De profetenscholen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 56 / 214 »»
[1] Tijdens het eten vroeg de waard Mij, of hij de arts niet heimelijk moest laten weten dat Ik hier was.
[2] Ik zei: 'Dan zou je vergeefse moeite doen; want hij en zijn vrouw zijn op reis en zullen pas over een paar dagen weer thuiskomen.Als ze naar je toe zullen komen, kun je hun wel vertellen wat er hier tijdens hun afwezigheid allemaal is voorgevallen. Maar laten we nu ongestoord verder eten en drinken!'
[3] Daarop aten en dronken wij heel welgemoed; de waard en zijn genezen zoon deden dat ook en prezen voortdurend de goede smaak van de edelvissen.
[4] De waard kon een heel goede opmerking niet voor zich houden, hij zei namelijk: 'Heer en Meester! De vissen die het eerst in de wateren van de aarde geschapen waren zullen ook wel beter gesmaakt hebben dan die ze later onder elkaar voortbrachten; want deze edelvissen zijn ook niet verwekt, maar door U nieuw geschapen, o Heer en Meester, en daarom smaken ze ook zo buitengewoon goed.'
[5] Ik zei: 'Ja, ja, - daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben! En op dezelfde manier is ook het woord dat uit Mijn mond komt krachtiger en werkzamer dan wanneer het door de profeten gesproken wordt; maar hun woorden kunnen in ieder mens tot dezelfde kracht versterkt worden, wanneer ze in de wil en het hart van de mens door de daad goed toebereid worden.
[6] Mijn woord is reeds het Leven in zichzelf en maakt iedereen levend die het met een welwillend hart hoort, - want dan gaat het Leven dat ten grondslag ligt aan al het leven direct over in het leven van de mens; het woord van de profeet is echter alleen maar een betrouwbare wegwijzer en toont de mens hoe hij tot het levende woord uit Mijn mond kan komen en daardoor kan overgaan in het leven van de geest.
[7] Ik zeg jullie allemaal: uiteindelijk moet ieder mens in zijn hart door God onderricht worden; want wie tenslotte niet door de Vader of door Gods geest in Mij onderricht wordt op de weg van de zuivere liefde voor Mij en zijn naaste, komt niet tot Mij, de Zoon van de eeuwige Liefde, die het eeuwige Licht, de Weg, de Waarheid en het Leven zelf is; want Ik ben in Mijzelf de wijsheid van de Vader. Jullie begrijpen dat nu weliswaar nog niet helemaal, maar jullie zullen het begrijpen als jullie na Mijn hemelvaart in de geest vanuit Mij wedergeboren worden; want dat is de eeuwig in Zichzelf volledig levende geest van alle waarheid, en die zal jullie in alle wijsheid binnenleiden. Je had daarom wel gelijk toen je zei dat de nieuw geschapen vissen onvergelijkelijk veel beter smaken dan die ze naderhand onder elkaar voortbrachten.'
[8] Daarop zei de waard: 'O Heer en Meester, ik heb veel dingen gehoord Over de vroegere profetenschool, die met name in de tijd van de richters erg in zwang was en ook daarna nog ten tijde van de koningen tot vrijwel in onze tijd is blijven bestaan. Maar toch heb ik nooit duidelijk kunnen ontdekken waaruit hun lessen en oefeningen nu eigenlijk bestonden. Maar wie eenmaal overeenkomstig de volle waarheid een profeet was geworden, door diens mond heeft onmiskenbaar de geest van Jehova gesproken, wat verscheidene grote profeten ook door hun daden hebben bewezen.
[9] Waaruit bestonden dan eigenlijk de lessen en oefeningen van een profetenschool?'
[10] Ik zei: 'Luister, Mijn vriend, wat er destijds slechts in allerlei overeenstemmingen gebeurde, als voorbereiding voor deze huidige tijd, staat nu in de vervulling voor je! In die school werden door de in de geest gewekte richters en priesters op de wijze van Aäron kinderen opgenomen, die door godvrezende ouders reeds vanaf hun geboorte zuiver en goed werden opgevoed, en natuurlijk vooral jongens die bovenal lichamelijk volkomen gezond en sterk waren. Daar moesten ze eerst de kunst van het lezen, rekenen en schrijven machtig worden; daarna werden ze goed onderwezen in de Schrift, dat wil zeggen in de boeken van Mozes, en vervolgens ook in de landen en volkenkunde van de aarde voorzover de mensen die kenden.
[11] Daarbij werden ze er ook zorgvuldig toe aangespoord om Gods geboden niet alleen te kennen, maar ze ook zoveel mogelijk uit vrije wil en zelfbeslissend in acht te nemen. Tevens werden ze al naargelang hun leeftijd en graad van hun geestelijke ontwikkeling blootgesteld aan heel veel proeven en beproevingen, opdat ze in zichzelf tot de levende overtuiging zouden komen, in hoeverre hun kracht om de hele wereld en de bekoorlijkheden daarvan te weerstaan, reeds was toegenomen.
[12] Ze moesten vooral beschermd worden tegen de traagheid, die de moeder is van alle andere zonden en kwaden, en daarom werden ze dan ook aangespoord tot allerlei lichamelijk werk, dat afgestemd was op hun lichamelijke krachten.
[13] Als ze eenmaal groot en sterk waren geworden in zelfverloochening en zelfoverwinning, werden ze door de wetenschap der overeenstemmingen naar hun innerlijk geleid, waardoor ze tot het levend geloof kwamen en een onbuigzame wil verkregen in vereniging met Gods wil, die ze goed kenden en ook reeds vanaf hun jeugd steeds nauwkeurig in acht hadden genomen; daardoor waren ze ook al in staat om menig teken te doen, omdat hun eigen wil één was geworden met Gods wil en hun geloof, als een waarachtig, levend licht uit de hemelen, in hun verlichte harten geen twijfel meer toeliet.
[14] Als dat allemaal binnen de ware en levende orde was gekomen, werden ze door hun levende geloof en hun bij al hun daden met Gods wil verenigde eigen wil vervuld met Gods geest, ieder naar zijn individuele capaciteiten; daardoor kreeg hun ziel een wijder blikveld en voorzagen ze zodoende ook toekomstige dingen en gebeurtenissen in overeenstemmende beelden, die ze vervolgens opschreven voor de latere generaties.
[15] Wie eenmaal die toestand bereikte, waarin hij visioenen kreeg, bereikte ook het levende woord in zijn diepste innerlijk en hoorde dus de stem van Jehova in zichzelf, en dat was het Godswoord dat de profeet als het ware uit de mond van God aan de mensen verkondigde en in feite moest verkondigen, omdat hij door de in hem heersende geest Gods daartoe werd gedreven. Kijk, zo zag de school van de profeten eruit, en op de manier die Ik beschreven heb werden de mensen in een echte en ware levensschool tot profeten opgeleid!'
«« 56 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.