'Adam, waar ben je?' -een belangrijke vraag

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 84 / 214 »»
[1] (De Heer): 'De vraag die God aan Adam stelde toen hij reeds van de verboden vrucht had gegeten, namelijk: ' Adam (of mens), waar ben je?' duurt nog steeds voort en zal ook voortduren tot aan het einde van deze wereld, zolang er mensen zullen bestaan die liever van de boom der kennis dan van de boom des levens zullen eten.
[2] Want de mens die van de boom der kennis eet raakt God, zichzelf en zijn innerlijke leven maar al te gauw kwijt, en hij weet niet meer wie hij is, waarom hij bestaat en wat er van hem moet worden. Dan raakt zijn ziel vol angst en vrees en zoekt op haar vraag: 'Mens, waar ben je?' het rustgevende en troostende antwoord in het hersenverstand van haar lichaam. Maar steeds komt dan het troosteloze antwoord: 'Je bent in het gericht, dat de echte dood van de ziel is! Verwerf je brood in het zweet van je aanschijn!'
[3] Wat zou de ziel eigenlijk in de hersenen moeten vinden? Niets anders dan beelden van deze wereld, die zich in het verstand bevinden; en die beelden staan allemaal veel verder af van wat van de geest en van het leven is dan de ziel zelf. Als de ziel de geest van het leven uit God niet herkent, die steeds het dichtst bij haar staat, hoe zal ze dan in de hersenen van haar lichamelijke hoofd de geest van het leven uit God herkennen, die in de afbeeldingen van de wereld dikwijls eindeloos veel verder van haar afstaat?
[4] Uit deze algehele onjuistheid komt dan noodzakelijkerwijs vanzelf de nog grotere onjuistheid voort, dat de ziel zich het wezen van God als steeds verder weg en onbereikbaarder voorstelt, en wel net zo lang, tot ze het uiteindelijk geheel en al kwijtraakt en vervolgens tot epicurisme of cynisme overgaat.
[5] In deze toestand, waarin zich nu de meeste priesters van allerlei soort bevinden, en nu vooral de Farizeeën, de oudsten en schriftgeleerden en de vorsten en koningen samen met hun grote aanhang, kent de ziel geen waarheid meer. De leugen is haar net zoveel en nog meer waard dan de zuiverste waarheid, als ze daaruit maar enig aards voordeel kan halen; als een of andere waarheid haar daarin belemmert, dan wordt ze die vijandig gezind en vlucht ervoor of vervolgt die te vuur en te zwaard.
[6] Als de ziel zich in een dergelijke toestand bevindt, bestaat er voor haar ook geen zonde meer, en een mens die kan beschikken over enige wereldse macht, doet dan wat hem goeddunkt en wat zijn zinnen vleit; en wee de rechtvaardige of iemand die zich in de levenswaarheid bevindt, die naar zo'n machtige zou toegaan en tegen hem zou zeggen: 'Waarom ben je een vijand van de waarheid en waarom bedrijf je de meest ten hemel schreiende onrechtvaardigheid onder de mensen, die op deze aarde niets minder zijn dan jij, blinde dwaas?'
[7] Kijk nu eens in de wereld om jullie heen, of het niet overal zo gesteld is! En waardoor komt dat? Ik zeg jullie: door niets anders dan het steeds toenemende eten van de boom der kennis!
[8] Ik ben nu Zelf lichamelijk in deze wereld gekomen naar de mensen, die zich te ver van het ware doel van het leven hebben afgekeerd, en vraag hen nogmaals: 'Adam, waar ben je?'; en niemand weet Mij te zeggen waar en wie hij is. En Ik toon hun nu opnieuw de boom des levens en spoor hen aan om de vruchten daarvan te eten en zich ermee te verzadigen.
[9] Waarlijk Ik zeg jullie: wie van de boom des levens zal eten, zal ook tot het ware leven van de geest uit Mij komen, en hij zal nooit meer honger en lust hebben om van de boom des doods te eten! Want wie zich eenmaal in het leven van de geest uit Mij bevindt, bevindt zich ook in alle wijsheid daarvan; en daardoor wordt de boom der kennis pas gezegend en zal de ziel in één ogenblik meer te weten komen dan wanneer ze met haar uiterlijke en ijdele verstand duizend jaar lang onderzoek verricht.
[10] Als jullie je in de toestand van het ware leven zullen bevinden, zullen jullie in Mijn naam ook tekenen kunnen doen en op die manier iedereen een getuigenis kunnen geven van de waarheid van Mijn leer, als dat nodig zal zijn. - Heb jij, schriftgeleerde vriend, dat nu goed begrepen?'
«« 84 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.