemensen,jong en oud, even liefhebt als jezelf; want hoe kan iemand die zijn naaste die hij ziet niet liefheeft, God in Mij liefhebben, die hij niet ziet? Ook al zien en horen jullie Mij nu, toch zullen jullie Mij van nu af aan in deze wereld niet meer zien! En als jullie Mij niet meer zien, zal jullie liefde dan blijven zoals ze nu is, terwijl jullie Mij zien? Ja, bij jullie zal die liefde wel blijven; maar zorg ervoor dat ze ook bij jullie nakomelingen op die manier zal blijven! Want als iemand Mij in zijn hart waarachtig boven alles lief zal hebben door volgens Mijn aan hem geopenbaarde wil te leven en te handelen, zal Ikzelf persoonlijk in de geest tot hem komen en zal Ik me als volkomen tegenwoordig aan hem openbaren.
[5] Een derde teken van Mijn aanwezigheid bij, in en temidden van jullie zal ook zijn, dat jullie altijd alles gegeven wordt waar jullie de Vader in Mij in Mijn naam en in alle ernst om zullen vragen. Maar het spreekt vanzelf dat jullie Mij niet om domme en onbelangrijke dingen van deze wereld moeten vragen; want als jullie dat zouden doen, zouden jullie immers duidelijk tonen dat jullie dergelijke dingen meer liefhebben dan Mij, en dat zou dan echt geen teken zijn van Mijn aanwezigheid bij, in en temidden van jullie.
[6] Het vierde teken van Mijn machtige aanwezigheid bij, in en temidden van jullie zal zijn, dat het met lichamelijk zieke mensen beter zal gaan als jullie hun uit ware naastenliefde in Mijn naam de handen opleggen, indien het hun ziel tot heil strekt als ze beter worden.
[7] Maar het spreekt vanzelf dat jullie daarbij altijd in je hart zeggen: Heer, niet mijn wil, maar alleen Uw wil geschiede! Want jullie kunnen niet weten of en wanneer het een ziel tot heil strekt als haar lichaam beter wordt, en een eeuwig leven op deze aarde is geen mens beschoren! Daarom kan het opleggen van de handen ook niet altijd en ieder mens van zijn lichamelijke kwalen bevrijden. Maar toch zullen jullie geen zonde begaan als jullie iedere zieke de jullie aangegeven liefdedienst bewijzen; Ik zal de Helper wel zijn, als het nuttig is voor het zielenheil van de mens -en dat kan Ik alleen weten.
[8] Als jullie van verre hebben gehoord dat de een of andere vriend van jullie ziek te bed ligt, bid dan voor hem en leg hem in de geest de handen op; dan zal het ook beter met hem gaan!
[9] Het gebed, dat jullie alleen in je hart moeten uitspreken, moet daarbij bestaan uit de volgende paar woorden: 'Moge Jezus, de Heer, je helpen! Hij sterke je, Hij geneze je door Zijn genade, liefde en erbarming!' Als jullie dat vol vertrouwen en geloof in Mij over een zieke vriend - of vriendin - uitspreken, hoever die ook van jullie verwijderd is, en daarbij in de geest je handen boven hem houden, zal het van stond af aan beter met hem gaan, als dat nuttig is voor zijn zielenheil.
[10] Nog een vijfde teken van Mijn tegenwoordigheid bij, in en temidden van jullie zal zijn dat jullie, als jullie altijd Mijn wil doen, in jezelf de wedergeboorte van de geest zullen bereiken. Dat zal een echte levensdoop zijn, omdat jullie daarbij van Mijn geest vervuld en daardoor in alle wijsheid binnengeleid zullen worden.
[11] Laat ieder van jullie vooral naar dit vijfde teken streven! Want degene aan wie dit teken gegeven zal worden, zal reeds in deze wereld het eeuwige leven hebben en kunnen doen en tot stand kunnen brengen wat Ik nu doe en tot stand breng; wat dan zal hij één met Mij zijn.
[12] Nu heb Ik jullie de tekenen van Mijn tegenwoordigheid getoond; handel daarnaar, dan zullen jullie zeer binnenkort Mijn geest bij, in en temidden van jullie waarachtig gewaarworden!'
«« 43 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.