Over de wetenschap der overeenstemmingen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 93 / 214 »»
[1] De schriftgeleerde zei: 'Ja, Heer en Meester, dat hebben wij nu allemaal zo goed begrepen, dat wij nu inzien dat Jozua aan zijn geweldige uitroep onmogelijk een andere betekenis had kunnen verbinden; maar waarom begrepen wij dat zojuist dan niet?'
[2] Ik zei: 'Omdat reeds vóór de Babylonische gevangenschap de oude innerlijke wetenschap der overeenstemmingen geheel en al van jullie geweken is; want die wetenschap is alleen toegankelijk voor en eigen aan die mensen, die nooit zijn gaan wankelen en zwak zijn geworden in het ware geloof en vertrouwen in de ene, ware God, Hem als de Vader altijd boven alles en hun naaste als zichzelf liefgehad hebben.
[3] Want die wetenschap is immers het innerlijke schrift en de innerlijke taal van de ziel en van de geest in de ziel. Wie die taal is verloren, kan de Schrift onmogelijk begrijpen, en haar taal komt hem in zijn dode wereldse licht voor als dwaasheid; want de levensomstandigheden van de geest en van de ziel zijn van een heel andere aard dan die van het lichaam.
[4] Zo heeft ook het horen, zien, voelen, denken, spreken en het schrijven van de geest een heel ander karakter dan hier onder de mensen in de natuurlijke wereld, en daarom kan datgene wat een geest doet en zegt, alleen langs de weg van de aloude wetenschap der overeenstemmingen aan de natuurlijke mensen duidelijk gemaakt worden.
[5] Als deze wetenschap door hun eigen schuld verloren is gegaan voor de mensen hebben zij voor zichzelf het omgaan met de geesten van alle regionen en alle hemelen onmogelijk gemaakt en daarom kunnen ze het geestelijke in de Schrift niet meer vatten en begrijpen. Ze lezen de geschreven woorden volgens de blind aangeleerde klank van de dode letter, en kunnen niet eens begrijpen en zich ervan bewust worden dat de letter dood is en niemand tot leven kan wekken, maar dat het alleen de inwendig verborgen betekenis is, die, aangezien die zelf leven is, alles levend maakt.
[6] Als jullie dat nu begrijpen, moet je er vooral naar streven om het rijk Gods in jezelf levend en volop actief te laten worden, dan zullen jullie ook weer de genoemde wetenschap der overeenstemmingen tussen materie en geest verkrijgen, anders zullen jullie nooit Mozes of een andere profeet in de diepte van de levende waarheid kunnen begrijpen, en daardoor in jezelf genoodzaakt zijn om tot ongeloof, allerlei twijfels en zonden te vervallen. Want als een blinde op een weg loopt waar een heleboel stenen liggen, zal hij dan kunnen voorkomen dat hij onder het lopen nu eens tegen de ene en dan weer tegen de andere steen stoot en daarbij heel vaak valt? En als er onderweg ergens een afgrond opdoemt, hoe zal hij zichzelf ervoor hoeden dat hij er niet bij de volgende stap in stort en daar onvermijdelijk de dood vindt?
[7] Streef er dus vooral naar dat jullie zo spoedig mogelijk in de geest worden wedergeboren en ziende worden, anders zullen jullie niet ontkomen aan duizend gevaren, die op jullie loeren en jullie dreigen te verslinden!'
[8] Daarop zei de schriftgeleerde: '0 Heer en Meester, Uw wijsheid is onmetelijk, en vergeleken bij U zijn wij mensen zo blind als een steen! Nu zie ik pas duidelijk in wat de reden is van het algehele verval van geloof en vertrouwen in God, en ik zie ook in dat het in de toekomst met deze licht en levensleer van U precies zo zal gaan als nu met de leer van Mozes en de profeten, en dat Uw liefde en erbarmen U er werkelijk weer toe zullen brengen opnieuw op deze aarde tot de mensen te komen. Nu is het alleen de vraag of U weer zoals deze keer of misschien op een andere, alleen aan U bekende manier zult wederkomen! Zou U ons dat niet nader willen aanduiden?'
[9] Ik zei: 'Ik heb het jullie toch al duidelijk genoeg laten zien, hoe en op welke manier Ik weer op deze aarde tot de mensen zal komen. Hoe kun je Mij nu weer hetzelfde vragen?'
[10] De schriftgeleerde zei: 'Het is waar, Heer en Meester, dat U ons dat al hebt gezegd - als ik nu de wetenschap der overeenstemmingen al bezat, zou ik de betekenis van Uw woorden ook helemaal begrepen hebben; maar ik beheers die wetenschap nog geenszins en daarom is niet alles mij duidelijk wat U over Uw wederkomst hebt gezegd.
[11] Kijk, het gaat er bij mijn vraag nu voornamelijk om, of U net als nu weer als een mens van vlees en bloed, geboren uit een reine vrouw, zult wederkomen of ongeboren, meer als geest en toch ook zichtbare mens, en waar, en bij welk volk!
[12] Voor Uw ondoorgrondelijke wijsheid is dat natuurlijk een heel domme vraag van mij; maar ik ben immers pas sinds een paar uur een bekeerd mens, en daarom valt het mij niet kwalijk te nemen als ik U nog met allerlei domme vragen lastig val.'
«« 93 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.