De juiste verering van de Heer De Heer trekt door Samaria

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 44 / 214 »»
[1] Hierop vroeg de Griek aan Mij:'O Heer en Meester! Aangezien wij allemaal nu het eeuwig onschatbare geluk hebben gehad om Uzelf in Uw goddelijke persoonlijkheid te leren kennen en uit Uw mond de woorden des levens hebben gehoord, ben ik althans wat ons Grieken betreft van mening dat wij een huis voor U moeten bouwen, waar wij eenmaal per week bij elkaar komen om daar Uw leer te bespreken en Mozes en de profeten te lezen; want op andere dagen is ieder van ons toch meer of minder met werk bezig, nu eens hier en dan weer daar, en dan is het niet goed mogelijk om met elkaar over Uw leer en daden te spreken en elkaar tot actiefbezig zijn volgens Uw wil aan te sporen. O Heer en Meester, zeg ons toch of dat U welgevallig zou zijn!'
[2] Ik zei: 'Waarom zou je een apart huis bouwen, terwijl jullie toch jullie huizen al hebben waar je in woont, waar jullie ook in Mijn naam bij elkaar kunnen komen om over Mijn leer te spreken en de ervaringen die je hebt opgedaan, die zeker voor iedereen uit het leven volgens Gods wil zullen voortvloeien?! Evenmin is het nodig om daar een bepaalde feestdag voor in te voeren die jullie, zoals bijvoorbeeld de Farizeeën de sabbat, de 'dag des Heren' zouden noemen; iedere dag is immers een dag des Heren, en men kan dus ook op iedere dag evenveel goeds doen. Want God kijkt niet naar een dag en nog minder naar een huis dat ter ere en aanbidding van Hem is gebouwd, maar God kijkt alleen maar naar het hart en de wil van de mens. Als het hart zuiver en de wil goed is en deze de hele mens tot daden brengen, dan is dat al de ware, echte woning van Gods geest in de mens, en zijn altijd goede en actieve wil volgens de bekende wil van God is de ware en dus ook altijd echte dag des Heren!
[3] Kijk, dat is de waarheid, en daar moeten jullie ook onafgebroken bij blijven! Al het andere is ijdel en heeft geen waarde voor God.
[4] In later tijden zullen de mensen wel bepaalde huizen voor Mij bouwen en daar, net als de Farizeeën in de tempel te Jeruzalem en de heidense priesters in hun afgodstempels, een bepaalde godsdienst verrichten op een bepaalde dag van de week, waar ze dan ook nog andere grote hoogtijdagen in het jaar aan toe zullen toevoegen. Maar als dat in strijd met Mijn advies en Mijn wil algemeen gangbaar zal worden onder de mensen, zullen de hiervoor besproken tekenen van Mijn levende tegenwoordigheid bij, in en temidden van de mensen geheel en al verdwijnen! Want in tempels, die onder het predikaat 'Tot groter eer van God!' door mensenhanden gebouwd zijn, zal Ik evenmin wonen als nu in de tempel in Jeruzalem!
[5] Maar als jullie in een gemeente uit liefde voor Mij een huis willen bouwen, laat dat dan een school voor jullie kinderen zijn, en geef hun er leraren volgens Mijn leer bij! Ook kunnen jullie een huis bouwen voor armen, zieken en gebrekkigen! Voorzie zo'n huis van alles wat nodig is om de mensen die daar wonen te kunnen verzorgen, dan zullen jullie je daarmee altijd kunnen verheugen in Mijn welgevallen! Al het andere en wat daar bovenuit gaat is uit den boze en heeft, zoals reeds gezegd, voor God geen waarde.
[6] In een goed ingericht schoolgebouw kunnen jullie dan ook jullie vergaderingen en besprekingen in Mijn naam houden, en is het niet nodig dat jullie voor dat doel nog een derde huis bouwen.
[7] Hoe God echter in de geest en in waarheid zonder onderbreking aanbeden moet worden, heb Ik jullie allemaal duidelijk en in goed begrijpelijke woorden gezegd, en daarom heb Ik daar verder niets meer aan toe te voegen. Ik heb jullie de weg getoond waarlangs jullie gaandeweg tot alle waarheid en wijsheid kunnen komen, en dat was in eerste instantie noodzakelijk voor jullie. Maar handel en leef nu op die manier, en zoek het Godsrijk vooral in jezelf; al het andere zal jullie erbij gegeven worden!'
[8] Nadat Ik dit had gezegd, bogen alle aanwezigen en dankten Mij van ganser harte ook voor deze les. Ook de weduwe kwam met haar zoon nog een keer voor Mij staan en beiden bedankten Mij voor de aan hun bewezen liefde; daarop gaf Ik allen de zegen, en gingen we snel op weg.
[9] Toen we door het stadje trokken werden wij door velen gezien, die gisteren getuige waren geweest van wat Ik aan de zoon van de weduwe had gedaan, en zij liepen op ons toe en riepen luid: 'Heil u, grote profeet van de Heer! Door u heeft God Zijn volk in zijn grote verlatenheid nu opnieuw bezocht. Dank en eer aan Hem, de God van Abraham, Isaak en Jacob, nu en in alle eeuwigheid! O grote profeet, die zozeer vervuld bent van Gods geest, zou u niet willen toestaan dat enkelen van ons met u meereizen om uw leer te horen en die dan aan ons te verkondigen? Want gisteren hebben we uit uw weinige woorden opgemaakt dat u vol goddelijke wijsheid bent -en daar zouden wij meer van willen horen!'
[10] Ik zei: 'Dat hebben jullie nu niet nodig! Als jullie echter volgens Mijn leer willen leven en handelen, hou dan Gods geboden, die Mozes heeft gegeven, dan zullen jullie op die manier ook geheel en al volgens Mijn leer leven; want Ik ben niet in deze wereld gekomen om Mozes en de profeten op te heffen, maar om alles wat er in hun boeken geschreven staat, te bevestigen en te vervullen.
[11] Als jullie meer te weten willen komen over Mijzelf, ga dan naar de weduwe, waar de Grieken zich nu ook nog bevinden! Zij zullen jullie wel vertellen wat ze uit Mijn mond hebben gehoord.'
[12] Na deze woorden van Mij verlieten de opdringerige mensen ons en gingen naar de weduwe.
«« 44 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.