De Heer spreekt over Zijn menswording

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 85 / 214 »»
[1] De schriftgeleerde zei: 'Ja, Heer en Meester; maar ik sta nu als het ware volkomen verpletterd voor U! Want wat is een mens tegenover U?'
[2] Ik zei: 'Kijk eens naar Mijn leerlingen! Zij zijn al meer dan twee jaar voortdurend om Mij heen en kennen Mij zeker veel beter dan jij nu; maar geen van hen heeft daarom nog verpletterd voor Mij gestaan.
[3] Tegen Mozes is wel gezegd, toen hij het aangezicht van Jehova wilde aanschouwen: 'Niemand kan God zien en tevens zijn leven behouden', dat wil zeggen het leven van zijn lichaam. Maar destijds was er alleen sprake van de eeuwige geest van God, aangezien God in die tijd nog geen lichaam had aangenomen, omdat het daar volgens Zijn eeuwige orde nog niet de tijd voor was.
[4] Maar nu heeft, overeenkomstig de voorspelling van de profeten, Jehova het lichaam van de mensen van deze aarde aangenomen en zodoende tussen Zichzelf als de oereeuwige geest en de mensen een beschermende wand geplaatst, opdat zij Hem zonder schade voor hun leven kunnen zien, aanraken, horen en spreken, en niemand hoeft bang te zijn dat hij door Mijn zichtbare aanwezigheid verpletterd wordt.
[5] Tussen Mij en jullie mensen bestond er weliswaar een eindeloze kloof, waardoor zelfs de meest volmaakte engelengeest Mij niet eens had kunnen naderen; maar nu is er over die kloof een brug gebouwd, en die wordt gevormd door de liefde voor Mij van jullie kant, zoals Ik van Mijn kant vanuit Mijn eeuwig grote, boven alles machtige liefde voor jullie mensen Zelf een mens van vlees en bloed ben geworden en ook jullie zwakheden op Mij heb genomen, opdat Ik geen eeuwig verre God, maar een volkomen nabije en gemakkelijk te bereiken Vader,Vriend en Broeder kan zijn en al naargelang de mate van jullie liefde voor Mij kan worden en blijven.
[6] Als het tussen Mij en jullie mensen nu zo gesteld is en dus heel anders dan ten tijde van Mozes, kan niemand zeggen dat hij door Mijn goddelijke verhevenheid en majesteit, die weliswaar in al haar volheid in Mij woont, vernietigd wordt, omdat Ik immers Zelf met heel Mijn hart zachtmoedig en deemoedig en vol van het hoogste geduld en lankmoedigheid, liefde en erbarmen ben. Wees dus vol goede moed en heb geen onnodige vrees voor Mij , die jou al heel lang voordat je bestond, heeft liefgehad!'
[7] Nu zei de schriftgeleerde met meer moed en zelfvertrouwen: 'Maar Heer en Meester, hoe kunt U mij hebben liefgehad, nog voordat ik bestond?'
[8] Ik zei: 'Zonder Mijn liefde zou er geen wereld en dus ook geen mens tot bestaan zijn gekomen. Alles wat de eindeloze scheppingsruimte bevat, is Mijn door Mijn wil belichaamde liefde, en jij dus zeker ook.
[9] Mijn liefde is eeuwig en derhalve is alles wat uit haar voortkwam, nu voortkomt en eeuwig zal voortkomen, dat in feite ook.
[10] De levende geest in de mens is Mijn eeuwige liefde en wijsheid, die alles schept, ordent en in stand houdt; en deze geest is eigenlijk de ware en in zichzelf reeds eeuwige mens in de mens, die om zelfstandig te kunnen worden, zichzelf echter volgens Mijn eeuwige orde in hem pas mettertijd met een ziel en een lichaam bekleedt en zo een uiterlijk waarneembare vorm aanneemt.
[11] Als dat nu zo is en onmogelijk anders kan zijn, zul je wel inzien dat Ik jou reeds eeuwig lang heb liefgehad, voordat je nog was wat je nu bent! Je bent nu een als het ware van Mij afgescheiden levensvonkje van Mijn liefde en je kunt zelf een op Mij lijkende, grote en zelfstandige liefdesvlam worden door Mij boven alles lief te hebben en je naaste, die volkomen gelijk is aan jou, als jezelf. En als je dat bent en Mij dan ook op die manier liefhebt, zul je weldra in jezelf zien, hoe Ik als de eeuwige liefde alles in alles ben en alles op zijn beurt weer in Mij is. -Begrijp je dat nu?'
«« 85 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.