Over de nieuwe tijd (19.12.1861)

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 90 / 214 »»
[1] Eén van de zogeheten Joodse Grieken zei: 'Heer en Meester, zal er bij Uw tweede komst op deze aarde ook een leer aan de mensen worden gegeven? Als U weer met deze leer bij hen zult aankomen zullen ze immers ook zeggen: 'O, ga toch weg met die leer, die zoveel onheil op aarde heeft aangericht!"
[2] Ik zei: 'Vriend, de leer die Ik jullie nu geef is Gods woord en blijft eeuwig, en daarom zullen de mensen waar we het nu over hebben ook alleen deze leer van Mij krijgen, die jullie van Mij hebben ontvangen; maar in die tijd zal die hun niet in verhulde vorm, maar volledig onthuld naar zijn hemelse en geestelijke betekenis worden gegeven, en daaruit zal het nieuwe Jeruzalem bestaan dat uit de hemelen op deze aarde zal neerdalen. In het licht daarvan zal het de mensen pas duidelijk worden hoezeer hun voorgangers door de valse profeten om de tuin zijn geleid en bedrogen, evenals nu de Joden door de Farizeeën.
[3] De schuld van al het vele onheil op aarde zullen ze dan niet meer Mij en Mijn leer in de schoenen schuiven, maar de uiterst zelfzuchtige en heerszuchtige valse leraren en profeten, wier mentaliteit ze in het licht van hun wetenschappen en vele vaardigheden maar al te precies zullen hebben doorzien.
[4] Wanneer het zeer heldere licht van het nieuwe Jeruzalem over de hele aarde zal schijnen, zullen de leugenaars en bedriegers volledig ontmaskerd worden en zal hun het loon voor hun werk worden gegeven. Hoe hoger iemand van hen meent te staan, des te dieper zal ook zijn val zijn. Hoed jullie daarom nu al voor de valse profeten! - Hebben jullie dat nu ook begrepen?'
[5] Daarop zeiden ook Mijn andere leerlingen: 'Heer en Meester, waarom geeft U ons Uw leer eigenlijk niet ook al zo onthuld als U die eenmaal in de verre toekomst aan de genoemde wetenschappers en kunstenaars zult geven? Zo'n nieuw Jeruzalem hebben de mensen nu toch ook nodig!'
[6] Ik zei: 'Ik heb jullie nog veel te zeggen en te onthullen, maar jullie allen kunnen dat nog niet verdragen; maar wanneer de geest der waarheid uit Mij over jullie zal komen, zal hij jullie in alle waarheid en wijsheid binnenleiden en dan zullen jullie je volledig in het licht van het nieuwe Jeruzalem bevinden.
[7] Of jullie dan echter ook in staat zullen zijn het licht op jullie leerlingen te laten overgaan, dat is een andere vraag die jullie nauwelijks zullen kunnen beantwoorden, vooropgesteld dat jullie begrijpen en inzien dat ieder onderricht ten eerste in zekere zin aan kinderen gegeven moet worden en dat het meer een vrij dan een dwingend karakter moet hebben, en ten tweede dat men van niemand kan verlangen dat hij de Schrift leest, als hij de letters niet kent.
[8] Jullie kunnen nu nog helemaal niet vermoeden tot wat voor grote en veelomvattende wetenschappen en andere vaardigheden de mensen het eenmaal zullen brengen, en hoezeer daardoor elk bijgeloof onder de mensen uitgeroeid zal worden. Waar in de hele wereld is er nu sprake van een zuivere wetenschap, die stoelt op de grondbeginselen van de welberekende waarheid, en waar is er sprake van een door zo'n wetenschap berekende toepassing?
[9] Als er nu onder de mensen nog enige wetenschap en een daarvan afgeleide, toepassing bestaat, dan is meer dan driekwart daarvan blind bijgeloof. Op zo n rotte vrucht van de nog niet gezegende boom der kennis kan geen hogere hemelse waarheid geplaatst worden; en als jullie die daarop zouden willen plaatsen, zal er een vrucht tevoorschijn komen die men wel als voer voor de draken zou kunnen gooien, maar niet als voedsel aan de mensen zou kunnen geven.
[10] Zie en onthoud goed: uit dergelijke vruchten zullen ook de valse profeten met al hun dwaalleren en valse wondertekenen voortkomen en meer dan driekwart van de aarde tot verderf brengen! Want als men moeite zal gaan doen om Mijn zuivere waarheidsleer te verenigen met de nu onder de mensen bestaande wetenschappen, die met allerlei bijgeloof vermengd zijn, en met weinig zeggende en toepassingen daarvan, in de mening dat die waarheidsleer daardoor des te aannemelijker zou worden voor de mensen, dan zal men Mijn leer vanzelfsprekend steeds meer verontreinigen en zullen de wetenschappen en hun toepassingen, die vol bijgeloof zitten, daardoor nog dieper in de aloude nacht wegzinken dan ze sinds het eerste begin van de mensen ooit gezonken zijn. Ze zullen tenslotte een tijdlang uitsluitend het eigendom worden van de valse profeten, opdat die met behulp daarvan des te gemakkelijker en op grotere schaal het blind gehouden volk voor zich zullen kunnen winnen.
[11] Maar dat zal niet zo blijven; want op het juiste moment zal Ik mensen wekken voor de zuivere wetenschappen en kunsten, en zij zullen het de mensen dan van de daken verkondigen hoe de dienaren van Bileam hun wonderen hebben gedaan. Zodoende zal de zuivere wetenschap in alle dingen en ook de zuivere kunst tot een onoverwinnelijke voorloper en voorvechter van Mij worden tegen het oude bijgeloof; en als de Augiasstal daardoor gereinigd zal zijn, zal Ik gemakkelijk en heel doeltreffend op deze aarde kunnen wederkomen. Want Mijn zuivere levensleer zal zich gemakkelijk verenigen met de overal zuivere wetenschap van de mensen en op die manier de mensen een volledig levenslicht geven, omdat de ene reinheid de andere nooit kan verontreinigen, evenals de ene zonneklare waarheid de andere niet kan verontreinigen.
«« 90 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.